تعبیر خواب سوختگی | تعبیر خواب سوختن و آتش

0

تعبیر خواب سوختگی | تعبیر خواب سوختن و آتش

تعبیر خواب سوختگی : سوختگی در خواب های ما میتواند تعابیر مختلفی داشته باشد و فعل سوختن را به شرایط متفاوتی مربوط سازد در ادامه با برخی از تعبیرهای رایج دیدن سوختن در خواب همراه ما باشید:

 

تعبیر خواب سوختگی

 

تعبیر خواب سوختگی صورت:

به گفته مطیعی تهرانی پوست بایستی در هر حال سالم و بدون علایمی مانند زگیل، زخم، سوختگی و … باشد.

هر گونه زخمی بر پوست در هر نقطه‌ای از بدن نشانه مناسبی را به همراه نخواهد داشت.

با تعبیر خواب صورت سوخته در مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره همراه ما باشید.

تعبیر خواب صورت سوخته

معبرین غربی گویند:

داشتن رویایی که در آن صورت شما دچار سوختگی گردیده است اشاره به اعتماد به نفس پایین شما و عدم باور داشتن خود دارد.

در واقع این خواب نشان می‌دهد که شما با تصور اینکه جذابیتی برای دیگران و اطرافیانتان ندارید در مورد خود بسیار فکر می‌کنید.

این گونه تصورات و افکار به صورت چهره سوخته در خواب خود را نشان می‌دهند.

به طورکلی رویاهایی که درباره سوختن صورت و یا سوختن کل بدن دیده می‌شوند می‌تواند به این معنی باشد که شما خود را در رابطه با کارهایی که انجام داده و حتی جریمه آن را نیز پرداخت کرده‌اید بسیار مقصر و پشیمان می‌دانید.

تعبیر خواب سوختن صورت دیگران

معبرین غربی گویند: دیدن صورت سوخته چندان خوشایند نبوده و در خواب نیز به طور ضمنی همین معانی را می‌توان از آن استنباط کرد.

اگر در رؤیا فردی را دیدید که صورتی سوخته داشت و آن فرد برای شما آشنا بود نشانه عزت نفس پایین فرد مورد نظر است.

او برای بدست آوردن اعتماد به نفس کافی به کمک شما نیازمند است.

دیدن صورت سوخته در آینه چه تعبیری به همراه دارد؟

معبرین غربی گویند:

اگر صورت خود را در آینه به حالت سوخته مشاهده کردید نشان دهنده گذشته بسیار تلخ شماست که هنوز زندگی شما را تحت تأثیر قرار داده و خاطر شما را پریشان می‌گرداند.

این خواب همچنین می‌تواند مناسب نبودن هدف‌هایی را که در زندگی برای خود تعیین کرده‌اید نشان داده و هشداری برای جلوگیری از انجام آن باشد.

تعبیر خواب آتش و سوختگی:

اگر در خواب ببیند که پارهای آتش را می خورد ، دلیلش آن باشد که مال بتیمان می خورداگر ببیند از دهانش آتش بیرون می آید ، از دروغ گفتن و افترا بستن ابائی ندارد.

اگر ببیند هر گوشه و کناری را آتش سوزنده در بر گرفت، بیننده میان مردم و قدرتمند ترین مقام آنجا برای مثال پادشاه توان و سلطنت خواهد داشت.

اگر ببیند آتشی را که در کنارش افروخته شده و او را گزندی نرساند خیر و نیکی او را خواهد رسید.

اگر ببیند آتش بزرگی را که هیزمش شعله دار است ، در آن سرزمین جنگ و فتنه خواهد بود.

اگر ببیند آتش به مردم میزند ، قلبه بر دشمنان توسط مردم در کار خواهد بود.

اگر ببیند آتشی اورا سوزاند که نور نداشت، به بیماری سر درد دچار میشود.

اگر ببیند آتشی او را سوزاند که نور داشت، یکی از خویشان و فرزندان و نزدیکان او صاحب فرزندی خواهد شد که مردم ستایشش کنند و به اندازه بزرگی آن آتش مال و مقام بدست خواهد آورد.

اگر در میدان نبرد آتش ببیند ، دلالت بر بیماریهای سخت چون آبله ، طاعون ، وبا ، سکته و … خواهد داشت.

اگر آتش را در میدان نبرد با دود ببیند، بیم از حاکمان در میان باشد.

اگر در بازار آتش ببیند ، دلیل آن باشد که در آن بازار عدل و انصاف تجارت در میان نیست و در معاملات دروغ به فراوانی گفته می شود و سوگند ناروا بر زبانها به خاطر سود بسیار بیاید.

اگر ببیند آتش به در یائی در گرفت ، تعبیر آن باشد که حاکم به ستم اموال مردم را مصادره کند و از ستم به رعایا دریغ نکند.

اگر آتش در راهی ببیند که نمی داند به کجا می رسد ، دلیل بر آن است که بی دینی بر دینداری و اعتقاد می چربد.

اگر لباس کسی را بر تن آتش گرفته ببیند، چنین تعبیر شود که آن شخص را احتمال رسیدن مصیبت، ترس، بیم و گرفتاری وجود دارد.

اگر خود را بر آتش ایستاده ببیند، بر او رنج و زحمت خواهد رسید.

تعبیر خواب آتش و سوختگی به روایت حضرت دانیال

اگر در خواب آتش ببیند چنانچه آتش بدون دود باشد، به پادشاهی و مقام والا نزدیک میشود ، در کار بسته اش گشایشی حاصل میگردد.

اگر ببیند در آتشش انداخته اند و آتش اورا سوزاند، مورد ستم صاحب قدرتها قرارا می گیرد اما نجات می یابد که دیر هم نخواهد پائید، بشارت و نیکی به او میرسد.

توضیح : در این باب استدلال به آتش انداخته شدن ابراهیم علیه السلام است که خداوند به آتش فرمان سرد شدن داد برار اطلاع بیشتر به سوره انبیا آیه ۶۶ قرآن مجید رجوع کنید.

اگر ببیند در آتش انداخته شد اما او را نسوزاند، از سر بی میلی و با کراهت به سفر می رود.

اگر حرارت و سوزندگی آتش را احساس کند تب گریبانش را خواهد گرفت.

اگر ببیند که آتش اندامش را سوزاند به میزان سوختگی رنج و گرفتاری کشیدن بر او احتمال دارد.

اگر ببیند آتش به خانه اش افتاد ، بدنش را سوزاند و زبانه کشید اما این سوختن بیمی در او موجب نشد، دلالت دارد بر آنکه رنج و مصیبت به او میرسد که این مصائب بیشتر از طریق هجوم بیماری است بیماریهائی که نا توانی بوجود می آورند.

اگر ببیند که آتش برداشت به اندازه آتشی که برداشته است مال حرام نصیبش می شود.

اگر ببیند از آتش بر می دارد و بخش برداشته شده با دود همراه است مال حرام نصیبش می شود اما آن مال حرام را با جنگ و دشمنی و در گیری و در نهایت با زور به چنگ می آورد.

اگر ببیند از آتشی که به خوابش آمده گرمی و جرقه به سوی او می رود، دلالت دارد بر اینکه کسی از او غیبت می کند و پشت سر او بدش را می گوید.

تعبیر خواب سوختن به روایت ابراهیم کرمانی

اگر ببیند شعله آتش به سوی مردم انداخت ، تعبیرش این است که مایه عداوت و فتنه میان مردم می شود.

اگر خانه کس دیگری را ببیند که در آتش می سوزد ، دلالت دارد بر اینکه آن شخص به فتنه قدرتمندان گرفتار می شود.

اگر ببیند آتش لباسش را سوزاند ، با خویشان و فامیل و نزدیکان و حتی افراد خانواده خود نزاع و دشمنی می کند، صورت دیگر تعبیر این قسمت می تواند چنین باشد که از طریق ضرر و زیان، محنت مال از دست دادن به او میرسد.

تعبیر خواب آتش

اگر در خواب سرزمینی را در آتش ببیند دلالت دارد بر اینکه آن سرزمین به جنگ و فتنه گرفتار می آید.

اگر چیز سوخته ای در خواب ببیند چنانچه مرد باشد بر سر زنان با دیگران به نزاع و دشمنی میپردازد.

اگر شهر و محله ای را در آتش دید که شعله های آتش همه چیز را سوزاند و صدای ترسناک از آتش بر آمد دلیلش آن باشد که در آنجا جنگ سختی پیش خواهد آمد که همه چیز را از میان میبرد ، بروز بیماری خطرناک در آن منطقه نیز میتواند باشد.

اگر ببیند که آتش از آسمان افتاد و شهر و محله ای را سوزاند بلا و فتنه بر آن منطقه خواهد افتاد در این مورد بروز بلایاییی که انسان در آنها دخالتی نظیر زلزله سیل و … محتمل است.

اگر ببیند از زیر زمین آتش بر آمد و بر آسمان رفت ، دلیل آن باشد که مردم به تهمت زدن رقبت بسیار دارند البته در این مورد نظر کرمانی بیشتر تهمت زدن به اولیا و انبیا است که از این طریق با آنها مبارزه میکنند.

اگر ببیند آتش از جائی به جائی افتاد و لصمه ای نزد فا یده ای نصیبش میشود، اگر گرفتار فقر است توانگر میشود ، این صورت آتش در خواب دیدن رویای خوش طالعی است.

تعبیر خواب آتش و سوختگی به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر بیننده خواب ببیند که آتش را برای روشنائی افروخته یا دیگران افروخته اند و یا به سبب افروختن آتشی که افروزنده آن ناشناس می باشد اتاق یا محیط روشن شده نشانه آن است که جستجو و کنجکاوی می کنیم که به سبب این تفحص و پیگیری معنا سود می بریم و بینائی و هشیاری حاصل می کنیم.

اگر بیننده خواب ببیند که با آتش افروخته شده لباسش سوخت زیانی به او می رسد و اگر دستش سوخت به یکی از اعضا بدنش آسیب می رسد.

اگر در خواب دیده اید که کنار آتش نشسته اید ولی از شدت حرارت آتش چنان گرم شده اید که احتمالا می سوزید و خود را در کنار کشیدید نشان آن است که پشت سر شما بد می گویند و در زبان مردم می افتید و اینجا و آن جا از شما عیب جویی می کنند.

معبران کهن متذکر شده اند که برداشتن آتش خوردن مال حرام و تصرف و غصب مال یتیم است.

آتش سوزندگی دارد ولی اگر در خواب ببینیم که آتش برمی داریم و ما را نمی سوزاند توفیقی بزرگ حاصل می کنیم و به اوج موفقیت می رسیم.

اگر بیننده خواب ببیند که او را در آتش افکندند و از هول و هراس بیدار شد نشان آن است که از منبع قدرتی به او ستم می شود و اگر آتش او را نسوزاند نشان آن است که با بی رغبتی به سفری می رود که از آن سفر هیچ سودی عاید او نمی شود.

آتش‌ در خواب‌ نمادی‌ بسیار پیچیده‌ محسوب‌می‌شود که‌ می‌تواند معنی‌ مثبت‌ یا منفی‌ داشته‌باشد.

در هنگام‌ تعبیر چنین‌ خوابی‌، لازم‌ است‌ که‌تمام‌ جزییات‌ خوابتان‌ و واکنش‌ احساسی‌ تان‌ درخواب‌ را بررسی‌ نمایید.

آتش‌ می‌تواند یک‌ سمبل‌خیلی‌ معنوی‌ باشد که‌ نمایانگر دگرگونی‌، روشنگری‌،روشنفکری‌ و روشن‌ بینی‌ است‌.

از سوی‌ دیگر، آتش‌می‌تواند نشان‌ دهنده‌ خطر، خشم‌، عشق‌،دلبستگی‌، غضب‌، هیجان‌، شور و شوق‌، رنج‌ وعذاب‌ یا ترس‌ و وحشت‌ باشد.

آیا آتش‌ در خوابتان‌چیزی‌ را نابود می‌کرد یا صرفا وسیله‌ برای‌ گرم‌ کردن‌شما بود؟

آیا اخیرا درگیر اعمال‌ و رفتار منفی‌شده‌اید یا آگاهانه‌ دست‌ به‌ انتخابهایی‌ اشتباه‌ یامخرب‌ می‌زنید؟

ممکن‌ است‌ ضمیر ناخودآگاه‌ شمادر حال‌ هشدار دادن‌ باشد و در عین‌ حال‌ شما راتشویق‌ می‌کند تا مسایل‌ مضر و خطرناک‌ را درزندگی‌ تان‌ تغییر دهید.

نظرات