تعبیر دیدن جو در خواب

0

تعبیر دیدن جو در خواب چیست؟

تعبیر خواب جو : جو یکی از سازگارترین غلات است که در شرایط آب و هوایی مساعد، در خاک حاصلخیز که قابلیت نگهداری آب در آن زیاد باشد،تولید می‌شود. این گیاه نسبت به گندم در برابر خشکی مقاوم تر است و بنابراین در آب و هوایی که آب، سبب محدود کردن تولید غلات می‌شود، جو می‌تواند بیشترین محصول را تولید کند.در مقایسه با سایر غلات، جو نسبت به شوری خاک، چه در مرحله جوانه زنی و چه در مراحل دیگر مقاوم تر است. معبران نیز از روی خاصیت سرسخت بودن این گیاه دانه دار دیدن جو در خواب را به اشکال مختلفی تعبیر کرداند که بستگی به نوع خواب تعابیر فرق میکنند. در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب جو را برای شما آماده کردایم.

تعبیر خواب جو

تعبیـر خواب جو به فرمایش امام جعفر صادق (ع)

امام جعفر صادق (ع) فرمايد: جو درخواب ديدن، مال بود، كه آسان به دست آيد و جو فروش به خواب ديدن، مردي است كه دنيا را بر دين اختيار كند.

هچنین بخوانید: تعبیر خواب گندم

تعبیر خواب جو منوچهر مطیعی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: جو نیز مانند گندم از نعمات بزرگ و از برکات باریتعالی است. چنان چه در خواب ببینید جو دارید، به هر میزان و مقدار که باشد نیکو است زیرا می گوید که نعمت و برکت می یابید و خیر به شما می رسد.
اگر در خواب ببینید که جو کاشته اید اما سبز نشده یا تنگ روئیده با مشکلات و شکست روبه رو میشوید.
اگر در عالم خواب مشاهده کنید که جو کاشته اید اما پرندگان از آن می خورند و شما می خواهید آن ها را برانید کاری می کنید که مردم درباره شما حرف می زنند.

تعبیر خواب جو در کتاب سرزمین رویاها

در سر زمین رویاها آمده: به مقدار فراوانی جو دارید :فراوانی پول
جو می خورید : سلامتی شما از پستی و بلندیهای بسیاری می گذرد .
جو می خرید : یک ناراحتی در فامیل
جو می فروشید : یک بد ذات بسیار به شما نزدیک است .
با جو چیزی درست می کنید : شادی و منفعت
نان جو می خورید : سلامتی عالی و رضایت از زندگی

نظرات