تعبیر دیدن سبزه در خواب

2

تعبیر دیدن سبزه در خواب

تعبیر خواب سبزه : سبزه در خواب های ما فرج و شادمانی و خرمی و خوشی است و چنانچه ببینیم سبزه را از زمین می کنیم و می خوریم و آن سبزه طعم و مزه خوبی دارد نعمت است و پول و همه چیزهایی که به زندگی، رنگ و حال و هوای دلپذیری می بخشند و جلوه و جلای خوبتری می دهند. اگر سبزه به دهان تلخ و بدمزه بود نشان آن است که به نیت شادمانی و خوشی و خرمی کاری می کنیم که موجب غم و اندوه می شود. کار خیری انجام می دهیم که بدفرجام است. اگر سبزه را بر زمین دیدیم یا به زبان دیگر زمینی دیدیم پوشیده از سبزه و احساس کردیم که آن سبزه زار به خودمان تعلق دارد آینده ای خوب خواهیم داشت. همین طور است اگر سبزه زاری ببینید که گیاهان سبز و شناخته شده داشته باشد اگر چه احساس کنید ملک متعلق به شما نیست، علف خشکیده غم و اندوه است و اگر سبزه پژمرده و خشکی را از زمین بردارید به طوری که در دستتان پوک شود و ذرات آن به زمین بریزد نشان آن است که مالی را از دست می دهید یا هزینه می کنید. سبزه زاری که به جای سبزی و خرمی زرد و پژمرده باشد آینده ای است غم آلود و پر از رنج و گرفتاری. اگر ببینید که مشتی علف زرد در دست دارید رنجوری و بیماری است و اگر علف زرد به کسی بدهید ستم می کنید. اگر سبزه یا سبزه زاری در خواب ببینید که احساس کنید خودتان کاشته اید نیکی و نیکوکاری است و اگر سبزه زاری باشد که احساس کنید دیگری کاشته و شما به نیت تفرج بر آن راه می روید بهره مندی است از نیکی دیگران. چنانچه بر همین سبزه زار به نیت تخریب راه بروید ستمگری است و فساد ورزیدن با دیگران که نیت خیر دارند.

تعبیر خواب سبزه

تعبیر خواب سبزه حضرت امام جعفر صادق(ع)

سبزه درخواب بر چهاروجه بود:

اول: راه اسلام

دوم: دين

سوم: اعتقاد پاك

چهارم: ورع و پرهيزكاري

تعبیر خواب سبزه حضرت دانیال (ع) 

تعبیر خواب سبزه، دین اسلام است.

تعبیر خواب سبزه محمدبن سيرين

سبزه در خواب دين باشد، خاصه در وقت آن. اگر بيند كه زميني داشت و در آن سبزه بسيار داشت، دليل است بر ستر و پاكديني او.

اگر بيند كه در آن زمين نباتهاي مجهول بود، كه آن را نشناخت و در آن به تعجب نگاه مي كرد و دانست آب و زمين ملك او است اين جمله، دليل بر دين و ديانت و پرهيزكاري باشد.

اگر بيند در آن زمين گياههاي معروف بود، چون سيب و غير آن دليل كند بر فراخي نعمت و روزي حلال.

اگر بيند سبزه تلخ و مجهول بود، تاويلش به خلاف اين باشد.

اگر بيند كه سبزه معروف است و ميخورد و به طعم شيرين است، دليل كند بر فراخي نعمت و روزي حلال.

تعبیر خواب سبزه جابر مغربی

اگر فصل سبزه باشد و در خواب ببینی که سبزه می‌خوری، تعبیرش زهد و پرهیزکاری می‌باشد.

اگر ببینی در راهی که می‌روی سبزه و گیاهان خوبی درآمده است، یـعـنـی دین و ایمان تو خوب و پاک خواهد بود.

 

2 دیدگاه در “تعبیر دیدن سبزه در خواب

  1. فری گفت:

    انشالله قراره ازدواج کنی وخوشبختی همراهش هست

  2. سحر گفت:

    سلام.من ۳ شب پیش خواب دیدم پسری که دوسش داشتم با کت و شلوار و کلی مهمون که همه توو دستشون یک ظرف شکلات و یک ظرف سبزه عید دارن اومدن خونمون که حیاط دار شده برای خواستگاری و انگار همه خبر داشتن بجز من.میشه کمکم کنید تعبیر خوابمو بدونم؟ممنون

نظرات