تعبیر خواب دیدن دود

0

تعبیر خواب دیدن دود

تعبیر خواب دود : دیدن دود در خواب بستکی به نوع آن دارد دود کم باشد یا زیاد و یا دود سفید باشد یا سیاه

معبران دیدن دود در خواب را به شکلهای مختلفی تعبیر میکنند ما در این بخش از مجله اینرنتی حرف تازه تعبیر خواب دود : آتش همراه با دود را برای شما آماده کردایم.

تعبیر خواب دود

تعبیر خواب دود به فرمایش امام صادق (ع)

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در میدان جنگ و محل درگیری آتشی که دارای دود است ببینی، تعبیرش برای تو بیم و ترس از پادشاه می‌باشد.

تعبیـر خواب دود ابن سیرین

ابن سیرین گوید: دود به خواب، سلطانی ستمگر باشد.
اگر بيند در جانب مشرق يا به جانب مغرب دودی عظيم بود، دليل كند كه مردم آن ديار از سلطان، جور و ستم رسد و در محنت او گرفتار گردند.
اگر بيند دود در عالم برنخاسته و آتش زبانه می زد، دليل است كه فتنه و بلا در آن عالم پديد آيد.

تعبیـر خواب دود مطیعی تهرانی

مطیعی تهرانی گوید: دود در خواب جنگ و فتنه است یا غم و انده و کسالت. غم و اندوهی که شما را افسرده می کند ولی نمی گریاند. همه عواملی که قلب را تکدر می بخشند و نهایت موجب ملال و افسردگی می شوند به صورت دود در خواب ظاهر می گردند. جنگ و فتنه نیز برخورد شدید شغلی یا اختلاف و بگو مگوی خانوادگی است. بحث بین زن و شوهر نقار و کدورت بین فرزندان و پدر و مادر.
اگر دیدید دود از خانه شما بلند می شود و می رود بهتر از این است که ببینید که دود از جائی دیگر به خانه شما می آید. اگر دود از آشپز خانه شما بیرون می آمد با همسرتان اختلاف پیدا خواهید کردو از جانب او آزرده می شوید.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب آتش

اگر دیدید دود از لباس شما بر می خیزد مردم پشت سرتان بد خواهند گفت و شخصیت شما را مورد سئوال قرار می دهند.

تعبیر خواب دود جابر مغربی

جابر مغربی گوید: اگر بیند در شهر یا در ولایتی بی آنکه آتشی بود دود برمی آمد دلیل است که اهل آن موضع را از حق تعالی بیم بود و توبه باید کرد.
اگر بیند از خانه یا دکان او دود بیرون می آمد دلیل که شاهی ظالم وی را مصادره و مالش بستاند.

نظرات