تفریحات

تعبیر خواب آش در انواع مختلف چیست؟

0

تعبیر خواب آش در انواع مختلف چیست؟

تعبیر خواب آش در انواع آش رشته، آش دوغ، آش نذری گرفتن و اش نذری پختن آش مشت پا و دیگر آش ها را از دیدگاه تعبیر کنندگان خواب مشهور دنیا چون ابن سیرین و یوسف پیامبر و کرمانی و مطیعی و … در مجله حرف تازه میخوانید

تعبیر خواب آش از دیدگاه منوچهر مطیعی

منوچهر مطیعی میگوید: رشته، رشته امید است و خیر و برکت و نعمت. رشته را از خمیر آرد تهیه می‌کنند و چون آرد و خمیر آرد و گندم و نان همه در خواب‌های ما خوب هستند رشته نیز خوب است

تعبیر خواب آش در انواع مختلف چیست؟

تعبیر خوردن آش رشته در رویا

دیدگاه مطیعی تهرانی: شوربا نعمت و فایده و خیر و نیکی است.اگر در خواب فقط آش ببینیم خوب است و نعمت و خوبی تعبیر شده چه خودمان پخته و تهیه کرده باشیم و چه دیگری به ما بدهد

اگر در خواب آش بد طعم و بدمزه و شور و ترش مزه بخوریم، غم و اندوه و ناراحتی است.

تعبیر خواب دیگ آش نذری

اگر آش نذری بگیرید نعمت و روزی به شما رسد و اگر آش نذری بدهید به مقام می‌رسید.

تعبیر خواب آش از دیدگاه ابن سیرین

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی آش سرکه را با گوشت گوسفند و چیزهای خوب و عسل پخته‌ای، تعبیرش این است که زندگانی و معاش و معیشت خوب و نیکو و عزت و جاه به دست می‌آوری.
اگر ببینی آش سرکه را با گوشت گاو پخته‌ای عمر طولانی بدست می‌آوری و به وسیله برخی افراد حکومتی به مال و اموالی خواهی رسید.
اگر ببینی آش سرکه را با گوشت پرنده پخته‌ای  به اندازه کم و زیاد چیزهایی که در آش وجود دارد بزرگی و حکومت به دست می‌آوری.

تعبیر خواب دیگ آش نذری

تعبیر دیدن کاسه آش

در یک کاسه غذا و انواع غذاها را می خورید : با شخصی که دوست دارید ازدواج نخواهید کرد

بیشتر بخوانید : تعبیر دیدن کاسه در خواب

تعبیر دیدن آش سماق (تتماج)

ابن سیرین می‌گوید: خوردن آش سماق با گوشت بره یا گوسفند و ماست شیرین نشانگر این است که به همان اندازه از افراد سپاهی و لشکری به تو سود و منفعت خواهد رسید.
اما خوردن آش سماق با گوشت گاو یا خرگوش و ماست ترش، به این معناست که از مردم پست و فرومایه مقداری سود و منفعت به تو می‌رسد.

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی که آش سماق را با چیزی ترش می‌خوری نشانه غم و اندوه است.

تعبیر خواب آش خوردن و پختن آش

تعبیر دیدن آش زیره (زیره باج)

ابن سیرین می‌گوید: خوردن آش زیره در خواب به معنای دشمنی و غم و اندوه است.

تعبیر دیدن پختن آش در رویا

پختن آش رشته نذری در خواب یعنی دلی پاک دارید و دیدن پختن آش پشت پا نشانگر این است شما هدفی دارید که با تلاش به آن هدف خواهید رسید.

نظرات