تعبیر دیدن ترب و تربچه در خواب

0

تعبیر دیدن ترب و تربچه در خواب

تعبیر خواب ترب و تربچه سفید و سیاه و قرمز و تربچه قرمز و سفید و تعبیر خوردن و کاشتن و چیدن ترب و تربچه در خواب و ترب و تعببر تربچه گرفتن از دیگران را در مجله حرف تازه از دیدگاه تعبیرگران خواب مشهور چون ابن سیرین و مطیعی تهرانی و یوسف پیامبر و دیدگاه امام صادق ع همراه ما باشید

در باره تعبیر این خواب باید گفت که بطور کلی دیدن ترب از دیدگاه معبرین قدیمی و تعبیرگران خواب مشهور، نشانه غم و اندوه و تعبیر دیدن تربچه در خواب به معنای بدهی و قرض‌های خرد و کوچک است.

تعبیر خواب ترب و تربچه

ابراهیم کرمانی گوید: ترب به خواب دیدن غم و اندوه است.
مخصوصا خوردن آن در خواب و اندازه ترب دلیل که به قدر آن غم و اندوه بدو رسد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: ترب در خواب غم و اندوه است.
سخنان زشتی است که چون از دهان گوینده خارج شود ندامت و پشیمانی می‌آورد.

تعبیر خواب خوردن ترب سفید

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن ترب کوهی در خواب، نشانگر همنشینی با افراد مقتدر است.
اگر در خواب ببینید که مشغول خوردن ترب کوهی هستید، به این معنا است که باید در رفتار خود دقت بیشتری به عمل آورید.

تعبیر خواب تربچه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تربچه بیانگر بدهی‌های خرد است به خصوص اگر در خواب دسته تربچه ببینید.
پول‌هایی که اندک اندک خرج می‌کنیم و از این و آن می‌گیریم و بدهکار می‌شویم تربچه است که چون جمع گردد یک بدهی سنگین به وجود می‌آورد

تعبیر خواب خوردن تربچه

لیلا برایت می‌گوید: دیدن تربچه در خواب، به این معنا است که یکی از رازهای شما بر ملأ می‌شود.
خوردن تربچه در خواب، نشانه‌ی آن است که از رفتار ناپسند اطرافیان خسته شده‌اید.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید زمینی پوشیده از تربچه‌های رسیده است، نشانه آن است که دوستانی بی نهایت مهربان در کنار شما خواهند بود، و نتایج کارتان نیز موفقیت آمیز خواهد بود.

تعبیر خواب ترب و تربچه

تعبیر خواب تربچه قرمز

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید دسته تربچه سرخ و خوشرنگ دارید که می‌خورید یا بر سفره می‌نهید دین کوچکی پیدا می‌کنید که بعداً موجب نگرانی شما می‌شود.

تعبیر خواب خریدن ترب

ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند ترب به او میدهند و دادند، دلیل که آن کس غم و اندوه به دل او رساند.
اگر بیند که او ترب به کسی داد یا از خانه بیرون افکند و هیچ از آن نخورد، دلیل که از غم برهد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب دیدید که ترب به کسی می‌دهید حرف‌هایی می‌زنید و کارهایی می‌کنید که اگر چه با حسن نیت گفته و انجام می‌شود اما تلخ است و به دل شنونده اثر بد می‌گذارد و او را آزرده می‌کند و چنانچه کسی به شما ترب داد او موجب دلتنگی شما می‌شود چه بسا نیت بد نداشته باشد.

تعبیر خواب دور انداختن ترب

مطیعی تهرانی: اگر تربچه‌هایی داشتید و نخوردید و دور ریختید تعبیرش اینست که از دیون کوچک راحت می‌شوید.

آنلی بیتون می‌گوید:
خوردن تربچه در خواب، نشانه آن است که از بی دقتی و نادانی یکی از نزدیکان خود رنج خواهید کشید.

تعبیر خواب ترب و تربچه قرمز کاشتن

اگر خواب ببینید تربچه می‌کارید، نشانه آن است که خواسته‌های شما با شادمانی برآورده خواهد شد.

اگر تربی را که داشت به کسی داد یا به دور ریخت از غم نجات می یابد

ابراهیم کرمانی می گوید: تُرُب به خواب دیدن غم و اندوه است.
خاصه که خورند و اگر ببیند ترب می خورد، دلیل که به قدر آن غم و اندوه به او رسد.
تگر ببیند کسی ترب به او داد، دلیل که آن کس غم و اندوه به دل او رساند.
اگر ببیند که او ترب به کسی داد یا از خانه بیرون افکند و هیچ از آن نخورد، دلیل که از غم برهد.

نظرات