تعبیر خواب بیمارستان و بستری شدن چیست؟

0

تعبیر خواب بیمارستان و دکتر در حالت های مختلف مانند ملاقات رفتن و تعبیر بستری شدن خود فرد و با دیگران و اعضای خانواه و را از دیدگاه تعبیرکنندگان خواب مشهور چون ابن سیرین و امام صادق و کرمانی و دیگر معبران اسلامی و غربی در مجله حرف تازه میخوانید

تعبیر خواب بستری شدن در بیمارستان

اگر فردی ببینید که در درون بیمارستان بود و بستری بود، نشانه خبرهای غمگین و غصه است
همچنین اگر فردی در خواب ببیند که در بیمارستان بستری شده است نشانه این است که جای امید برای وی باقی است و زندگی اش روبراه می شود.

تعبیر خواب بیمارستان و دکتر و بستری شدن

تعبیر خواب مرده در بیمارستان

اگر دیدی شخص فوت کرده ای سخت مریض است و میتواند در زندگی دنیوی و برای صاحب رویا یک یا چند معنی بد و شوم را به بار بیاورد مثل اینکه گرفتار دام یک فرد کلاهبردار می افتد،قسمت زیادی از مال خود را می بازد در جریان یک معامله و یا یک تجارت دچار زیان خواهد شد و یا اینکه یکی از دوستان خوب ایشان او را ترک میکند

تعبير خواب بیمارستان از دیدگاه آنلی بیتون

اگر در خواب ببینید در بیمارستان بستری هستید ،نشانه آن است که باید با دقت و هوشیاری از بیماری مسری فرار کنید.

تعبیر خواب به ملاقات رفتن در بیمارستان

اگر خواب ببینید به بیمارستان می روید و قصد ملاقات مریضی بستری شده را دارید ، نشانه آن است که از حال یکی از نزدیکان خبرهای بدی خواهید شنید.

اچ میلر میگوید: مشاهده بیمارستان در خواب، نشانه آن است که به دیدن مریض مى روید.

تعبیر دیدن مرخص شدن از بیمارستان در خواب

اگر در خواب دیدید که از بیمارستان مرخص مى شوید، نشانه آن است که قصد دارید در انجام کارهایتان به خود متکى باشید و نشانه خوبی است
دیدن پرستار شدن در خواب و کار کردن در بیمارستان، نشانه این است که از یکى از اطرافیانتان ناراحت و غمگین مى شوید.

تعبير خواب بیمارستان لوک اویتنهاو

دیدن بیمارستان در خواب یعنی به دوست نیاز و همدم نیاز دارید و در روزهای آتی به دوستان خود نیازمند خواهید شد

تعبیر خواب بیمارستان در کتاب سرزمین رویاها

در کتاب سرزمین رویاها آمده است: خواب بیمارستان: در فلاکت می افتید.
شما در بیمارستان هستید: جای امید برایتان باقی است که زندگیتان روبراه شود.

تعبیر خواب بیمارستان و بستری شدن

تعبیر دیدن بیمارستان روانی و تیمارستان

کتاب سرزمین رویاها آمده: اگر فردی دید که در یک بیمارستان روانی هست، نشانه این است که افکار و اعمالتان را بیشتر کنترل کنید و توجه زیادی به خود داشته باشید

تعبیر خواب بستری شدن مرده در بیمارستان

در تعبیر این خواب آمده که مریض شدن کسانی که مرده اند در خواب ما نشانه ی های خوبی را به همراه ندارد

حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرماید اگر چنان چه شخصی در خواب خود ببیند فرد مرده ای در بستر بیماری است و یا در حال تیمار و مراقبت از اوست این به نشانه ی آه ناله و یا نفرین کسانی است که از دست تو در امان نیستند و یا به هر دلیلی در حال حاضر و یا قبلا باعث رنجش و ناراحتی آن ها شده ای

نظرات