تعبیر دیدن امتحان و آزمون و کنکور در خواب

0

تعبیر دیدن امتحان و آزمون و کنکور در خواب

تعبیر خواب امتحان و امتحان دادن و کنکور, تعییر دیر رسیدن به امتحان, تعبیر امتحان ریاضی, تعبیر مردود شدن در امتحان, قبول شدن در امتحان, از دیدگاه تعبیرگران خواب مشهور ابن سیرین, یوسف پیامبر, ….در ادامه در مجله حرف تازه میخوانید

تعبیر خواب امتحان دادن

همیشه امتحان داشتن و روز امتحان سرشار از نگرانی و اضطراب است و این شامل از دبستان تا کنکور و تا فارغ التحصیلی از دانشگاه است و دیدن این خواب میتواند بیننده این رویا را درگیر کند
اگر در خواب دیدید که امتحانی با نگرانی و اضطراب دارید نشانه سردرگمی و درگیری ذهنی است
ولی اگر کسی در خواب نسبت به امتحان هیچ نگرانی و اضطراب نشان ندهد می توان به آغاز یک موفقیت تعبیر کرد.

تعبیر دیدن از کسی امتحان گرفتن نشانگر این است شما خدمت بزرگی به شخصی خواهید کرد.

سرزمین رویاها: تعبیر امتحان داشتن: شایستگی شغلتان را ندارید.

موفقیت در امتحان: گرفتاری در کارها است.

امتحان دادن و بلد نبودن: به سئوالات پاسخ اشتباه دادن، یک کار جالب و خبرهای خوش است.

موفقیت بچه ها در امتحان: آرزوهای شما برآورده می شوند.

اشخاص دیگر در امتحان موفق می شوند: مصیبت است.

تقلب در امتحان: نشان از زندگی درست دارد.

لوک اویتنهاو می گوید: احتمال این هست که شغلی پر در آمدتر بیابید.

امتحان داشتن: شایستگی شغلتان را ندارید.

امتحان دادن و بلد نبودن: به سئوالات پاسخ اشتباه دادن، یک کار جالب و خبرهای خوش است.

معبرین غربی گویند: نبود زمان یا مهارت‌های کافی در زندگی بیداری می‌تواند خود را به صورت نمادی از نبود خودکار در زمان امتحان و یا ناتوانی در پاسخگویی به سوالات خود را نشان دهد.

تعبیر دیدن برگه سفید امتحان

اگر در رویا برگه خود را سفید یا سوالات را به صورت زبان‌های خارجی ناشناخته دیدید نشانه‌ این است که شما نگران توانایی خود در برابر مشکلات در طول زندگی هستید.

تعبیر خواب امتحان ریاضی

حسن معظی می گوید: اگر فردی خواب ببیند قرار است امتحان درس ریاضی بدهید و هیچگونه نگرانی تنش و یا اضطرابی نداشته باشد و با خیالی آسوده و مطمئن این خواب را تجربه کند بیانگر این است که یک موفقیت جدید را در کاری که به ان علاقمند است کسب میکند و دیگران خصوصا دوستان و خانواده او را تشویق و حمایت خواهند کرد.

تعبیر امتحان ریاضی در خواب زن باردار

معبر فرانسوی میگوید: دیدن امتحان ریاضی توسط زنان باردار به نشانه ی این است که انتظارات و یا آرزوهایی که گمان میکنید هیچگاه براورده نمی شوند تحقق پیدا خواهند کرد و باعث هیجان زیاد در صاحب رویا خواهد شد

تعبیر تمام شدن وقت امتحان

اگر در خواب به ساعت نگاه کردید و وقت امتحان تمام شده بود، شما احتمالا با ترس‌هایی غیر منتظره روبرو خواهید شد.

تعبیر خواب کنکور دادن

لیلا برایت میگوید, دیدن کنکور دادن در خواب پیروزی و موفقیت است

تعبیر خواب رد شدن در کنکور: موفقیت در امتحان هاست.

لوک اویتنهاو میگوید:تعبیر دیدن امتحان و آزمون در خواب احتمال این هست که شغلی پر در آمدتر بیابید.

تعبیر خواب قبولی در امتحان

دیدن این خواب نشانگر برآورده شدن انتظارات و خواسته شماست و اینکه انتظارات شما بر آورده خواهند شد.

تعبیر مردودی و ردی در امتحان و آزمون

تعبیر دیدن مردود شدن در امتحان نشانگر جاه طلبی بیش از حد است و نشانه بودن این خصلت در ح بالاتر از حد معمول در شخص میباشد.

تعبیر دیدن از کسی امتحان گرفتن نشانگر این است شما خدمت بزرگی به شخصی خواهید کرد

نظرات