تفریحات

تعبیر دیدن دریا در خواب

4

تعبیر دیدن دریا در خواب

تعبیر خواب دریا : دریا در خواب پادشاهي است، يا عالمي. اگر بيند كه آب دريا روشن و صاف است، دليل كه پادشاه عالم و فاضل است. اگر تيره و صاف بود، دليل كه مفسد و ظالم است. اگر بيند كه از آب دريا برخي بخورد، دليل كه به قدر آن چه خورده است عزت يابد. اگر بيند كه از دريا به شنا بيرون آمد، دليل است از زندان و خدمت پادشاه به سلامت بيرون آيد. اگر بيند كه در دريا غرق شد و بمرد و بعد از آن وي را بالا افكند، دليل كه در كار دنيا به حرص غرق شود. اگر بيند كه غرق شد و باز از دريا بيرون آمد، دليل است كه از كار دنيا خلاصي يابد. اگر بيند كه از دور به دريا مي نگريست و نزديك او نرفت، دليل كه بدانچه اميد دارد نرسد. اگر بيند كه بر روي دريا همي شد، چنانكه پاي او تر نبود، دليل است از آتش دوزخ ايمن شود و كارهاي دنيا بر او آسان شود.

تعبیر خواب دریا

تعبیر خواب دریا حضرت امام جعفر صادق (ع)

تعبیر دیدن دریا در خواب پادشاه است.

اگر آب دریا تیره باشد پادشاه ظالم و گناهکار است.

اگر آب دریا صاف باشد پادشاه خوب و عالم است.

تعبیر خواب دریا یوسف نبی علیه السلام

دیدن آب دریا فراخی روزی بود

اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همی خورد، دلیل کند که به قدر آن، از پادشاه مال و نعمت یابد و اگر بیند که جمله آب دریا را بخورد، دلیل کند که پادشاهی همه جهان را بگیرد.

تعبیر خواب دریا ابن سیرین

اگر در خواب ببیند که از دریا آب خوشگوار می خورد، تعبیر خواب دریا آن است که به قدر آن، از پادشاه مال و نعمت یابد و اگر در خواب ببیند که جمله آب دریا را بخورد، یعنی که پادشاهی همه جهان را بگیرد.

تعبیر خواب دریا منوچهر مطیعی تهرانی

دریا در خواب پادشاه است ولی به نظر من دریا را نباید صرفا پادشاه دانست چون در زمان های مختلف دارندگان قدرت نام های مختلف داشته اند هر صاحب قدرت و شوکتی می تواند در خواب ما به صورت دریا ظاهر گردد.

گاهی این صاحب قدرت پادشاه است و گاه رئیس اداره و یا به قول فروید امپراطور و امپراطریس و حتی مدیر کلی مقتدر که بیننده خواب از او رعب دارد و می ترسد و یا به لطف و محبتش امید بسته است. تمام کسانی که ما نسبت به آن ها ضعف شدید داریم در خواب های ما به صورت پدیده های عظیم جلوه گر می شوند مانند دریا، آسمان، توفان، رعد و برق و یا شیر و پلنگ. عقیده فروید نیز عینا همین است حال اگر در خواب ببینیم که کنار دریا ایستاده ایم با چنین شخصیتی مجاور می شویم و چنانچه ببینیم از آب دریا می نوشیم متنفع می شویم و سود می بریم.
اگر بیننده خواب ببیند که آب دریا را نوشید به طوری که چیزی باقی نماند به قدرت و شوکت و عظمت می رسد. اگر بیننده خواب ببیند که روی آب دریا راه می رود در کار خطرناکی مداخله می کند که احتمال لغزش و سقوط او می رود ولی موفق می شود.

تعبیر خواب دریا ابراهیم کرمانی

اگر کسی بیند که در دریا است، دلیل که به خدمت پادشاه شود، یا مطیع مردی عالم و فاضل شود. اگر بیند درمیان دریا متحیر فرومانده است، دلیل که کار او بر خطر است. اگر بیند که از دریا بیرون آید، دلیل است بی غم شود. اگر بیند که آب دریا بخورد و به غایت سرد است. اگر بیننده عالم است از علم بهره تمام یابد. اگر بیننده خواب از مردم پادشاه است، از پادشاه ایمن شود، یا علم آموزد، لکن از علم بهره یابد. اگر بیند که آب دریا می خورد و سخت گرم است، دلیل که گناه کند و تاویل آن به غایت بد است. اگر بیند که آب دریا گنده و ناخوش است، دلیل که او را خصمی بزرگ پیش آید و او را آن خصم بیم سخت است.

تعبیر خواب دریا جابر مغربی

تعبیر بالا آمدن آب دریا زیاد شدن لشگر پادشاست.

تعبیر خواب رفتن در آب دریا ، توفیق عبادت است.

تعبیر خواب بلند شدن موج ها و تاریک شدن جهان از ابر این است که مردم آن منطقه گناهکارند.

تعبیر خواب بلند شدن موج دریا یا شکار از دریا رزق و روزی حلال است و روزگارش خوب می شود.

تعبیر خواب کم شدن آب دریا این است که لشگر پادشاه کم میشود.

تعبیر خواب خوردن آب شور دریا این است که کار حلالش را رها می کند و سراغ کار حرام می رود.

تعبیر خواب بی آب شدن آب دریاها و رودخانه ها این است که دارایی پادشاه خیلی کم می شود.

تعبیر خواب خوردن آب دریا بدون پدید آمدن حالتی جدید،هلاک کردن پادشاه یا عالمی است.

4 دیدگاه در “تعبیر دیدن دریا در خواب

 1. لیلا گفت:

  من خواب دیدم که در دربا وسایل عتیقه مثل گردبند نقره ای و گیره سر و پیدا شدن و شک داشتم که طلا باسه ،،،ولی تو خوابم نیگفتم اگه طلا باشه شش تا خونه میخرم تعبیرش چی میتونه باشه

 2. سعید گفت:

  خواب دیدم دریا موج های خیلی سنگینی میزد یکی از اشناهامون گفت به من که کسی رو برم نجات بدم منم تا اومدم برم موج اون خونه رو خراب کرد

 3. Mary گفت:

  سلام
  من خواب دیدم خودم و همسرم و پسرم تو آب دریا بودیم پشت سر مون دیوار بود و روبرومون آب دریا بود یه دفعه یه مار سفید که خطای کوچیک سیاه داشت روی آب شنا کرد و اومد طرف ما همسرم دورش کرد ولی وقتی دوباره رفتم توی آب اون مار سفید اومد و میخواست وسیله منو با خودش ببره منم وسیلمو به زور ازش گرفتم

 4. فائزه گفت:

  خواب دیدم با دوستام تو باغی هستیم کسی که ازش جدا شدم هن اونجا بود،بعد بایکی از دوستام اومدیم کنار دریا دریا شدید موج داشت و گل آلود بود بعد رسیدیم ته دریا بدو بدو آب دریا زلال شده بود و خیلی زیاد شده بود،بعد برگشتیم سرجای قبلیمون کنار دریارو بسته بودن دیگه نمیتونستیم کنار دریا بریم از بالا نگاه میکردیم دریا بازم گل آلود شده بود،یدونه اسب مرده قهوه ای تو آب بود،با چندتا گاو زنده،پرسیدم چرا بستین کنار آبو گاو و اسب و نشون دادن گفتن بخاطر اینا

نظرات