تعبیر دیدن گل نرگس در خواب

0

تعبیر دیدن گل نرگس در خواب

تعبیر خواب گل نرگس و دیدن گل نرگس و بوییدن و چیدن و کاشتن گل نرگس در خواب و تعبیر نرگس زار و نرگس شهلا در حالت های مختلف از دیدگاه تعبیر کنندگان خواب مشهور چون ابن سیرین و یوسف پیامبر و کرمانی و مطیعی و جابر مغربی و امام صادق ع و …در مجله حرف تازه میخوانید
در بحث های قبلی تعبیر خواب گل و تعبیر خواب گل رز را منتشر کردیم

تعبیر خواب گل نرگس

گل نرگس مختص فصل زمستان است و گلی بسیار خوشبو و زیبا است که به رنگ سفید و زرد و کوچک دارد .
معبران تعابیری همچون فرزند و دوست خوب، دختر دار شدن ،طلاق گرفتن، ازدواج کردن برای نرگس آورده اند

تعبیر خواب نرگس زار

ابراهیم کرمانی: شخصی نزد وی میرسد و به ایشان میگوید در خواب دیدم که به همراه شوهرم در زمینی بزرگ در حال کندن گل های نرگس هستیم و آن ها را داخل پاکتی قرار میدادیم و دختر کوچکم گلهایی را که می چیدیم دسته میکرد سپس مرد غریبه از راه رسید و ما را سرزنش کرد که چرا بدون اجازه اش وارد این ملک شده ایم تعبیرش چیست؟
کرمانی پاسخ دادند در اینده ای نزدیک و بخاطر اتفاقی ناخوشایند تو شوهرت وارد دعوا خواهید شد و کار به جدایی میکشد

ابن سیرین گفته: اگر کسی ببیند از مرده ای گل های نرگس را هدیه میگرید اعم از رنگ آن به نشانه ی این است که یکی از خویشان دور یا نزدیکش را بواسطه ی حادثه ای از دست خواهد داد و در آن مجلس عزا حاضر خواهد شد

تعبیر خواب بوییدن گل نرگس

منوچهر تهرانی: به مشام رسیدن بوی نرگس در خواب خوب و نیکو است
نرگس، ظرافت و لطافت و ذوق و شعر و دوستی و عشق است چه مرد در خواب ببیند و چه زن بوی گل نرگس از عطرهای بهشتی است و چنانچه در خواب احساس کنید بوی نرگس به مشامتان می رسد، میمون و مبارک است چون می گویند نسیم بهشتی بوی نرگس و مریم همراه می آورد.

تعبیر گل نرگس در خواب زن

اگر زنی در خواب خود ببیند گل نرگس تازه همراه دارد، صاحب دختری زیبا می شود و اگر شوهر ندارد ،با مرد دلخواهش ازدواج می کند.

تعبیر گل نرگس پژمرده

دیدن نرگس پژمرده در خواب نشان از بیماری دارد و دیدن آن خوب نیست

تعبیر خواب بوییدن و چیدن گل نرگس

تعبیر خواب نرگس از دیدگاه امام جعفر صادق

دیدن نرگس در خواب به سه معناست:

اول: مردی لطیف
دوم: فرزند
سوم: دوستی ثابت قدم.

تعبیر دیدن چیدن گل نرگس

اگر زنی ببیند گل نرگس می چیند و از زمین جدا می کند و خوب نیست چون نوشته اند که نشان جدایی بین زن و شوهر است.

حضرت دانیال میفرماید: دیدن گل نرگس به خواب، به معنای مردی لطیف است.
اگر زنی بیند که نرگس تازه داشت، دلیل که او را دختری آید صاحب جمال.

اگر شوهر ندارد شوهر میکند. اگر درخواب بیند که نرگس را از زمین برکند، دلیل که آن زن را طلاق دهد، یا فرزندش بمیرد.

اگر زنی بیند که نرگس را شوهر داد. دلیل که از وی جدا شود.

لوک اویتنهاو: دیدن گل نرگس در خواب نشانه بی وفایی است

جابر مغربی میگوید: چیدن گل نرگس در خواب برای دختران مجرد به نشانه ی غم و اندوه خوردن است
برای زنان متاهل تعبیر این است که شوهر او را طلاق دهد

تعبیر خواب دسته گل نرگس

اگر در خواب ببیند کسی دسته ی گل نرگس به او هدیه میدهد تعبیر این است که میان ایشان مفارقت افتد

شیخ طوسی میگوید: اگر کسی ببینید در حال چیدن گلهای زیبایی با اسم نرگس است به نشانه ی این است که با دختر و یا زنی زیبا رو اشنا میشود و از ایسان به او منفعت می رسد

تعبیر خواب نرگس زار

بیشتر بخوانید : تعبیر دیدن باغچه در خواب

تعبیر خواب گرفتن گل نرگس از مرده

گرفتن گل نرگس از مرده در خواب نیکو نیست و بیشتر دلالت بر غم جدایی شکست های روحی یا عاطفی دارد

له کردن و لگدمال کردن گل نرگس

اگر ببینی گلهای نرگس را زیر پا له میکنی و از بین میبری دلیل که نیازمند و حریص می شوی اگر دیدی به مرده ای گل نرگس هدیه می بخشی دلیل که غمگین شوی یا با کسی خصومت میکنی

گردآوری در مجله حرف تازه

منابع: تعبیرستان

نظرات