تعبیر دیدن حلوا در خواب

0

تعبیر دیدن حلوا در خواب

تعبیر خواب حلوا با موضاعات خوردن حلوا, تعبیر پختن حلوا, تعبیر خواب حلوای کاچی و حلوای زعفرونی و سفید و سیاه و قهوه ای و حلوای لقمه ای دیگر حالتهای مختلف را از دیدگاه های تعبیر کنندگان خواب مشهور چون ابن سیرین و حضرت یوسف و دانیال نبی و امام صادق را در مجله حرف تازه میخوانید

در تعبیرهای کلی این خواب آمده که دیدن حلوا، غم و اندوه می‌باشد

تعبیر خواب حلوا

تعبیر خواب حلوا از ابن سیرین

ابن سیرین گفته: تعبیر حلوای خشک مال و اموال و همچنین غم و اندوه است (غم و اندوه آن نیز به خاطر زعفرانی است که در آن به کار رفته است)

تعبیر خواب حلوای سفید

جابر مغربی می‌گوید: تعبیر حلوای سفید بهتر است.

تعبیر خواب حلوا از امام صادق

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر حلوا، مال و اموال بسیار و دین پاک و خالص است

اگر ببینی حلوایی که مغز بادام یا مغز دیگری در آن به کار رفته است را می‌خوری، یعنی به اندازه‌ای که خورده‌ای از مرد خسیسی چیزی به دست می‌آوری.
تعبیر خوردن یک «لقمه» حلوا، فرزند می‌باشد.

تعبیر خواب خوردن حلوا

تعبیر خوردن حلوا بیماری است

جابر مغربی می‌گوید: تعبیرش این است که اگر زردی زعفران در آن وجود نداشته باشد به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.

تعبیر دیدن حلوا با نشاسته در خواب

اگر ببینی با نشاسته حلوا درست کردی و خوردی، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد .

تعبیر خواب حلوا پختن

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی آتش روشن کرده‌ای تا حلوا بپزی، یعنی به تو حرف خوب و پسندیده‌ای می‌زنند.

رسیدن خیر آدمی به دیگران،کمک رسانی به افراد نیازمند و یا تهی دست،دور شدن از شر بلاها و یا خطراتی که در زندگی وجود دارد.

تعبیر خواب حلوا خوردن و پختن

تعبیر خواب حلوا خواستن مرده

اگر کسی ببینید که حلوا درست میکند و فرقی ندارد با چه طعم و رنگی باشد و ان را به مرده بدهد یا از مرده بگیرد نیکو نیست و می تواند یک نشانه از ترک یار یا عزیزی را در بین اقوام و یا آشنایان صاحب رویا بدهد

تعبیر خواب حلوای نذری

اگر کسی ببیند حلوا درست می کند و آن را بصورت نذری به همسایگان و آشنایان می دهد به این نشانه است که به واسطه اعمال ینک و خیری که در گذشته انجام داده است از چند بلا جان سالم به در می برد
همچنین در اینده ای نزدیک کاری می کند که هم برای خودش منفعت دارد و هم برای اطرافیانش.

اگر کسی ببیند حلوا درست می کند و فقط خودش از ان میل می کند به نشانه دعوت شدن در یک مهمانی بزرگ و با شکوه است.

اگر ببیند که همسرش برای او حلوا درست کرده است و با همدیگر میل می کنند به نشانه عاقبت بخیری اولاد است.

تعبیر دیدن حلوا فروش در خواب

جابر مغربی می‌گوید: تعبیر حلوا فروش، مردی شاد و شوخ است که حرف‌هایش لطیف می‌باشد.

تعبیر خواب افروشه (نوعی حلوا)

افروشه نام حلوایی است که پس از مخلوط آرد و روغن در آن عسل ریخته و در گذشته بیشتر مرسوم بوده است.
ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب افروشه را بدون زعفران ببینی، تعبیرش بهتر است.
تعبیر افروشه به مقدار کم، حرف خوب و لطیف است، ولی اگر مقدار آن زیاد باشد، تعبیرش این است که مال و اموالی را با رنج و سختی به دست می‌آوری.
اگر ببینی کسی به تو کمی افروشه داد و تو هم از آن خوردی، از آن شخص سخنی لطیف می‌شنوی.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای افروشه عبارتند از: ۱- سخن لطیف ۲- مال ۳- رسیدن به آرزوی قلبی.

تعبیر خواب کاچی (حلوای عصیده)

عصیده یا با نام امروزی کاچی نوعی حلواست که از آرد و روغن تهیه و فقط دستور پخت آن با حلواهای معمولی متفاوت است.

ابن سیرین در مورد کاچی (عصیده) می‌گوید: نوعی است از حلواها و بهترین آن، آن است که زعفران در وی نباشد و دیدن وی به خواب دلیل بر مال است که به زحمت حاصل کند.
اگر بیند که کسی لقمه عصیده در دهان او گذاشت دلیل است که سخنی خوش شنود.

تعبیر عصیده‌ای که در آن زعفران به کار نرفته است بهتر از بقیه می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).
اگر ببینی کسی تکه‌ای عصیده در دهان تو گذاشته است، یعنی سخنی خوشایندی میشنوی.

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن حلواها تعلق بخشدلی و تندرستی دارد از غم و رنج بیرون آید.

تعبیر خواب حلوا خواستن مرده

تعبیر خواب حلوای خشک

ابن سیرین گوید: حلوای خشک دلیل بر مال و اندوه کند، به جهت زعفران که در آن بود.

تعبیر خواب حلوای قهوه ای

رنگ حلوایی که شخص در رویای خود دیده است در معنای ان نیز تاثیر بسزایی دارد بطور مثال معانی خوب و خیر برای حلوا با رنگ قهوه ای است
اما حلوای سیاه رنگ سوخته و یا بدمزه و تلخ به نشانه مرگ و از دست دادن عزیزان است.

تعبیر حلوا پختن دیگران

اگر ببیند که دیگران حلوا درست کرده اند و سپس برای او آورده اند نشانه این است که از طرف شخصی مهم و اشنا به جایی دعوت می شود.

تعبیر خواب حلوا شکری

دیدن حلوا شکری و با طعم خوشمزه و شیرین بدون شک نشانه ی خبری است که باعث ذوق زدگی رفاه یا اسایش صاحب رویا است

نظرات