تعبیر دیدن زنده به گور شدن و زنده به گور کردن در خواب

0

تعبیر دیدن زنده به گوری و زنده به گور شدن در خواب

تعبیر خواب زنده به گور و زنده به گور کردن و زنده به گور شدن دختر و پسر و اعضای خانواده و یا از قبر زنده بیرون آمدن را از دیدگاه تعبیرگران خواب مشهور دنیا و در کتاب سرزمین رویاها در سایت و مجله حرف تازه می خوانید

تعبیر خواب زنده به گوری

ما در بخش های قبلی تعبیر دیدن مردن و تعبیر دیدن مرده در خواب و تعبیر دیدن جنازه و جسد را بطور کامل بیان کردیم و این خواب نیز بی ربط به این موضوعات نیست و به نوعی شاخه ای از مردن و تعبیر دیدن قبرستان و خاک و کندن قبر می باشد

تعبیر خواب زنده به گور شدن

روايت آنلی بیتون تعبیر کننده مشهور این است: اگر خواب ببینید زنده به گورتان می کنند ، نشانه آن است که مخالفین و دشمنان از اشتباه شما برای آزار رساندن و صدمه زدن به زندگی شما ، بهره برداری می کنند .

اگر در خواب و عالم رویا ببینید که از گوری بیرون می آیید ، نشانه آن است که اشتباهی که مرتکب شده اید جبران خواهید کرد و دوباره فرصتی دیگر در کار و یا اعمالی که اشتباه کردید را خواهید داشت

تعبیر خواب زنده به گوری

تعبیر خواب زنده به گورشدن خودم

در سرزمین رویاها آمده : اگر در خواب دیدید شما زنده بگور شده اید : ثروت و قدرت در آینده از آن شما خواهند بود .

تعبیر زنده به گوری دیگران

دیگران زنده بگور شده اند : ثروت و نفوذ بسیار در آینده را نشان می دهد و خواب پر منفعتی را می رساند
دشمنان زنده بگور شده اند : موفقیت شما حتمی است و این خواب خبرهای خوبی را به شما میدهد
یک خیانتکار زنده بگور شده : دوستان درصدد خیانت به شما هستند و شما باید مواظب اطرافیان و دوستانتان باشید و اعتماد نکنید تا به شما خیانتی صورت نگیرد

نظرات