تعبیر دیدن شیر دادن به بچه در خواب و شیر دادن به نوزاد دختر و پسر

0

تعبیر دیدن شیر دادن به بچه در خواب و شیر دادن به نوزاد دختر و پسر

تعبیر خواب شیر دادن به بچه و نوزاد و شیر دادن به بچه دیگران در مجله حرف تازه از دیدگاه های تعبیرگران خواب مشهور چون ابن سیرین, یوسف پیامبر و امام صادق ع, تعبیر خواب افتادن نوک سینه را بخوانید

تعبیر خواب شیر دادن به بچه و نوزاد دختر و پسر

حضرت یوسف میفرمایند : اگر زنی ببیند از پستان او شیر جاری شده است رزق و روزی دختر او بیشتر می‌شود و مال حلال بدست می‌آورد
ولی اگر ببیند به جای شیر، خون جاری شده است مال حرام به دست می‌آورد

تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد

بطور کلی شیر دادن به بچه و نوزاد نماد بخشش از خود و نیازهای نوزاد است.
شیر ثمره وجود مادر است به همین دلیل اغلب بیانگر احساسات شما نسبت به مادرتان است. شیر در رویا سمبل بخشش غذا، فداکاری، پرورش بخش های رشد نکرده خود و… و رویای نوزاد احساسات و وابستگی شما را نشان می‌دهد.

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:
خواب دیدن اینکه با سینه تان شیر می دهید یا پرستاری می کنید، نمادی از محبت، عشق، مراقبت و عشق مادرانه است.
چیز های خوب نزد شما خواهد بود.
تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما نیاز دارید مراقب کسی که به او اعتماد تام دارید باشید.
همچنین دیدن کسی که با سینه شیر می دهد بیانگر این است که شما یک جنبه ی نهان از خودتان را پرورش می دهید

تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد پسر

مطیعی تهرانی :تعبیری را که به صورت کلی برای شیر خوراکی بیان می‌کند بدین صورت است “شیر خوردنی در خواب نعمت، برکت، سود و بهره است” بنابراین می‌توان این گونه بیان کرد که شیر دادن در خواب به معنای نثار کردن این نعمت‌ها و برکات است.
اگر نوزاد پسر باشد این نعمت‌ها را بایستی در راهی منطقی نثار کرد.
البته مؤلف بانک کتاب جامع تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد پسر را نشانه غم و اندوه بیان کرده است.

آنلی بیتون: اگر در خواب مشاهده كنید كه مادرى نوزاد خود را شیر می‌دهد، به این معنا است كه به سعادت و خوشبختى خواهید رسید.

تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد دختر

اگر در خواب ببیند فرزند دختری دارد و به او شیر می‌دهد یعنی خرمی و نعمت بر او به میزان شیری که در اختیار فرزند دخترش قرار داده است افزون می‌شود.
یعنی در بیداری چنین بچه ای نداشته باشد

تعبیر خواب شیر دادن به بچه دیگران

شیر دادن به نوزاد دیگری هم تعبیری مانند شیر دادن به نوزاد دختر است
یعنی افزایش خرمی و نعمت به اندازه شیری که در اختیار نوزاد قرار می‌دهد.

تعبیر خواب شیر آمدن از سینه

تعبیر خواب شیر آمدن از سینه

ابن سیرین: اگر زنی بیند که شیر در پستان و سینه او جمع شد، دلیل که او را فرزندی آید.

تعبیر بچه شدن و شیر خوردن

اگر کسی به خواب بیند که کودک شده بود و شیر می‌خورد، دلیل است که از مرادها بازماند.

تعبیر خوردن شیر از سینه

تعبیرگری می‌گوید: اگر زنی ببیند از سینه های او شیر جاری شده است رزق و روزی دختر او بیشتر می‌شود و مال حلال بدست می‌آورد

تعبیر جاری شدن خون بجای شیر از سینه

اگر ببیند به جای شیر، خون جاری شده است مال حرام به دست می‌آورد.

بیشتر بخوانید : تعبیر دیدن نوزاد در خواب

تعبیر خوردن شیر از سینه خود در خواب

اگر زنی در خواب ببیند که از پستان خودش شیر می‌خورد در کسب و کار خودش دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شود.

جابر مغربی می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند از هر دو سینه خودش شیر می‌خورد دچار غم و ناراحتی و ملامت و سرزنش می‌شود.

تعبیر شیر دادن مرد به نوزاد

ابراهیم کرمانی: اگر مردی در خواب بیند کودکی را شیر می‌داد، دلیل است او را در زندان کنند.

تعبیر خواب بچه شیر خوار

لیلا برایت: اگر بچه‌ای را در حال شیر خوردن ببینید، نشان دهنده‌ آینده‌ای خوب و آرام است.

گردآوری در حرف تازه

منابع:
کتاب فرهنگ تفسیر رویا
مجله اینترنتی ستاره

نظرات