تعبیر دیدن زن در خواب

0

تعبیر دیدن زن در خواب

خواب زن و پیرزن یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم زن و پیرزن در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب زن و پیرزن می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب زن و پیرزن را مطالعه نمایید و متوجه شوید زن و پیرزن چه تعبیری دارد :

تعبیر خواب زن

تعبیر خواب زن حضرت امام جعفر صادق (ع)

ديدن زن درخواب بر شش وجه است.

اول: شادي و مقصود.

دوم: دنيا. سوم: شغل اين جهان.

چهارم: فراخي نعمت.

پنجم: قحطي و تنگي.

ششم: توانگري

اگر زني بيند كه پسري زاد و در زمان با آن پسر سخن گفت، دليل مرگ او باشد،

اگر بيند دختر زاد، دليل است كه از نسل او فرزندي پديد آيد كه مهتر اهل بيت خويش بود.

تعبیر خواب زن یوسف نبی علیه السلام

دیدن صحبت کردن با زن زیبا آن سال را به خوشی ونیکی بگذراند.

تعبیر خواب زن ابن سیرین

زن جوان در خواب شادی و مقصود مرد است و گرفتاری های آن مرد .
تعبیر زن غریبه و ناآشنا بهتر از زن آشنا می‌باشد،‌‌‌‌‌
تعبیر دیدن زن شاد و آراسته، خواسته‌های دنیوی می‌باشد.
تعبیر دیدن زن خوب و چاق، فراوانی نعمت می‌باشد.
تعبیر دیدن زن زشت و لاغر، قحطی و کمبود می‌باشد

اگر در خواب ببینی مثل زن‌ها چادر پوشیده‌ای، تعبیرش این است که کاری انجام خواهی داد که در آن هم خیر وجود دارد و هم شر، ولی انجام آن را برای تو زشت می‌دانند.

اگر ببینی زن یا فرزند تو گم شده است، تعبیرش ضرر و زیان می‌باشد .

اگر ببینی زن خودت را فروخته‌ای، یـعـنـی حرمت و بزرگی تو از بین می‌رود و بد نام می‌شوی، مگر اینکه به غیر از این زن، زن دیگری هم داشته باشی، که در اینصورت تعبیرش این است که کار تو دوباره درست و برقرار می‌شود.

اگر ببینی زن یا فرزند خودت را گرو گذاشته‌ای، یـعـنـی کسی به تو ستم خواهد کرد.

تعبیر خواب زن ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب زنی که مانند مردان باشد ، خیر و صلاح دین است

تعبیر خواب زن ی که نزدیکی می کند ، حاملگی و به دنیا اوردن فرزند است

تعبیر خواب زنی که خود را پیر ببیند ، کار زشت است

تعبیر خواب زنی که خود را مرد و با لباس مردان ببیند اگر زن پاکی باشد خیر و صلاح و اگر فاسد باشد شر و فساد است.

تعبیر خواب زن جابرمغربي

زن مفسد درخواب، اهل دنيا را زيادتي دنيا بود و اهل صلاح را، زيادتي صلاح و علم و زن غريب بهتر از زن آشنا باشد.

اگر مردي بيند كسي دست درازي با زن او كرد، دليل باشد كه اهل آن زن توانگر گردند.

اگر بيند زن او به نزد مردمان بيگانه به فساد باشد، دليل است بدو منفعت و نيكي رسد وي را با شوهر دار از آن مرد و اگر بيند كسي زن او را نيزه يا شمشير داد، دليل كه پسري آورد،

اگر بيند كه كسي او را دوا داد، دليل كه دختري آورد.

نظرات