تعبیر دیدن شمشیر و خنجر در خواب چیست؟

5

تعبیر دیدن شمشیر و خنجر در خواب چیست؟

تعبیر خواب شمشیر و خنجر و دیدن شمیر دو لبه و نیام شمشیر و زخم شمشیر و جنگیدن با شمشیر و شمشیر شکسته و گرفتن شمشیر از مرده و شمسب ذوالفقار و دیگر حالت ها را از دیاه ابن سیرین و امام صادق ع و معبران اسلامی و غربی میخوانید

تعبیر خواب شمشیر
ما در مطالب قبلی و پیشین تعبیر خواب چاقو ، تعبیر خواب تفنگ  را منتشر کردیم که میتوانید در لینک های درج شده مشاهده بفرمایید.

منوچهر مطیعی تهرانی میگوید : تعبیر شمشیر نشانه قدرت و هیبت می باشد و برندگی و کارآیی شمشیر نیز به تیزی و قاطعیت آن تشبیه شده است.

امام جعفر صادق : تعبیر دیدن شمشیر در عالم رویا بر ۵ وجه زیر می باشد :

ولایت
فرزند
محبت
منفعت
ظفر
تعبیر خواب شمشیر همچنین نشانه مردی فصیح و قوی می باشد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی قصد داری ابلیس را با شمشیر بزنی و هلاک کنی و او هم فرار می‌کند، یعنی حکومتی به دست می‌آوری و در آن عدل و انصاف می‌کنی .

تعبیر خواب به روایت یوسف نبی

دیدن شمشیر کارد و سلاح قوت به وی رسد

تعبیر خواب شمشیر در نیام و غلاف

اگر فردی در خواب ببیند که شمشیری در نیام دارد نشانه این است که با زنی صاحب شهرت و مهم آشنا می شود که بسیاری از کارهای آن زن در جهت تامین سود بیننده خواب انجام می شود.

آنلی بیتون مبگوید: اگر فردی در خواب ببیند که به کمرش شمشیری را بسته است بیانگر این است که با افتخار مقامی را در دولت بدست می آورد.

اگر فردی در خواب ببیند که دیگران با خود شمشیر حمل می کنند بیانگر این است که جنگ و جدال هایی با خطر همراه خواهد بود.

محد العنبری : دیدن شمشیر در خواب نشانه فرزند پسر یا سلطان می باشد.

تعبیر خواب شمشیر برهنه

دیدن شمشیری برهنه و بدون نیام و غلاف نشانه کلامی است که گفته شده و سخنی است که بر زبان رانده شده است.

اگر فردی ببیند که شمشیر حمایل و آویخته به گردنی را مشاهده کند نشانه شوکت و قدرت می باشد.

تعبیر خواب ضربه زدن با شمشیر

اگر فردی در خواب ببیند که شمشیر را به کسی می زند و وی را مجروح می کند نشانه این است که بیننده خواب سخنی ناصواب می گوید و دیگران از این سخن او آزرده می شوند
اگر فردی ببیند که شمشیر را به کسی می زند و آن فرد مجروح نمی شود نشانه این است که وی به فردی آزار می رساند یا دل کسی را می شکند.

تعبیر خواب شمشیر

تعبیر خواب شمشیر ابن سیرین

تعبیر خواب شمشیر در نیام نشانه زن است.

تعبیر دیدن شمشیر بی نیام نشانه مال و فرمانروایی می باشد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کسی تو را با شمشیر زخمی کرد و خون جاری شد، یعنی زبان مردم برویت دراز می‌شود و به خاطر آن ثواب می‌کنی.

تعبیر دیدن شمشیر در خواب توسط زن

اگر زنی در خواب ببیند که در دستانش شمشیر دارد نشانه این است که صاحب فرزند پسری می شود

تعبیر خواب شمشیر شکسته

اگر کسی ببیند که شمشیر وی در نیام شکسته شد نشانه این است که فرزندش در شکم وی می میرد.
همچنین نشانه ابتلای فرد به نومیدی و یاس می باشد.

تعبیر دیدن شمشیر توسط مرد در رویا

اگر مردی در خواب ببیند که شمشیر برهنه داشت و خواست که شمشیر را بر کسی بزند نشانه این است که فرد سخنی اندیشیده با کسی می گوید.

اگر فردی در خواب ببیند که شمشیر را بر کسی زد و کارگر نبود نشانه این است که نسل بیننده رویا منقطع می شود.

اگر فردی در خواب بیند که شمشیر در گردن حمایل دارد نشانه این است که بیننده رویا ولایتی را حکم می کند.

اگر فردی در خواب ببیند که به علتی کسی را شمشیر می زند نشانه این است که بیننده رویا به نام مضروب مشهور می شود.

تعبیر هدیه دادن یا گرفتن شمشیر

اگر فردی در خواب ببیند که شمشیرها داشت یا به وی شمشیرهایی را می دهند نشانه این است که توانگر می گردد.

اگر فردی در خواب ببیند که از وی شمشیر می گیرند نشانه این است که بیننده رویا معزول می شود.

تعبیر خواب شمشیر ذوالفقار

تعبیر دیدن شمشیر جواهر نشان و زرین

داشتن شمشیری جواهر نشان و زرین ،نشانه این است که فرد از مهتری راحتی می یابد.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شمشیر «جواهرنشان» داری، یعنی بزرگی و ریاست و سروری به دست می‌آوری، اگر ببینی کمربند و شمشیر را به کسی داده‌ای، یعنی برای «پادشاه» به مسافرتی می‌روی.

طلا: اگر ببینی شمشیر طلا داری، یعنی شخصی بزرگ و رئیس و سرور باعث آسایش و راحتی تو می‌شود.

تعبیر شمشیر آهنی

اگر فردی در خواب شمشیر را آهنی ببیند نشانه این است که کار او فوری انجام می شود و کار تو قوت می‌گیرد .

تعبیر خواب شمشیر بلور

شمشیری بلوری و خنجر بلور نشانه این است که فرد منفعت بزرگی می یابد و از شخص بزرگی به تو سود و منفعت می‌رسد.

بیشتر بخوانید : تعبیر دیدن زخم در خواب

تعبیر دیدن شمشیر مروارید نشان

اگر فردی در خواب ببیند که شمشیر مروارید دارد نشانه این است که بیننده رویا از علما منفعتی را بدست می آورد

آنلی بیتون مبگوید: اگر فردی در خواب ببیند که به کمرش شمشیری را بسته است بیانگر این است که با افتخار مقامی را در دولت بدست می آورد.

اگر فردی در خواب ببیند که دیگران با خود شمشیر حمل می کنند بیانگر این است که جنگ و جدال هایی با خطر همراه خواهد بود.

محد العنبری : دیدن شمشیر در خواب نشانه فرزند پسر یا سلطان می باشد.

تعبیر در دست گرفتن شمشیر و خنجر

اگر کسی در خواب ببیند که شمشیری را برمی دارد و آن را در دست هایش دارد بیانگر این است ولایتی بزرگ به فرد سپرده می شود.

اگر فردی در خواب ببیند که شمشیری را به همسرش می دهد یا همسرش شمشیری را به وی می دهد نشانه این است که خداوند به آن ها فرزند پسری را می بخشد ولی اگر شمشیر در علاف باشد نشانه فرزند است.

ابرهیم کرمانی : اگر فردی در خوابش ببیند که قصد دارد ابلیس را به کمک شمشیر بزند و هلاک کند و ابلیس فرار می کند نشانه این است که به فرد حکومتی را بدست می آورد که در آن عدل و انصاف می کند.

کتاب سرزمین رویاها : اگر فردی در خواب ببیند که شمشیر بازی می کند نشانه این است که برای بیننده رویا اتفاق های جالبی رخ می دهد.

تعبیر خواب جنگ با شمشیر

اگر فردی در خواب ببیند که با شمشیر می جنگد نشانه این است که وی در عشق ناکام می شود.

اگر فردی در خوابش ببیند که دشمنانش با شمشیر می جنگند نشانه این است که فرد باید مراقب دوستان حسود خود باشد.

تعبیر خواب شمشیر بازی کردن نشانه این است که فرد از مشکلات و موانع زیادی عبور خواهد کرد

5 دیدگاه در “تعبیر دیدن شمشیر و خنجر در خواب چیست؟

 1. سیدحمید یزدان پرست گفت:

  سلام من در خواب دیدم که یک شمشیر گرد و کج وضربه خورده ولبه شمشیر کند و ضربه خورده بود در واقع شمشیری کند وخراب بود بعد دیدم که جایی هستم که کوره آتش وسنگی داشت که میچرخیدواز آن آتش قرمز بیرون میآمد ‘ خود رفتم وشمشیری که دردست داشتم را درمیان آن سنگ در حال چرخش گذاشتم وشروع کردم به صاف کردن شمشیر ‘ بعد از مدتی دیدم شمشیری بزرگ وقوی در دست دارم وبعد آن شمشیر بزرگ را با دودست بالای سرم بردم وبه آن نگاهی کردم وبعد با دست راست شمشیر رابالا بردم تیغه بالایی را روی شانه راست خودم گذاشتم وبا افتادگی وآرامش شروع به حرکت در آن دیار کردم.از شما خواهش دارم تعبیر خوابی که دیدم را برایم بگوئید.

 2. مصطفی گفت:

  ببخشید میخواستم بگم خواب دیدم یه شمشیر از جنس طلا دستم بود همینجوری بی دلیل میزدم به گردن خودم و خون جاری میشد ولی بعدش خون بند اومد و زخمش رفت انگار زخمش واسه ی خیلی وقت پیش بوده و خوب شده و من هیچی ام نشد. بعد چند شب پیش ما گوسفند نظر کردیم داداشم گفت قصاب یه شمشیر داشت با اون گوسفند رو کشت معنیش یعنی چی..؟

 3. مصطفی گفت:
  1
  1

  سلام

 4. دعايي گفت:

  تاييد

 5. دعايي گفت:

  شوهرم خواب ديده ميخواسته باساطور كسيو بزنه پدرپسره بهش ميگه توبه حق ميخاي بزني يانه..شوهرم ميگه اره ..اقاهه ميگه بزاربپرسم حقه يانه اگه نبود سرتو باشمشيرميزنم ..شوهرم ميگه باشه..يارو ميپرسه ميگن نه حق نيست ..شمشيرشو برمبداره كه سرشوهرمو بزنه شوهرم ازخواب پاميشه…لطفا تعبيرشو بگيد ايميلم مشكل پيداكرده

نظرات