تعبیر دیدن عطر در خواب چیست؟

0

تعبیر دیدن عطر در خواب چیست؟

تعبیر خواب عطر و دیدن بوییدن و خریدن و هدیه دادن عطر در خواب و عطر گرفتن و دادن به مرده را به شکل های مختلف در خواب از دیدگاه تعبیبر کنندگان خواب مشهور ودنیا چون ابن سیرین و از دیدگاه معبران اسلامی را در مجله اینترنتی حرف تازه میخوانید .

منوچهر تهرانی می گوید، هدیه گرفتن عطر در خواب به معنای شانس است و دیدگاه دیگر می گوید بوییدن عطر در خواب نشان از حوادث خوب دارد و شکستن شیشه عطر در خواب نشان از پایان آرزوها دارد .

تعبیر خواب عطر

تعبیر خواب شیشه عطر

امام جعفر صادق میفرماید: دیدن عطر به خواب بر نه و جه است.

  1.  ثنای نیکو (مدح وثنا).
  2. سخن خوش شنیدن.
  3.  علم سود بخش و نافع.
  4. طبع نیکو (طبع وقریحه خوب).
  5. مجلس علم.
  6.  مردی کریم وبزرگوار.
  7. سخنی با فرهنگ (گفتاری ادیبانه وبا فرهنگ).
  8.  دین پاک.
  9. خبری خوش از دوستی شنیدن.

منوچهر مطیعی تهرانی، تعبیر خواب داشتن شیشه عطری که بوی خوش دارد اما هنوز از آن مصرف نکرده اید ، وجود فرصت نیک و خوب است , که می توانید از آن بهره ببرید.

تعبیر خواب هدیه گرفتن عطر

اگر کسی به شما شیشه عطر داد ، وجود یک شانس و فرصت است.

تعبیر خواب هدیه دادن شیشه عطر

تعبیر خواب شما به کسی شیشه عطر می دهید ، دادن فرصت به آن فرد است.

تعبیر خواب استفاده کردن و زدن عطری خوشبو ، ستایش مردم است.

تعبیر خواب عطر

تعبیر دیدن بوییدن عطر

آنلی بیتون: بوییدن رایحه ای خوش بو در خواب ، نشانه روبرو شدن با وقایع نشاط آور است .

بیشتر بخوانید : تعبیر دیدن لباس در خواب

تعبیر دیدن عطر زدن

اگر در خواب ببینید بدن یا لباس خود را معطر می کنید ، علامت آن است که می کوشید مورد ستایش قرار بگیرید , و در این امر اقبال می یابید .

اگر خواب ببینید از بوییدن عطری شاد می شوید ، نشانه آن است که در لذت جویی افراط خواهید کرد .

اگر خواب ببینید در شیشه عطر را می بندید ، نشانه آن است که چیز باارزشی را از دست خواهید داد .

تعبیر خواب شکستن شیشه عطر

شکستن شیشه عطر در خواب ، نشانه آن است که عزیزترین آرزوها و خواسته های شما به شکل مصیبت باری پایان می یابد .

اگر خواب ببینید عطر درست می کنید ، نشانه آن است که دوستانی دلخواه خواهید داشت . و کارها به بهترین نحو ممکن انجام خواهد شد .

اگر دختری خواب ببیند آب وان را معطر می کند ، نشانه آن است که با حوادثی نشاط آور روبرو خواهد شد.

اما اگر خواب ببیند مردی به او عطر هدیه می دهد ، علامت آن است که تفریحاتی لذتبخش ولی خطرناک را تجربه می کنید.

ابن سیرین :اگر خواب بیند که با خود بوی خوش داشت و بیننده عالم بود دلیل است که مردم از علم او فائده برند, اگر این خواب را توانگر بیند به این معنا است که مردم را از مال او فائده رسد.

تاویل,جسارت

نظرات