تفریحات

تعبیر خواب صدقه دادن

0

تعبیر خواب صدقه دادن

تعبیر خواب صدقه دادن : همانگونه که میدانید صدقه انواع مختلف دارد و در کل منظور از این کار کمک به نیازمند است. میتوان گفت این نوع خواب خوب است و بسیاری از معبران صدقه دادن در خواب را خوب میدانند.
چیزی که انسان آن را به قصد قربت از مالش خارج می‌کند مانند زکات که انسان از مال خود در راه خدا می‌دهد را صدقه گویند.
یکی از نیکوترین راه‌های مورد تأیید اسلام برای صرف مال، صدقه دادن آن در راه خداست، دادن مال در راه خدا را «تصدّق» و مال داده شده را «صدقه» می‌نامند.

تعبیر خواب صدقه دادن

در کتاب سرزمین رویاها اینگونه آمده است

*خواب صدقه : غم و ناراحتی بواسطه مهربانی که شما نسبت به دیگران دارید
*به شما صدقه می دهند : منزل خود را ازدست خواهید داد .
*شما صدقه مقدار زیادی می دهید : خوشبختی بزرگ
*یکنفر از شما تقاضای صدقه می کند : اگر صدقه ندهید خطر بدشانسی شما را تهدید می کند .

تعبیر خواب صدقه دادن ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی گوید: صدقه دادن در خواب را نشانه ایمنی و آسایش بیننده خواب می‌داند. به گفته وی اگر کسی که در حال رنج و عذاب است این خواب را ببیند از ناراحتی و غم رهایی می‌یابد.
اگر در خواب ببینی به کافری فقیر و تنگدست خیرات و صدقه می‌دهی، به این معناست که دشمن خودت را در انجام کاری یاری می‌کنی، ولی اگر ببینی به مسلمانی فقیر خیرات و صدقه می‌دهی، یعنی از رنج و غم و اندوه رها می‌شوی و از ترس و بیم ایمن خواهی شد.

تعبیر خواب صدقه دادن محمدبن سيرين

محمدبن سيرين گويد: اگر عالمی بيند كه صدقه داد، دليل است كه از عمر او فائده به مردم رسد. اگر بيند پادشاه صدقه داد، دليل كه عدل او به همه كس رسد.

روایتی از امام جعفر صادق

در مورد خواب دیدن امام صادق (ع ) به شاگرد هوشمندش مفضل فرمود: اى مفضل ، درباره خواب دیدن ها بیندیش ، خداوند راست و دروغ آن را با هم در آمیخته ، چرا که اگر همه آن خواب دیدنها، راست باشد، همه انسانها (که خواب مى بینند ) پیامبر خواهند شد، و اگر همه دروغ باشد، بیهوده و بى فایده خواهد گردید، بنابراین گاهى راست است و گاهى بى پایه ، در نتیجه مردم از خوابهایى که مى بینند در مصالح خود به وسیله آنها هدایت شده و بهره مند مى گردند، و یا به زیان موضوعى پى برده و از آن دورى مى کنند، و بسیارى از خواب دیدنها، دروغ است ، تا مردم اعتماد کامل به آنها ننمایند .

نظرات