تعبیر دیدن مار در خواب

2

تعبیر دیدن مار در خواب

تعبیر خواب مار ، خطر یا دشمن خانگی هست. خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید و حدس بزنید چه می شود و چه کسی در کمین شماست به سراغتان می‌آید و دشمنی هست جذاب و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فریب که که زیر سر یا در منزل شما هست.

مار یک موجود خزنده هست که اضافه بر چهره ترسناکش میتواند در خواب هم برملا شدن رازهایی باشد

در تعبیر خواب مار بعضی نوشته اند، مار ثروت هست و دارائی نهفته و موجود که تعبیر خواب مار در این مورد نیز شما از وجودش بی خبرید.

تعبیر خواب مار

تعبیر خواب مار به روایت امام جعفر صادق (ع)

مشاهده مار درخواب ده وجه هست.

اول: دشمن مخفی. دوم: زندگانی. سوم: سلامتی. چهارم: پادشاهی. پنجم: سپه سالاری. ششم: دولت، هفتم: زن. هشتم: مراد. نهم: پسر. دهم: سیلاب.

تعبیر خواب مار یوسف نبی علیه السلام

مشاهده مار بلائی باشد که از دشمن به وی رسد که از او خوشحال شود

مشاهده بیرون آمدن مار از شکم فرزند دشمنی کند

مشاهده گزیدن مار از دشمن گزند رسد

مشاهده مار بزرگ دشمن بزرگ باشد

همچنین بخوانید: تعبیر خواب عقرب

تعبیر خواب مار محمدبن سیرین

تعبیر خواب مار، علت دشمنی مخفی بود. اگر مار را در منزل بیند، علت دشمنی خانگی بود. اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه هست. اگر بیند که با مار جنگ کرد، علت هست با دشمن خصومت کند. اگر بیند که مار بر وی خیره شد، علت هست که دشمن بر وی غالب گردد.

اگر خود را خیره بیند دشمن را قهر کند. اگر بیند که گوشت مار خورد، علت شاهی هست. اگر بیند که مار به دو پاره کرد، علت هست که مال دشمن خورد. اگر بیند که ماری مرده ، علت که آفتی از وی رفع شود.

تعبیر خواب مار

تعبیر خواب مار به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند که تعبیر خواب مار بگرفت، علت بزرگی بود. اگر بیند که مار از وی بگریخت، علت ضعفِ دشمن هست. اگر ماران سیاه بیند، علت هست دشمن بسیار بود.

اگر مار را سبز بیند، علت هست که دشمن او زاهد و صالح بود. اگر زرد بیند، علت هست دشمن او بیمارگونه بود. اگر مار را سرخ بیند، علت هست تعبیر خواب مار دشمن او معاشر هست. اگر بیند که ماران بسیار پیش او جمع شدند، علت هست خویشان دشمن او باشند.

تعبیر خواب مار به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

مار،خطر یا دشمن خانگی هست. خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید و حدس بزنید چه می شود و چه کسی در کمین شماست تعبیر خواب مار به سراغتان می‌آید و دشمنی هست جذاب و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فریب که که زیر سر یا در منزل شما هست و از وجودش بی اطلاع عید اما این دشمن اگر فرصت بیابد نیش زهر آلود خودش را تعبیر خواب مار در تن شما فرو می برد.

تعبیر خواب مار خالد بن علی بن محد العنبری

مشاهده مار در خواب، ممکن هست بر عداوت زن و فرزندان با فرد بیننده خواب دلالت داشته باشد و ممکن هست بر همسایه های حسود و شرور دلالت کند. مار در خواب تعبیر خواب مار بر دشمنی ثروتمند دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که ماری را به خانه اش آورد، دشمنش وی را فریب می‌دهد و اگر مار را کشت، بر دشمنش غلبه خواهد کرد. اگر کسی ببیند که ماری را بر بستر خوابش کشت، زنش خواهد مُرد.

اگر ببیند که خانه اش پر از مار شده هست و او از انها ترسی ندارد، دشمنان او از مسلمانان و هوس بازان وارد منزل او می شوند. اگر مار مرده ای را دید«بدون هیچگونه تلاش و کوششی از طرف او»، خداوند دشمنش را از بین خواهد برد. اگر ببیند که چند مار وارد خانه او شده و بیرون میآیند، بدون این که زیانی به او برسانند، علت بر این هست که دشمنانش از اقوام و خویشاوندانش میباشند.

تعبیر خواب مار

تعبیر خواب مار جابر مغربی

اگر کسی بیند که از سوراخ دهان تعبیر خواب مار یا بینی یا گوش یا ذکر یا مقعد او ماری بیرون آمد، علت که فرزند دشمن او هست. اگر بیند که مار را بگرفت و گزندی به وی نرسید، علت هست تعبیر خواب مار که بزرگی یابد و بر دشمن غالب شود و مقصودش حاصل شود.

همچنین بخوانید : تعبیر خواب مامولک

تعبیر خواب مار لوک اویتنهاو

مار : وجود موانع به هر شکل و نوعی

مار چند سر : جذبه

تبدیل به مار شدن : عدم احترام

گرفتن آن : وسوسه

اگر نتوان از دست آن فرار کرد: ناامید بودن نسبت به آینده

نیش خوردن ازمار: از بین رفتن آرامش در خانواده

ماری که خودرا کش و قوس می دهد : شما با تکیه بر شانستان از یک خطر خواهید جست

کشتن آن : پیروزی در مقابل دشمن

مار افعی : اطراف شما پر از آدمهای یاوه گوست

گرفتن افعی : شما برای مشکلاتتان راه حلی خواهید یافت

نیش خوردن از افعی : بدبختی

تعبیر خواب مار تام چت ویندو

مار درخواب ، اولیه نشانگر غریزه جنسى هست و ازسوى دیکر ممکن هست باعث بروز ریشه دارترین ورضایتبخش ترین رابطه ها شود .

اگر در خواب بببند که مارى به دور بدنش پیچیده ، تعبیر آنست که خواب بین اسیر و کرفتار هیجانات خویش هست .

اگر ببیند مارى دمش را به دهان برده هست ، نشانگر میل به مقاربت و همخوابکى هست .

اگر ببیند که مارى اورا بلعید ، نشانگر عمرى هست که از خواب بین مى کذرد و تعبیر آن جنین هست که فرد از تلف شدن عمرش ناراحت هست .

اگر ببیند مارى به دور چوبى جنبره زده هست ، نشانگر شفا ، تولد مجدد و شادابى هست .

اگر در خواب مارى را در جمنزار ببیند، نشانگر بى وفایى ، افسوس خوردن و اتهام هست .

تعبیر خواب مار

تعبیر خواب مار آنلی بیتون

۱ـ اگر زنی خواب ببیند ماری مرده به او نیش میزند تعبیر خواب مار، نشانه آن هست که از بدخواهی و شرارت کسی عذاب خواهد کشید .

۲ـ مشاهده مار ، نشانه ابتلا به انواع و اقسام شر و بدی هست .

۳ـ اگر خواب مشاهده نمایید مارها در هم می لولند ، نشانه آن هست تعبیر خواب مار که از کشمکش هاي خود با دیگران نادم و پشیمان خواهید شد .

۴ـ کشتن مار در خواب ، نشانه آن هست که از هر فرصتی برای پیش بردن زندگی خود استفاده خواهید کرد و از پیروزی بر دشمنان لذت خواهید برد .

راه رفتن روی مارها

۵ـ اگر خواب مشاهده نمایید از روی مارها تعبیر خواب مار راه میروید ، نشانه آن هست که از مریضی که گریبانتان را خواهد گرفت هراسان خواهید شد . افراد خود خواه می کوشند مقام و شان شما را میان دوستانتان پائین بیاورند .

۶ـ اگر خواب مشاهده نمایید ماری شما را نیش میزند ، نشانه آن هست که تسلیم کارهای ناپسند خواهید شد .

۷ـ اگر خواب مشاهده نمایید ماری خوش خط وخال از لای علفهای سرسبز به سوی شما می‌آید و از کنار شما می گذرد و جایی ناپدید می شود و بعد از مدتی باز از دور پدیدار می‌شود ، و به سمت شما تعبیر خواب مار می‌آید و هر چقدر که نزدیکتر می‌شود ، بزرگتر و بزرگ‌تر به نظر می‌رسد ، تا این که مبدل به اژدهای عظیم می گردد ، نشانه آن هست که با نافرمانی و بی قیدی شما کارها از بد هم بدتر می‌شود . اما پذیرفتن وظایف خود و کنار گذاشتن کاهلی وضعیت بهبود می یابد .

۸ـ اگر خواب مشاهده نمایید ماری به گرد شما حلقه میزند تعبیر خواب مار و نیش خود را بیرون می آورد ، نشانه آن هست که با ناتوانی در چنگ دشمنان اسیر خواهید ماند .

خرید و فروش مار

۹ـ خرید و فروش مار در خواب ، نشانه آن هست که برای پیروزی به مخالفان خود ، سیاستمدارانه با انها رفتار میکنید .

۱۰ـ اگر خواب مشاهده نمایید مویی ناگاه مبدل به تعبیر خواب مار ماری می شود ، نشانه آن هست که وقایعی بی اهمیت افکار شما را پریشان می‌کند .

۱۱ـ اگر خواب مشاهده نمایید مارها به شکلهای غیر عادی تعبیر خواب مار مبدل می گردند ، نشانه آن هست که مشکلات شما تنها با حفظ خونسردی و آرامش و داشتن اراده اي قوی بر طرف می‌گردد .

۱۲ـ اگر خواب مشاهده نمایید مارها در آب می لولند ، نشانه آن هست که تعبیر خواب مار در جایی که احساس میکنید به لذتی تمام و کمال دست می یابید ، با درد سر روبرو میشوید .

نیش مار

۱۳ـ اگر خواب مشاهده نمایید مار کسی را نیش میزند ، نشانه آن هست که تعبیر خواب مار ناآگاهانه به یکی از دوستان خود ، صدمه اي میزنید .

۱۴ـ مشاهده مارهای کوچک در خواب ، نشانه آن هست که کسانی تعبیر خواب مار را دوست می پندارید و از آنان پذیرایی می‌کنید که می کوشند شما را پنهانی بدنام سازند ، و موفقیتهای روز افزون شما را نابود بسازند .

۱۵ـ اگر خواب مشاهده نمایید بچه ها با مار بازی میکنند ، نشانه آن هست که نمی‌توانید دوست را از دشمن تشخیص بدهید .

۱۶ـ اگر زنی خواب ببیند بچه اي ،تعبیر خواب مار مار پشت سر او میگذارد و صدای فس فس مار را می شنود ، نشانه آن هست که کسانی وی را متقاعد می سازند که ثروت خود را تسلیم دیگران کند . بعداً پی خواهد برد که به دام دسیسه دشمنان افتاده هست .

۱۸ـ اگر زنی خواب ببیند ماری را تحت تعبیر خواب مار فرمان خود در آورده هست ، نشانه آن هست که حقوق او در آستانه پایمال شدن قرار خواهد گرفت . اما قانون و دوستان با نفوذش از او حمایت خواهند کرد .

 

 

2 دیدگاه در “تعبیر دیدن مار در خواب

  1. احسان گفت:

    سلام خسته نباشید من دیشب خواب دیدم رفتم بیرون ی جایی مثل دریاچه یا دریا کنار آب بودم ک یهو ی مار بیرون میاد ولی نمیدونم چ نوع ماری هست نیشم میزنه تو خواب رو دستم رو چنگ میزنم این خیلی بده یعنی

نظرات