تعبیر دیدن حنا و حنا گذاشتن و خضاب در خواب

0

تعبیر دیدن حنا و حنا گذاشتن و خضاب در خواب

تعبیر خواب حنا از دیدگاه تعبیرکنندگان خواب مشهور را در حالت های مختلف چون حنابنداندیدن در خواب و حنا گذاشتن به دست و پا و مو و ریش و خریدن و فروختن و کیسه حنا و حنای خیس کرده حنا گذاشتن به مرده و ….را در مجله اینترنتی حرف تازه میخوانید

تعبیر خواب حنا

تعبیر خواب حنا و خضاب از دیدگاه امام صادق (ع)

حنا کردن و زدن حنا در خواب بر چهار وجه می باشد :
کار ناشایسته بی حاصل
آرایش حال دنیا
طلب جاه
معروف شدن به دروغگویی

ابراهیم کرمانی میگوید: اگر کسی خواب ببیند که به دست و پای خود حنا می گذارد، به معنای آن است که اهل بیت و نزدیکان خویش را بیاراید، اما این کار در دین وی کراهت دارد، همچنین عده ای از معبران عقیده دارند که احوال خویشان و اهل بیت خود را پوشیده دارد.

در صورتی که کسی که حنا بستن شایسته وی نباشد، این خواب را ببیند، نشانه آن است که غم و اندوه به وی رسد، ولی زود گشایش حاصل شود.

ابن سیرین میگوید: اگر کسی ببیند، دست و پای خود را حنا بسته است، بیانگر آن است که مال از دست رفته خود را باز یابد.

تعبیر خواب حنا بستن بر دست و پا

اگر کسی در خواب دید، هر دو دست و پای خود را حنا گذاشت، به معنای آن است که برادران یا فرزندان خود را می آراید، البته آرایشی که خلاف دین و شریعت است.

ابراهیم کرمانی میگوید: اگر کسی در خواب ببیند بر کف دست خود حنا می گذاشت، بیانگر آن است که در طلب معیشت رنجور شود.

اگر ببیند بر هر دو دست خود که حنا زده، نگاه می کرد، بیانگر آن است که مکر و حیله زیادی در عمل و کسب خود دارد.

تعبیر حنا گذاشتن مرد در خواب

اگر کسی ببیند، مانند زنان دست و پای خود را حنا می کرد، به نشانه آن است که در ترس و بیم بزرگی دچار شود.

تعبیر خواب حنا برای دختر

اگر زنی این خواب را ببیند، تعبیر آن خرمی و شادی برای وی است، زیرا این حنا کردن جزو رسومات می باشد.

برای کسی که ببیند هر دو دست و پای وی بنفش بود، بیانگر حیله کردن در کسب و کار است.

اسماعیل بن اشعث: تعبیر خواب حنا وقتی مردی خواب ببیند که دست و پای خود را حنا بست به معنای آن است که کاری انجام دهد که مردم به او بخندند و وی را افسوس کنند.

در صورتی که ببیند، سر انگشتان را حنا زد، به معنای آن است که تسبیح کند.

اگر ببیند که هر دو دست خود را به وسیله حنا نقش می بست، به معنای آن است که با دوستان مکر و حیله ببندد.

تعبیر خواب حنا

تعبیر خواب حنا گذاشتن بر ریش

حنا بستن روی ریش از دیدگاه حضرت دانیال (ع): تعبیر خواب برای حنا گذاشتن در ریش به معنای پوشش کار ها می باشد.

همچنین اگر کسی ببیند سر و رویش را حنا می زد و حنایش نمی گرفت، بیانگر آن است که ظاهر حالش را به مردمان نشان دهد.

تعبیر خواب خیساندن حنا

حضرت دانیال، تعبیر خواب کسی را که ببیند، حنایش رنگ گرفت به معنای نیکو شدن حال بیننده خواب تعبیر می کند.

محمد ابن سیرین می گوید، اگر کسی خواب ببیند، حنایش به خوبی رنگ گرفت، بیانگر آن است که حالتش پوشیده می شود.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید: تعبیر  تتوی حنا خوش شانسی است. شما به مرحله جدیدی در زندگی تان وارد می شوید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب سفید شدن مو

تعبیر خواب دیدن مراسم حنابندان

جشن حنابندان قدرت، احترام و خوشبختی است.
اگر زنی در خواب ببینید که مراسم حنابندانش است، تعبیرش این است که به آنچه در زندگی می خواهد خواهد رسید و در آینده خبری خوش را دریافت خواهد کرد.
اگر در خواب دیدی که در مراسم حنابندان دستانش را حنا کردند تعبیرش این است که به زودی ازدواج خواهد کرد.

تعبیر حنا گذاشتن روی سر

کتاب سرزمین رویاها: موهایتان را حنایی می‌کنید: یک دوست را از دست می‌دهید.

تعبیر رنگ نگرفتن حنا

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی ریش خودت را حنا میبندی ولی رنگ نمی‌گیرد، یعنی حال و روزت را از مردم مخفی نمی‌کنی.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: گر ببینی سر و ریش خود را حنا کرده‌ای ولی خضابش رنگ نمی‌گیرد، یعنی حال و روز خودت را به مردم نشان می‌دهی، اما اگر رنگ گرفته است، یعنی حال و روز تو خوب می‌شود و کارهای تو پوشیده و مخفی می‌ماند، مخصوصاً اگر در بیداری خضاب نمی‌کنی

نظرات