تعبیر خواب سجده | سجده کردن بر خدا و غیر خدا در خواب

0

تعبیر خواب سجده | سجده کردن بر خدا و غیر خدا در خواب

تعبیر خواب سجده : اگر کسی در خواب دید که به کسی غیر از خدا سجده می کرد، در دین ناپایدار است و امید و آرزوهای وی به ثمر نمی رسد.

سجده اگر به جهت رضای خدا می کرد، پیروزی وی در امر دین و دنیا تعبیر می شود.

اگر کسی خواب دید که کس دیگری به او سجده می کند، خواسته آن شخص از طرف او بر آورده می شود و همینطور است اگر ببینید که خودتان به کسی سجده می کنید و خواهش شما از طرف آن شخص به انجام می رسد.

 

تعبیر خواب سجده

 

امام صادق (ع) می فرماید: اگر ببیند که مهتری سجده می کرد، دلیل نماید وی را از سلطان رنج و بلا رسد.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی ببیند سجده حق تعالی می کرد، دلیل است بر مردی بزرگوار ظفر یابد.

اگر ببیند جز حق تعالی کس دیگر را سجده می کرد، دلیل که امیدی که دارد برنیاید.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر دید کسی وی را سجده نمود، دلیل که مراد آن کس را حاصل نماید.

سجده کردن عملی است که در نماز و یا پس از به خیر گذشتن حادثه‌ای به عنوان سجده شکر انجام می‌دهیم ولی در بعضی مواقع در رؤیا سجده بر به غیر از باری تعالی مشاهده می‌شود که با تعبیری متفاوت همراه خواهد بود.

تعبیر خواب سجده کردن

محمدبن سیرین گوید:

اگر کسی بیند سجده حق تعالی می‌کرد، دلیل است بر مردی بزرگوار ظفر یابد.

اگر بیند جز حق تعالی کس دیگر را سجده می‌کرد، دلیل که امیدی که دارد برنیاید.

تعبیر خواب سجده کردن بر بت

مطیعی تهرانی:

اگر دیدید که بتی را بر گزیده‌اید و در مقابل او سجده می‌کنید نشان آن است که گرفتار هوسی تند می‌شوید و به شدت از آن پیروی می‌کنید تا جائی که آبرو و شخصیت خویش را به مخاطره می‌افکنید.

تعبیر خواب سجده کردن بر آتش

حضرت دانیال گوید:

اگر که آتش را می‌پرستید و سجده می‌کرد، دلیل که پادشاه ستمگر را سجده کند و به خدمت او مشغول شود.

اگر بیند که تنور یا آتش یا چراغ را سجده می‌کرد، دلیل که به خدمت زنان همی مشغول شود.

تعبیر خواب سجـده بر آفتاب

امام صادق (ع):

اگر بیند که آفتاب را سجده کرد، دلیل که سلطان او را بنوازد و مقرب خود گرداند و کار وی بالا گیرد و عدل و انصاف و امیر آن دیار پدید آید.

تعبیر خـواب سجده کردن دیگران بر او

ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید کسی وی را سجده نمود، دلیل که مراد آن کس را حاصل نماید.

نظرات