آدرس فروشگاه اینترنتی به روزرسان

آدرس سایت فروش اینترنتی گوشت تنظیم بازار

6
آدرس سایت فروش اینترنتی گوشت تنظیم بازار

آدرس سایت فروش اینترنتی گوشت تنظیم بازار مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران جزییات عرضه مجازی گوشت از طریق ارائه کدپستی و تحویل محصولات درِ منازل شهروندان را تشریح و بیان کرد: فعالیت دو فروشگاه اینترنتی در این زمینه از روز پنجشنبه هفته جاری آغاز می شود. خرید اینترنتی گوشت تنظیم ...