آداب حمام نوزاد در چهل روزگی

دعای چله نوزاد و چله بری با کاسه چهل کلید چیست‌؟ +‌آداب حمام چله نوزاد

1
دعای چله نوزاد و چله بری با کاسه چهل کلید چیست‌؟ +‌آداب حمام چله نوزاد

دعای چله نوزاد و چله بری با کاسه چهل کلید چیست‌؟ +‌آداب حمام چله نوزاد در این بخش توضیحی درباره دعای روز چهلم نوزاد, دعای چله بری نوزاد با کاسه چهل کلید و شانه در رسوم قدیم خانواده ها ,دعای چله نوزاد چگونه است ؟, آداب حمام و شستن نوزاد در ...