آغاز دوره ترسالی

دوره ترسالی | نظر پروفسور کردوانی درباره پایان خشکسالی و آغاز دوره ترسالی

0
دوره ترسالی | نظر پروفسور کردوانی درباره پایان خشکسالی و آغاز دوره ترسالی

دوره ترسالی | نظر پروفسور کردوانی درباره پایان خشکسالی و آغاز دوره ترسالی دوره ترسالی ،بعد از جاری شدن سیل و بارندگی های چند روز اخیر در فروردین ماه ۹۸ و در روزهای آغازین سال جدید، خبرها و مطالبی مبنی بر پایان دوره خشکسالی در ایران و ورود کشورمان دوره ترسالی ...