تعبیر خواب سیرابی پخته و خام و نپخته

0

تعبیر خواب سیرابی پخته و خام و نپخته

تعبیر خواب سیرابی از دیدگاه ابن سیرین و امام صادق ع و مطیعی تهرانی و معبران غربی و اسلامی و کرمانی و یوسف پیامبر از دیدگاه های مختلف و در حالت های خوردن سیرابی و خرید و فروش سیرابی و پاک کردن سیرابی و سیرابی خام و پخته را در مجله اینترنتی حرف تازه میخوانید
برخی تعبیر کنندگان خواب دیدن سیرابی تعابیر گوناگونی آورده اند که دیدن آن را خوب و به معنای شفای بیمار تعبیر کردند و برخی نیز تعبیر یاس و ناامیدی دانستند. با حرف تازه همراه باشید

تعبیر خواب سیرابی

ما در بخش قبل تعبیر خواب کله پاچه خام و پخته را بیان کردیم و حال با این موضوع در کنارتان هستیم

تعبیر خواب سیرابی خام و نپخته

دیدن سیرابی در خواب نیکو است به خصوص اگر بیننده خواب مریض باشد و تعبیر آن شفا از مریضی و نجات از بیماری است.
سیرابی معده نشخوار کنندگان حلال گوشت است و دیدن آن در خواب نشان سود و نفع است.

تعبیر سیرابی پخته

سیرابی پخته دیدن در خواب بهتر از سیرابی خام است و خالی و بدون سرگین بهتر است
زیرا نوشته اند سیرابی کثیف و پر از سرگین مال حرام است.

آنلی بیتون می گوید: دیدن سیرابی در خواب ، نشانه آن است که به مریضی شدید مبتلا خواهید شد .

تعبیر خواب خوردن سیرابی

خوردن سیرابی در خواب ، نشانه آن است که واقعه ای باعث نومیدی شما خواهد شد .

تعبیر خواب شکنبه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: شکنبه در خواب های ما به نظر معبران مال حلال و معیشت و روزی است و همه آن چیزهائی است که در جهت تامین معاش خویش تحصیل می کنیم.

تعبیر خواب سیرابی

اگر شکنبه محتوی سرگین و کثافت باشد مالی است حرام و اگر بد رنگ و متعفن باشد گرفتاری و زحمت است در جهت همان مالی که به دست می آورید.

شکنبه حیوانات حرام گوشت غم و اندوه است اما گویای زیان مالی نیست.
دیدن شکنبه هر جانوری که گوشت او حلال بود، دلیل بر مال حلال کند.

دیدن خواب و تعابیر مربوط آن را بر اساس زمان و روز و ساعت و ماه مختلف است و روایتی از قول امام جعفر صادق (علیه السلام) هست که می‌فرمایند مثلاً اگر در روز یا شب اول ماه قمری خوابی را ببینید تعبیر ندارد و صحیح نیست
و یا اگر  در دوم و سوم ماه خوابی را ببینید تعبیرش برعکس می‌شود

همۀ ما در طول شب یا روز خواب‌هایی می‌بینیم که ممکن است درست و صادق بوده و معنایی را در خود داشته باشند یا اینکه بی‌معنا باشند.
علت خواب‌های بی‌معنا چیزهایی مثل ضعف یا پرخوری قبل از خواب و یا صدای محیط زمان خواب باشد و گاهی نیز رویای صادق اتفاق میفتد

احادیث و روایات و همچنین تجربیات بسیاری وجود دارد که خداوند متعال با صدقه قضا و قدر را تغییر می‌دهد.
به عبارتی دیگر با صدقه می‌توان به خواست خدا از وقوع بلایا و حوادث جلوگیری کرد.
زیرا خود خداوند قضا و قدر را معین کرده و فقط خود او می‌تواند آن را تغییر دهد (که یکی از عواملی که فرموده قضا و قدر را به خاطر آن تغییر می‌دهد همین صدقه دادن است).

نظرات