تعبیر دیدن بافتن و بافتنی در خواب

0

تعبیر دیدن بافتن و بافتنی در خواب

تعبیر خواب بافتن در حالت مختلف چون بافتن بافتنی با میل و قلاب و شکافتن و بوفتن فرش و لباس و ..‌. از دیدگاه تعبیر کنندگان خواب مشهور در سایت حرف تازه میخوانید

بطور کلی بافتن در خواب نشانه ی سفر کردن و سفر رفتن است.

تعبیر خواب بافتن

تعبیر خواب پشم بافتن

چنان چه در خواب ببینید که چیزی از پشم می بافید میراثی به شما می رسد.
اگر در خواب زن یا دختر جوانی ببیند که چیزی با میل و کاموا می بافد به زودی رویاروی یک حادثه احساسی و عاطفی قرار می گیرد که در درون او امیدی بزرگ و آزادگی به طول نخ کاموا پدید می آورد

تعبیر خواب بافتنی

محمد بن سیرین: بافتن جامه ها درخواب سفر است و بافنده مسافر است.
اگر بیند جامه یا چیزی می بافت، دلیل است که به سفر رود آورده اند که بافتن جامه ها در خواب خصومت است.

تعبیر خواب شکافتن جامه و لباس

اگر بیند جامه بافته ببرید، دلیل که آن کار با خصومت بر طرف شود و بریدن آن هم از سبب خطر است.
اگر بیند رسن یا ریسمان را تاب می داد، دلیل است که به سفر رود.

منوچهر مطیعی تهرانی: بافتن در خواب سفر است و برای زنان تمشیت امور خانوادگی
اگر مردی در خواب ببیند که چیزی می بافد به سفر می رود و طول و اهمیت سفری که انجام می دهد به آن چه می بافد بستگی دارد.

اگر زنی در خواب ببیند که چیزی می بافد، اعم از این که بافتنی کاموا با میل باشد یا به وسیله ماشین و دستگاه ،خواب او می گوید بر امور مربوط به خودش و خانواده استیلای حاکمانه خواهد یافت و از عهده مدیریت بر خواهد آمد.

تعبیر خواب بافتن ریسمان

ابراهیم کرمانی: اگر بیند به جای ابریشم ریسمان یا کتان می بافت، دلیل و نشانه خیانت است
مخصوصا بافتنی ناتمام و جامه ناتمام باشد

بیشتر بخوانید : تعبیر دیدن فرش در خواب 

تعبیر خواب بافتن با میل و کاموا

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر در خواب زن یا دختر جوانی ببیند که چیزی با میل و کاموا می بافد به زودی رویاروی یک حادثه احساسی و عاطفی قرار می گیرد که در درون او امیدی بزرگ و آزادگی به طول نخ کاموا پدید می آورد.
برای بانوان بافتن نیکو است و نوید این که کاری مفید انجام می دهند.

جابر مغربی: اگر ببینی لباس یا جامه ای می بافی، با مردم دشمنی خواهی کرد، ولی حال و روزت بهتر می‌شود، اما مورد سرزنش و ملامت مردم قرار می‌گیری

تعبیر خواب شکافتن بافتنی

منوچهر مطیعی تهرانی: شکافتن جامه بافته شده یا هرچیز دیگری که در خواب احساس می کنید نتیجه کار خودتان است رو به رو قرار گرفتن با مخاطره است و بیننده خواب بهتر است در روزهای آینده از ریسک کردن بپرهیزد و با هوشیاری و دانائی با مسایل کنار بیاید.
بافتن ابریشم نشان خیانت است .

روایت آنلی بیتون: اگر دختری خواب بافندگی ببیند ، نشانه آن است که از روی شتاب ازدواج خواهد کرد و ازدواج او نتایجی مطلوب به دنبال خواهد داشت .

منوچهر مطیعی تهرانی: چنان چه در خواب ببینید که چیزی از پشم می بافید میراثی به شما می رسد. روی هم رفته بافتن در خواب برای زنان خوب است و برای مردان جای بحث و تامل دارد و باید شرایط دیگر خواب را نیز در نظر گرفت.

آفتاب

نظرات