تعبیر دیدن مرده در خواب

4

تعبیر دیدن مرده در خواب

یکی از خواب هایی که بسیار متداول هست و البته تعابیر بسیار زیادی نیز دارد تعبیر خواب مرده می باشد . دیدن مرده در خواب می تواند به شکل های زیادی باشد . ممکن است مرده ناراحت باشد یا گرسنه یا سردش باشد یا اینکه مرده با لباس سفید باشد یا در مرده شور خانه در حال شستن باشد یا در قبر و تابوت باشد .

تعبیر خواب مرده

تعبیر خواب مرده حضرت امام جعفر صادق (ع)

اگر شخص مرده‌ای از اهل و نزدیکان خودت را در خواب ببینی که با تو بحث و بگومگو می‌کند و یا اینکه از تو روگردان شده است، یـعـنـی به وصیت او عمل نکرده‌ای .
دیدن کفن مرده درخواب بر سه وجه است. اول: مال. دوم: ظاهرشدن مشکل. سوم: فساد دین. اگر دیدمرده زنده شد و معروف بود، دلیل مال است. اگر پادشاهی این خواب بیند، دلیل که علم و حکمت آموزد و از شغلی که طمع بریده بود باز یابد.
اگر کسی که مرده است را در خواب خودت ببینی در حال جان کندن می‌باشد، یـعـنـی آن شخص در عالم برزخ در عذاب الهی است.
اگر ببینی با زن مرده‌ای آمیزش نموده‌ای، تعبیرش این است که خواسته و حاجت تو برآورده می‌شود و سود و منفعت به دست می‌آوری، البته اگر آب منی از تو بیرون نیامده است، ولی اگر آب منی بیرون آمد تعبیرش بد می‌باشد. اگر مادر یا خواهر تو از دنیا رفته و در خواب ببینی که با او آمیزش می‌کنی، یـعـنـی چیزی از اموال آن مرده به تو می‌رسد.
اگر ببینی مردۀ آشنایی زنده شده است، تعبیرش عمل است، اگر «پادشاهی» این خواب را ببیند، یـعـنـی علم و حکمت می‌آموزد و یا چنانچه از کاری قطع امید کرده، دوباره مشغولش می‌شود، همانطور که در قرآن کریم آمده: فَاَمَاتَهُ اللّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ _ پس خدا او را صد سال بمیرانید، آنگاه زنده‌اش كرد.

تعبیر خواب مرده یوسف نبی علیه السلام

دیدن صحبت با مردگان نیکو باشد
دیدن سلام کردن به مرده شادی بود
دیدن مرده در خواب از غم بیرون آید
دیدن مرده در کنار خود زیادتی عیش بود
تعبير خواب ديدن جسد و جنازه مرده در خواب دليل بر طول عمر است.خونين ديدن مرده در خواب يا دليل بر مال مرده است که درست بدست نيامده يا ظلمي که به او روا شده است.

تعبیر خواب مرده

تعبیر خواب مرده محمد بن سیرین

اگر کسی مرده را دید و از او پرسید که ت. مرده بودی و او گوید که من زنده ام، دلیل که احوال مرده در آن جهان مرده در آن نیکو بود و حق از وی خشنود بود.

اگر دید جامه خود به مرده داد، دلیل غم و اندوه است. اگر دید مرده ای قران به وی داد یا کتاب فقه، دلیل بر توفیق یافتن طاعت بود.

اگر بیند مرده ای جامه می فروخت دلیل که از آن نوع جامه گران شود. اگر در خواب مرده را نالان دید، دلیل که آن مرده بدکردار بوده در دنیا.

اگر دید مرده از درد سر می نالید و ناراحت است ، دلیل که در دنیا با مردم تکبر کرده باشد. اگر دید مرده از درد چشم می نالید، دلیل که غیبت مردم باشد.

تعبیر خواب ابراهيم كرماني 

اگر ديد مرده زنده شد. دليل كه حالش نيكو بود. خاصه مرده را گشاده روي بيند. اگر زنده را مرده يند به خلاف اين است.

اگر پدر مرده خود را با جامه هاي نيكو ديد و خرم، دليل كه كارش ساخته و دولتش زياد شود. اگر زن مرده خود را بيند، دليل كه درويش شود.

اگر پسر مرده خود را ديد، دليل كه از غم برهد. اگر زني بيند پسر مرده او زنده شد، دليل كه غايبش از سفر بازآيد. اگر ديد مرده را زنده كرد، دليل كه زنده رامسلمان كند.

تعبير خواب مرده حضرت دانيال نبي ع

اگر در خواب ببيند مرده به او چيزي دهد از متاع دنيا سودي به او مي رسد از جايي که انتظار ندارد.اگر مرده در خواب خوردني به او دهد تعبير خواب اين است که روزي حلال کسب مي کند.

اگر در خواب ببيند که مرده است و همه براي او گريه مي کردند تا وقتي که او را شستند و با کفن در گور کردند اين همه، دليل بر فساد دين است.

اگر در ببيند او را در تابوت گذاشته اند و مردم از عقب و جلو تابوت در حرکتند دليل بر بزرگي اوست.خواب ديدن مرده از ديد ابراهيم کرماني اگر مرده در خواب زنده بود دليل بر اينست که حالش خوب است

اگر زنده را مرده ديد تعبير خواب به خلاف اين است .اگر در خواب پدر مرده خود را با جامه هاي نيکو ببيند تعبير خواب اين است که دولتش زياد مي شود اگر زن مرده خود را در خواب ببيند تعبير خواب اين است که درويش شود.

اگر پسر مرده خود را در خواب ديد، دليل که از غم برهد اگر زني را در خواب ببيند که پسر مرده او زنده شد، دليل که غايبش از سفر مي آيد اگر در خواب ديد که مرده را زنده کرد، تعبير خواب اين است که زنده را مسلمان کند.

تعبیر خواب مرده

تعبیر خواب مرده منوچهر مطیعی تهرانی

مرده دوست و مهمان است و دیدنش علتی برای ترس و وحشت در خواب نیست .

اگر در خواب مرده ای را ببینید (یا مرده ای را در مهمانی ببیند) دوستی را ملاقات می کنید یا مهمانی برای شما می رسد.

اگر مرده را در لباس خوب و چهره بشاش ببینید هم برای بیننده خواب خوب است و هم نشان آن است که روح مرده در آرامش به سر می برد.

اگر مرده در لباس ژنده و پاره و چهره اش عبوس و گرفته باشد خواب ما می گوید غم و ناراحتی برایمان پیش خواهد آمد و گرفتار سختی و تنگی می شویم.

اگر مرده در این حالت چیزی به شما بدهد خوب است ولی اگر چیزی از شما بگیرد و ببرد خوب نیست. اگر مرده شما را دعوت کند و شما همراه او بروید خوب نیست.

وقتی که یک زنده را مرده ببینیم و آن زنده آشنا باشد نشان طول عمر و سلامت او است. اگر در خواب ببینید کسی که مرده آمد و کنار شما نشست خوب است ولی اگر مرده شما را دعوت کرد و نزد خود نشاند خوب نیست و اگر دست بر گردن شما افکند بدتر است.

اگر کسی در خواب ببیند لباس خود را به مرده می دهد خوب نیست و نشان آن است که سلامتش به خطر می افتد و زیان می بینید و به آبرویش لطمه وارد می آید. اگر بر عکس ببینید از مرده لباس می گیرید خوب است چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست می آورید.

تعبیر خواب مرده

4 دیدگاه در “تعبیر دیدن مرده در خواب

 1. مصطفی گفت:

  سلام
  دیشب حوالی ساعت ۴ صبح خواب دیدم پدر یکی از دوستانم که سالها پیش فوت کرده بود به همراه سه فرزند پسرش که با من دوست صمیمی هستند با هم بودیم …پدر دوستانم که در موردش دارم باهاتون صحبت میکنم کت وشلوار تمیز و زیبایی به تن داشت و با روی گشاده و خندان به پسرش گفت مصطفی اینه ؟(منو میگفت) و بعد با لبخندی که داشت با اون دست دادم و روبوسی کردم و از خواب پریدم / ممنون میشم تعبیر خوابم رو بهم بگید با سپاس فراوان

 2. Hamid گفت:

  سلام امروز ظهر خواب دیدم من وپدرم تو یک بیابون هستیم ودنبال مادرم میگردیم ی دفعه دیدیم ک ازراه دور داره میاد وتو کیفش دنبال جیزی میگرده پدرم بهش گفت بیا بشین باهم بریم ک یک دفعه بیدار شدم

 3. فریده گفت:

  خواب مادرم رادیدم که از من در خواست رفتن به خانه برادرزندم بیژن کرد. در آن موقع پدر مردم گفت من هم میخوام برم پیش بیژن چندتا سیب دارم. بعد من در جواب گفتم به پدر گفتم نمی تونم هردو رو ببرم. بزار ماما رو ببرم بعد شما.

 4. مریم بابایی گفت:

  سلام دوشبه که خواب میبنم برای برآورده شدن آرزوهام میرم کلیسا
  در یکی از خواب هام دیدم که رفتم کلیسا برای دعا کردن که مادربزرگم که تازه فوت کزدن و خیلی دوسش داشتم و بهش وابسته بودم اونجاست من میدونستم مرده اما انگار خودش فکر میکرد زندس بعد من خیلی ناراحت بودم که فوت کرده داشتم بهش نگاه میکردم اونم بهم نگاه میکرد میخواستم بگم برام دعا کن آرزوم برآورده شه مامان بزرگ ولی انگار نمیشد بگم ولی خودش فهمید بهم نگاه کرد و لبخند زد وقتی زنده بود خیلی دعا میکرد برام
  بعد داییم پول میده میگه اینو بده به مادربزرک منم گفتم باشه اما تا اومدم پولو بدم یکی پولو گرفت کفت نمیخواد تو بدی من خودم میدم بهش

نظرات