تعبیر دیدن خون در خواب

3

تعبیر دیدن خون در خواب

تعبیر خواب خون : رنگ های هستند که در خواب دیده نمی شوند از جمله سرخی دست به خصوص سرخی خون. بسیار اتفاق افتاده که در خواب های خود خون دیده ایم ولی سرخی خون را ندیده ایم. فقط احساس کرده ایم خون است و اکنون نیز اگر به خاطر خویش مراجعه کنید به یاد می آورید که هرگز سرخی خون را در خواب ندیده اید ولی خواب خون را فراوان دیده اید. پس ما در خواب خون را می فهمیم ولی نمی بینیم و همین است که تفاوت هایی را تعبیر به وجود می آورد. به هر حال دیدن خون در خواب با توجه به تعریف بالا ابتلا و گناه است و آلودگی به خصوص اگر ببینیم که دست و پایمان یا لباسهایمان به خون آلوده شده است.

تعبیر خواب خون

تعبیر خواب خون یوسف نبی علیه السلام

دیدن خون غم واندوه بود

دیدن خون کم کردن دلیل تندرستی می‌باشد واز غم بیرون آید

تعبیر خواب خون حضرت دانیال (ع)

اگر ببینی شتر را می‌دوشی ولی به جای شیر، خون بیرون می‌آید، یـعـنـی مال و اموالی از «پادشاه» به تو می‌رسد که حرام است.
اگر ببینی خون بسیاری از بینی تو بیرون آمده است ولی ضعیف نشده‌ای، یـعـنـی مال حرام به دست می‌آوری (خصوصاً اینکه لباس تو خون‌آلود شده باشد).

همچنین بخوانید : تعبیر خواب زخم

تعبیر خواب خون محمد بن سیرین

اگر بیند که بی جراحت خون از تن او آمد، دلیل که اگر رشوه ستاننده بود، رشوه ستاند. اگر نه او را زیان رسد. اگر بیند که بر تن وی جراحت ها بود و از آن جراحت ها خون همی رفت، دلیل است او را زیان و غم و اندوه رسد. اگر بیند کسی او را به شمشیر بزد و خون روان شد، دلیل که بر وی زبان خلق دراز گردد و او در آن ثواب است. اگر بیند از جایگاهی که زخم است خون بیرون آمد و جامه و تن او الوده شد، مالی است که به حرام حاصل کند.

تعبیرخواب خون منوچهر مطيعي تهراني

درخواب رنگ هایی دیده نمی شوند از جمله سرخي دست به خصوص سرخي خون. بسيار اتفاق افتاده که در خواب هاي خود خون ديده ايم ولي سرخي خون را نديده ايم. فقط احساس کرده ايم خون است و اکنون نيز اگر به خاطر خويش مراجعه کنيد به ياد مي آوريد که هرگز سرخي خون را در خواب نديده ايد ولي خواب خون را فراوان ديده ايد. پس ما در خواب خون را مي فهميم ولي نمي بينيم و همين است که تفاوت هايي را تعبير به وجود مي آورد. به هر حال ديدن خون در خواب با توجه به تعريف بالا ابتلا و گناه است و آلودگي به خصوص اگر ببينيم که دست و پايمان يا لباسهايمان به خون آلوده شده است. اگر در خواب ببينيم که از دهان و دندانمان خون مي آيد از طرف همسر و فرزندان و ديگر افراد خانواده خود ناراحت و گرفتار و مبتلا مي شويم.

تعبیر خواب خون ابراهيم كرماني

اگر بيند كه خون همي خورد، دليل است مال حرام خورد يا خون ناحق كند.

اگر اندامي از اندامهاي او ببرد، چنانكه آن اندام از وي جدا شد، دليل است زننده زخم سفر كند.

اگر بيند كه در تن او سوراخي بود كه از آن سوراخ خون روان شد و جامه او را آلوده كرد، دليل كه او را به قدر آن مالي حرام رسد.

اگر بيند كه خون از زخم و جراحت نيامد و آن جراحت تازه بود، دليل كه درمال او نقصان آيد، يا از كسي سخني سخت شنود و او را در آن ثواب است، زيرا كه خون بر گناه باشد كه از تن او بيرون آمد.

اگر بيند كه از قضيش خون بيرون آمد، دليل است او را فرزندي از شكم مادر بيفتد.

اگر كه از مقعدش خون بيرون آمد، چنانكه تنش آلوده شد، دليل است كه به قدر آن مالي حرام حاصل كند.

اگر بيند كه ازبن دندان او خون بيرون آمد، دليل است از خويشانش به او غم و اندوه رسد.

تعبیر خواب خون جابر مغربي

اگر خواب بیننده ببيند كه درجایی درخون افتاد، دليل است به خون ناحق مبتلا شود.

اگر بيند كه در شهري يا كوچه اي خون همي رفت، دليل كند بر خون آن موضع خون بسيار ريخته گردد.

3 دیدگاه در “تعبیر دیدن خون در خواب

  1. Zahraw گفت:

    سلام مادرم خواب دیده ک درخانه مادربزرگش بوده است و خاله اش را که کچل بوده اورده اندو مادرم دیده که درون سرخاله اش خون میچرخد

  2. فرزانه گفت:

    سلام، کسی به شما کمک میکند برای راه اندازی کسب وکار جدید،،،شما امیدچندانی ندارید ولی شروع میکنید و دوستان شما هم به شما کمک میکنند ،و ثروت خیلی خوبی بدست میاورید

  3. عرفان گفت:

    سلام من عرفان هستم همسر من خواب دیده بود که ما باهم در راه یا جاده روان هستیم و خیلی باهم راه می گردیم تا که یک خانه را می بینیم و باهم شب را در همان خانه سپری می کنیم و باهم یکجا می خواببیم و صبحش یک اولاد به دنیا می آوریم و بعد صاحب این خانه یا نمی یک مرد نامشخص می آید و می گوید باید اینجا را ترک کنید بعدش همسرم گفت که بعضی از دوستانت بالای من حمله می کنند و من را با چاقو و دیگر اصلحه ها می زنند و من پور از خون می شوم و دوست دختری من هم من را نجات داده نمی تواند و طفل ما را هم زمین می گیرد که خیلی عجیب است و دوستانی من هم بعد از لت و کوب من دست به فرار می زنند لطفن برایم بگوید که تفسیر این خواب چی است….

نظرات