تعبیر دیدن گوزن در خواب چیست ؟

0

تعبیر دیدن گوزن در خواب چیست ؟

تعبیر خواب گوزن و دیدن گوزن شاخ دار و سفید و قهوه ای و خوردن گوشت گوزن و شکار کردن و کشتن گوزن … از دیدگاه بزرگان تعبیر کننده خواب را در سایت حرف تازه میخوانید

تعبیر خواب گوزن

یوسف پیامبر: دیدن گوزن و بز کوهی و نخجیر و حیوانات مانند این آن ، نشان از روزی حلال است

دیدن گوزن در خواب بیانگر مال و ثروت، روزی حلال، عمر زیاد و طول عمر است.

آنلی بیتون: دیدن گوزن در خواب ، نشان دهنده پیدا کردن دوستانی درستکار و حقیقی است .

اگر فرد جوانی در خواب گوزن ببیند ،نشان دهنده وفاداری در عشق است

بیشتر بخوانید : تعبیر دیدن روباه در خواب 

تونی کریسپ: این تصویر مانند اسب اما وحشی تر و رام نشدنی تر است.
پس نیروهای غرایز و عواطف ما را نشان می دهد یا نشان از لگدکوب شدن آن‌ها دارد.
گوزن گاهی به عنوان حیوانی جادویی ظاهر می‌شود که با خود عشق به دنیای وحش را به ارمغان می‌آورد.

تعبیر خواب شاخ گوزن و گوزن شاخدار

داشتن شاخ گوزن یعنی دوستان به شما خیانت می کنند

تعبیر خواب کشتن و شکار گوزن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوزن شکار کرده‌ای و از گوشت آن خورده‌ای، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد.

در سرزمین رویاها آمده: کشتن یک گوزن در خواب نشانگر ثروت و دارایی است

اگر دیدید دیگران گوزنی را می کشند ، نشانگر پول زیادی بدستتان می آید

تعبیر دیدن خوردن گوشت گوزن

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت گوزن می‌خوری، مال و اموال زن یا «کنیزک» را از او می‌گیری.

در سرزمین رویاها آمده: اگر در خواب گوشت گوزن خوردید به معنای شروع دوران مشکلات است
داشتن پوست گوزن، نشانه ارث رسیدن و دارایی می باشد

تعبیر دیدن گوزن نر

دیدن گوزن نر در خواب بیانگر هشدار است و نر بودن گورن نشانه تهاجمی بودن است.

دیدن دعوای دو گوزن بیانگر تهاجم مردانه است و یعنی شما تلاش می کنید که بر جایی در زندگیتان سلطه یابید یا تحت کنترل بگیرید.

سرزمین رویاها: خواب یک گوزن : خبرهای بسیار خوش
گوزنهای متعدد : پول فراوان
یک گله گوزن : یک رفاقت بزرگ
یک گوزن در حال پرش : علامت مشکلات در آینده
داشتن شاخ گوزن : دوستان به شما خیانت میکنند .
عدم شکار گوزن و عصبانیت و فریاد کشیدن : ورشکست خواهید شد.

نظرات