تعبیر دیدن لاکپشت در خواب چیست؟

0

تعبیر دیدن لاکپشت در خواب چیست؟

تعبیر خواب لاکپشت : همانگومه که میدانید لاکپشت در افسانه ها و داستانها بیشتر یک شخصیت عالم و دانا دارد. شاید از خصوصیات این جاندار میتوان به عمر طولانی و آرام بودن آن اشاره کرد. بیشتر معبران دیدن لاکپشت در خواب را خوب تعبیر کرداند.
لاک‌پُشت‌ جانداری خزنده، تخم‌گذار، و علف‌خوار است که بدنش در یک پوشش استخوانی قرار دارد و فقط سر، دست‌ها، پاها، و دمش از آن بیرون است و هرگاه احساس خطر کند دست‌وپای خود را به داخل آن می‌کشد و پنهان می‌شودنام‌های دیگر برای لاک‌پشت در فارسی عبارتند از سنگ‌پشتريا، خشک‌پشت، کاسه‌پشت، کَشَف، کشتو، کلاک‌پشت است. از جانورانی است که سالیان دراز عمر می‌کند و کمتر مریض می‌شود و می‌تواند برای مدت‌های مدید غذا نخورد، یک علت طول عمر و سلامتی او شاید به خاطر همین باشد که می‌تواند برای مدت طولانی غذا نخورد.

تعبیر خواب لاکپشت

*تعبیر خواب لاکپشت به فرمایش امام صادق (ع)

امام صادق (ع) فرماید: مردی عالم ، مردی زاهد و پرهیزکار ، مردی صنعت‌گر

*تعبیر خواب لاکپشت محمد ابن سیرین

محمد ابن سیرین گوید: اگر فردی در خواب ببیند که لاک پشتی دارد یا در خانه وی لاک پشت آمده است نشانه این است که او را با زاهدی صحبت می افتد.
اگر فردی در خواب ببیند که گوشت لاک پشت می خورد نشانه این است که به اندازه ای که در خواب گوشت لاک پشت خورده است علم می آموزد.

*تعبیر خواب لاکپشت منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: لاک پشت زن یا مردی است پیر و کهن سال . پر حوصله و بسیار موقر و سنگین ، صبور و آرام که پند می دهد و خیر و صلاح انسان ها را می خواهد .
اگر در خواب ببینید که لاک پشتی دارید که مربوط به شماست ، مثلا در باغ یا ملک شما زندگی می کند نشان آن است که به صبر و حوصله نیاز دارید . ضمیر و درونتان شما را به صبر و حوصله و بردباری دعوت می کند و این دعوت را با نشان دادن لاک پشت به شما می رساند . همین طور ممکن است پیری کهن سال و با تجربه در مسیر قرار بگیرد که همین دعوت را بکندو شما را پند بدهد و راهنمائی کند .
اگر در خواب ببینید بر لاک پشتی نشسته اید به یک سفر دور می روید یا در دریا مسافرت خواهید کرد که این سفر شما بسیار طولانی خواهد بود .

تعبیر خواب لاکپشت آنلی بیتون

آنلی بیتون گوید: دیدن لاک پشت در خواب واقعه یا حادثه ای است که به موجب آن برای شما در کار و زندگی موفقیت بوجود می آید.

نظرات