تفریحات

آزمون ورودی پزشکی در کانادا

آشنایی با بخش های آزمون ورودی پزشکی در کانادا

0
آشنایی با بخش های آزمون ورودی پزشکی در کانادا

آزمون ورودی پزشکی در کانادا نه تنها در این کشور بلکه در هر کشوری یکی از مهمترین دغدغه های متقاضیان تحصیل پزشکی در خارج از ایران است. به طور کلی می توان گفت در سطح دنیا اکثر کشورها چه در قاره اروپا و چه در کشورهای انگلیسی زبان برای شروع ...