تعبیر خواب سکه | دیدن سکه طلا و نقره در خواب

0

تعبیر خواب سکه | دیدن سکه طلا و نقره در خواب

تعبیر خواب سکه : داشتن سکه مانند داشتن پول در خواب، نشانه ایجاد اموری است که باعث تکدر ذهن می شود و اگر به کسی پول خرد یا همان سکه دادید، از غم فارغ می شوید.

اگر کسی به شما سکه داد، تعبیرش برعکس است. پول خرد، غم و ناراحتی های جزئی و کوچک است.

 

تعبیر خواب سکه

 

تعبیر خواب سکه طلا

داشتن سکه طلا در خواب برای مردان خوب نیست و نشانه ایجاد کدورت و عصبانیت است. اما برای زنان، سکه طلا، نشانه ایجاد شادی و به وجود آمدن شرایطی است که بعدا شادی های بیشتری را موجب می شوند.

تعبیر خـواب سکه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن سکه امروز در خواب نقشی از خواهش های نفسانی و تجلی تمایالات کوچک و کم ارزش و کم تاثیر زندگی است در خواب و چنانچه در رویاها سکه مشاهده کنیم تعبیر کلی این است که با یک امر تفننی رو به رو خواهیم شد.

اگر در خواب ببینید که در جیب خود تعداد زیادی سکه دارید قدرت شما را در برآوردن آرزوهای بزرگتان نشان نمی دهد بلکه گویای این است که در آینده به امور تفننی خواهید پرداخت و مسائلی شما را سرگرم می کنند که تاثیر بزرگی در زندگیتان ندارند.

اگر در خواب ببینید که سکه ای در راه یافتید خبری به شما می رسد و چیز کوچکی برای مدتی کوتاه شما را دل خوش می سازد و اگر دست در جیب خویش کردید و دریافتید که سکه ای داشته اید که آن را گم کرده اید اندوه کوچکی برای شما پیش می آید که دوامش نیز اندک است.

ابن سیرین در این مورد نوشته: از جانب فرزند نگران می شوید.

اما چون ارزش سکه با ارزش فرزند قابل مقایسه نیست نمی توان گم شدن سکه را به نگرانی درباره فرزند تعبیر کرد با این وجود عقیده معبران کهن محترم است.

اگر در خواب دیدید کسی مشتی سکه به شما داد، نشان آن است که کسی به شما اعتماد می کند و احتمالا مورد مشاوره قرار می گیرید و رای و عقیده شما راه گشای مشکل دیگری خواهد شد و اگر شما به کسی یک مشت سکه دادید از رنج و اندوه و غم فارغ می شوید.

داشتن سکه طلا همانقدر که در بیداری خوب است و دارنده اش را خوشحال می کند در خواب نیکو نیست چون ابتلا و گرفتاری را نشان می دهد به خصوص اگر روی آن نقشی باشد و شما آن نقش را در خواب ببینید.

تنها مورد استثنایی آن است که روی سکه یا پلاک طلای شما اسماالله یا شمایل اولیا نقش شده باشد که بسیار خوب است.

تعبیر خواب سکه به روایت آنلی بیتون

دیدن سکه طلا در خواب ، نشانة سفرهای دریایی و لذت و خوشی از سفرهاست.

دیدن سکه نقره در خواب ، علامت آن است كه در صمیمی ترین خانواده ها اختلاف و دعوا بوجود می آید.

اگر دختری خواب ببیند نامزدش سكه ای نقره به او می دهد ، دلالت بر آن دارد كه نامزدش او را ترك می گوید.

دیدن سکه مسی در خواب ، علامت دردهای جسمانی و نومیدی است.

دیدن سکه نیكلی ، نشانة آن است كه كارهای پست به عهدة شما گذارده خواهد شد.

اگر در خواب سکه نقره ای به نظرتان شفاف و درخشان بیاید ، یا میان دیگر سكه های شما جلوة خاصی داشته باشد، نشانة سعادت و خوشبختی است.

نظرات