تعبیر دیدن شال و روسری در خواب چیست؟

2

تعبیر دیدن شال و روسری در خواب چیست؟

تعبیر خواب شال و روسری و چارقد را در این مقاله در حالت های شال سبز و صورتی و شال گردن و بافتن شال و پشمی و شال نخی از دیدگاه مختلف و معبران بزرگی مطیعی تهرانی و ابن سیرین و امام صادق ع و یوسف پیامبر و … در حرف تازه میخوانید

تعبیر خواب شال و روسری

شال پشمی در خواب نشانه مال و نعمت است. پشمی که در آن رفته منفعت است، روزی است و فراخی معیشت می باشد
اگر شال نخی باشد اندوه و محنت است.

آنلی بیتون: دیدن روسری کهنه و بی بها در خواب، علامت آن است که ناچار ثروت خود را با دیگران می‌دهید.
اگر دختری خواب ببیند روسری بر سر می‌کند، علامت آن است که می‌کوشد مردی را از انجام وظیفه و کار اصلی‌اش باز دارد.

اگر روسری دیده شده در خواب به رنگ قرمز باشد تعبیر خوشحالی به همراه دارد و اگر سبز باشد بیانگر صلح است و اگر رنگ مورد علاقه شما باشد نشانه پیشرفت در کاری است که شما از شروع آن هراس و ترس دارید.
اگر شما در خواب روسری به سر دارید نشانه دوستی با مردم است.

تعبیر دیدن شال پشمی در خواب زن

اگر زنی در خواب ببیند که شال پشمی دارد می تواند به موقعیت خویش نزد شوهر و در محیط خانواده مطمئن باشد

تعبیر خواب شال پشمی و روسری مجلسی

تعبیر شال پشمی در خواب مرد

اگر مردی ببیند شال پشمی دارد و آن شال را به کمر خویش بسته در زندگی حرفه ای و شغلی قوام و استحکام خواهد یافت

تعبیر خواب شال گردن

اگر شالی را در خواب به گردن بسته باشد به تبعیت از دیگری کاری انجام می دهد.
اگر به گردن گره زده باشد و دستک های شال دیده نشود آبرو و شرف او فزونی می یابد
اگر گوشه های آن آویخته باشد از شخص دیگر تبعیت می کند.

تعبیر خواب شال کاموایی

اگر فردی در خواب شال پشمی ببیند، نشانه سود بخشی است و اگر نخی باشد ملال انگیز.

تعبیر خواب شال سوخته و کثیف و پاره

این حالت از خواب برای زن خبر از بیماری و کسادی کار و شغل شوی او می دهد و برای مرد از رنجوری و رنجوری است

آنلی بیتون می گوید: دیدن روسری کهنه و بی بها در خواب ، علامت آن است که ناچار ثروت خود را با دیگران می دهید .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنان چه کسی چار قد شما را پاره کرد برای شما آبرو ریزی به وجود می آورد و لطمه شدید می زند.

و همچنین چنان چه خانم بیننده خواب ببیند چار قد کثیف و پاره ای دارد در محیط خانواده غمین و افسرده می شود و اندوهی برای او می رسد.

بیشتر بخوانید : تعبیر دیدن زن در خواب

تعبیر خواب شال بید زده

اگر زنی شال بید زده ببیند باید مراقب موقعیت خویش در خانواده باشد
اگر مرد ببیند از نظر شغلی مورد تهدید قرار می گیرد و در کار او فساد می کنند.

دیدن روسری و وسایلی به مانند روسری در خواب برای زنان نشانه حیا و شرم است و برای مردان بیانگر خفت و خواری است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چار قد معرف شرم و حیا و استکناف و خویشتن داری بیننده خواب است.
این خواب را معمولا زنان می بینند و مردان به ندرت اتفاق می افتد که در خواب چارقد مشاهده کنند مگر این که در ارتباط با یک زن باشد یا در نتیجه جائی از خواب چارقد به یک زن برسد.
مشاهده شال و روسری در خواب برای مردان تخفیف شان است و سبکی و بی مقداری نزد مردم است

تعبیر خواب خریدن شال و روسری

چنانچه مردی در خواب ببیند که چار قد خریده موردی پیش می آید که سبک می شود و به شخصیت او اهانت می شود و از این بدتر وقتی است که بیننده خواب ببیند چار قد به سر کرده است.

تعبیر خواب شال و روسری

تعبیر دیدن شال مجلسی و روسری بزرگ

اگر در خواب شال و روسری بزرگ و بی قواره دیدید نشانگر این است که در محیط خانواده گرفتار نابسامانی و پریشانی می شود و بین زن و شوهر اختلاف پدید می آید که به اختلاف سلیقه منوط است.
اگر کسی چار قد شما را گرفت مورد اهانت قرار می گیرید بخصوص اگر چار قد شما را بکشد و به زور بگیرد.

آنلی بیتون می گوید: اگر دختری خواب ببیند چارقد بر سر می کند ، علامت آن است که می کوشد مردی را از انجام وظیفه و کار اصلی اش باز دارد

خالد بن علی بن محد العنبری گوید: دیدن آن در خواب برای زن، بر پوشش و زینت دلالت دارد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب چادر چیست؟ 

دیدن روسری گرانبها در خواب

آنلی بیتون می گوید: دیدن روسری گرانبها در خواب ، نشانه آن است که در آینده مشهور و موفق می شوید .

در سر زمین رویاها آمده:خواب روسری یا چارقد : یک راز از شما پنهان است.
شما روسری دارید : شما چیزی را پنهان می کنید
یک روسری به سردارید : شما در کارهایتان بسیار مرموز هستید .
روسری خود را گم می کنید : معشوقتان را از دست می دهید .
یک روسری عروس : خوشبختی بزرگ در آینده
یک زن روسری به سر دارد : از قبول نصایح نادرست بپرهیزید .
یک روسری را روی سرتان مرتب می کنید : به شما خیانت خواهد شد .
یک روسری روی مرده : در یک مراسم ازدواج شرکت می کنید .

تعبیر خواب تاکردن شال و روسری

معبران می گویند: شما یک روسری را تا می کنید یا یک روسری تاکرده را باز می کنید : موقعیتهای سودمند برایتان پیش خواهد آمد .

معبرین غربی می گویند: دیدن روسری در خواب اشاره به زنی دوست داشتنی و متعهد برای رسیدن به هدف دارد.
روسری در خواب بیانگر زنی است که راه درست را به شما نشان می‌دهد در زمانی که شما در حال گرفتن تصمیم اشتباهی هستید.
اگر شما در خواب روسری به سر دارید نشانه دوستی با مردم است.

تعبیر خواب شال سبز و روسری رنگی

تعبیر خواب روسری و شال سبز بر سر داشتن مرد دین دار است

تعبیر شال سفید

تعبیر خواب روسری سفید بر سر داشتن مرد مومن است

تعبیر شال و روسری قرمز

تعبیر خواب روسری قرمز بر سر داشتن شوهر شاد داشتن است

تعبیر روسری و شال سیاه

تعبیر شال سیاه در سر داشتن مرد اندوهگین است
روسری کبود رنگ بر سر داشتن مصیبت است

تعبیر دیدن شال زرد

شال و روسری زرد بر سر داشتن بیماری شوهر است

2 دیدگاه در “تعبیر دیدن شال و روسری در خواب چیست؟

  1. ناشناس گفت:

    سلام لطفا تعبیر خواب منو بهم بگید من خواب دیدم توسط یه پسر که ازش میخام شال مشکی روی سرم رو عوض کنه و یکی دیگه به رنگ مشکی رو سرم بندازه و این کار رو هم میکنه
    خواهش میکنم تعبیرش رو بهم بگید🤕

  2. Maryam گفت:

    سلام وقت بخیر.من خواب دیدم جلو آینه ایستادم ویک روسری سفیدکه مال مادرشوهرخدابیامرزم هست سرم کردم وخیلی بهم می امد.بعد دخترداییم به من دوتا روسری از روسرهای خودشون رو بهم داد وگفت او دربیار واینا رو سرت کن ومن همینطور که اون ها رو سرم میکردم و خودم تو آینه نگا میکردم گفتم نه من همون روسری سفید رو میخام اون بیشتربهم می امد.وبعدازخواب بیدارشدم لطفا تعبیرش رابگویید

نظرات