تعبیر دیدن چاه در خواب

0

تعبیر دیدن چاه در خواب

تعبیر خواب چاه : به تشخيص معبران سنتي و کهن چاه در خواب هاي ما مکر و حيله است و چون به طور سنتي و عرفي مکر و حيله به زن بر مي گردد و صحيح يا غلط زن را …

منشا نيرنگ و دوروئي و رياکاري دانسته اند چاه را نيز در خواب زن تعبير کرده اند.

تعبیر خواب چاه

تعبیر خواب چاه امام صادق (ع) 

دیدن چاه در خواب، بر شش وجه است:

زن،
کنیزک،
عالم،
توانگری،
مکر،
حیله.
مرد چاه کن در خواب مکر و حیله است.

تعبیر خواب چاه حضرت دانیال نبی (ع)

اگر فردی در خواب ببیند که در جای آشنایی چاه حفر می کند، دلیل کند که با بستگان خود حیله و نیرنگ نماید.

تعبیر خواب چاه ابن سیرین

کندن چاه، مکر و حیله بُود و آب چاه، مال و اموال زن است.
اگر فردی ببیند که از چاهی آب می خورد، دلیل کند که مال زن را بخورد.
اگر ببیند که چاه کَند و آبی بالا نیامد، دلیل کند که زنی درویش گیرد.
اگر فردی در خواب ببیند در جایی چاه کَند و در کندن فردی او را یاری می کرد، دلیل کند که آن فرد به مکر و حیله در پی زن او است.

تعبیر خواب چاه منوچهر مطيعي تهراني

به تشخيص معبران سنتي و کهن چاه در خواب هاي ما مکر و حيله است و چون به طور سنتي و عرفي مکر و حيله به زن بر مي گردد و صحيح يا غلط زن را منشا نيرنگ و دوروئي و رياکاري دانسته اند چاه را نيز در خواب زن تعبير کرده اند.در نفايس الفنون نيز چاه آب _ مال مجموع _ تشخيص داده شده. چاه اگر آب داشته باشد و بدانيم که آن چاه آب دارد مالي اندوخته به ما مي رسد. مرحوم مجلسي نوشته آب چاه روزي حلال است.

تعبیر خواب چاه ابراهیم كرماني

اگر ببيند اب چاه مي خورد و اب ان خوب و گواراست از زن بدون ميل و رضايت او مالي مي گيرد .

اگر ببيند اب چاه گرم مي خورد به جهت مال زن جفا و بي مهري مي بيند و بعضي از معبران گفته اند بيمار مي شود.

اگر ببيند اب چاه خنك و گواراست از زن به او خير و منفعت مي رسد.

اگر ببيند چاه اب فراواني دارد ان زن بخشنده و سخاوتمند است.

اگر اب چاه كم است زني فرومايه و پست است.

اگر ببيند چاهي حفر كرد و زود به اب رسيد زن بيمار مي شود و مال خود را در بيماري صرف مي كند.

اگر از چاه اب سفيد بيرون بيايد ارثيه به او مي رسد و

اگر ببيند اب در ته چاه فرو رفت و هيچ اب باقي نماند زن هلاك مي شود و مالش تلف مي گردد.

اگر از چاه اب سياه يا كبود بيرون بيايد به غم و اندوه مبتلا مي شود.

اگر ببيند چاه به زمين فرو رفت دليل بر هلاك زن است .

اگر كسي ببيند سطل در چاه انداخت تا اب بردارد و طناب ان پاره شد و سطل به درون چاه افتاددليل انست كه فرزندي ناقص برايش متولد مي شود .

تعبیر خواب چاه جابر مغربی

تعبیر خواب آب کشیدن از چاه ، جمع کردن مال به حیله و نیرنگ است.

تعبیر خواب آب کشیده شده از چاه را ریختن ، نفله کردن مال است.

تعبیر خواب آب کشیده شده از چاه را در ظرف ریختن ، مال خود را درست نگه می دارد.

تعبیر خواب در چاه افتادن ، در مکر و حیله افتادن است.

تعبیر خواب با آب چاه باغ را آب دادن ، تخصیل مال است که با آن زن بگیرد و اگر باغ میوه داشته باشد تعبیرش فرزند است.

نظرات