تعبیر دیدن سقز و آدامس در خواب

0

تعبیر دیدن سقز و آدامس در خواب

تعبیر خواب سقز را در حالت های مختلف مانند جویدن و خرید و فروش و هدیه دادن و سقز جویدن مرده و ….را از دیدگاه تعبیر کنندگان خواب مشهور در مجله اینترنتی حرف تازه میخوانید.

تعبیر خواب سقز

مطیعی تهرانی بر این نظر است: سقز در خواب به معنای لاف زدن است .
سقز در خواب به معنای یاوه سرایی و بیهوده گویی و لاف زدن و فحاشی و هرزه گویی است

سقز جویدن تقلید عمل جویدن است بی آنکه چیزی خورده باشیم و حتی از این کار بیهوده سودی عایدمان گردد و چه بسا زیان بخش نیز باشد
چرا که خستگی آرواره ها را موجب می گردد. یاوه سرایی و بیهوده گویی نیز همین حال را دارد.
سودی عاید گوینده نمی کند و زیان نیز می آورد. چنانچه در خواب ببینید سقز یا آدامس می جوید دروغ خواهید گفت، لاف می زنید.

تعبیر خواب جویدن سقز

سقز جدیدن در خواب یعنی کاری بیهوده می کنیم که شاید به ضررمان هم باشد .

تعبیر قورت دادن سقز و آدامس

اگر در خواب دیدید سقز و آدامس در دهان دارید و آن را فرو بردید و قورت دادید پشیمان و نادم خواهید شد و البته این ندامت به دنبال دروغ گفتن اتفاق می افتد.
خریدن آدامس یا سقز و داشتن آن تعبیر یکسان دارد ولی گرفتن آن از دیگری متفاوت است.

قورت دادن سقز در خواب به معنای پشیمان شدن از انجام کاری می باشد .

دانشمندان بر این باورند که خواب دیدن سه مرحله دارد که مراحل بعدی نسبت به قبلی ها عمیق تر می باشد
بعد از گذراندن این سه مرحله به مرحله سطحی تری از خواب می رسیم و حالت خواب و بیداری دارد و زمانی که از این حالت نوار مغز تهیه می باشد حالت بیداری مغز نشان داده می شود .

تعبیر خواب سقز جویدن دیگران

اگر خواب دیدید در حضور شما دیگری سقز می جود دروغ و یاوه خواهید شنید و چنانچه سقز جویدن او با صدا بود یعنی دروغگویی او باعث ضرر شما می شود.

تعبیر گرفتن سقز از کسی

اگر در خواب ببینید کسی به شما سقز می دهد موضوعی رخ می دهد که باعث می شود شما مجبور به دروغ گویی شوید.

دادن سقز به کسی یعنی آن فرد را تحریک می کنید تا دروغ بگوبد

منبع : بانک جامع تعبیر خواب

نظرات