تعبیر دیدن دمپایی و نعلین در خواب

0

تعبیر دیدن دمپایی و نعلین در خواب

تعبیر خواب دمپایی و نعلین را از دیدگاه تعبیرگران خواب مشهور در حالت های دمپایی لا انگشتی و لنگه دمپایی و تا به تا و پاره و گم کردن و یا خریدن را در سایت حرف تازه میخوانید

بطور کلی دمپایی نشان دهنده احساس ناامنی می باشد همچنین دیدن این خواب می تواند نشانه محکم نبودن جای پای باشد، اما برخی دیگر بیانگر زندگی راحت و آسوده دانسته اند.

معبرین غربی: دیدن دمپایی در خواب نشانه محافظت و جلوگیری از اتفاق های ناگوار و بد است و از دست دادن آن نیز می تواند بیانگر از دست دادن شغل و کسب و کار باشد.

تعبیر خواب دمپایی

تعبیر خواب پوشیدن دمپایی

پوشیدن یک جفت دمپایی یعنی سفر و یا خرید وسیله نقلیه جدیدی را نشان میدهد

کارل گوستا یونگ: اگر فردی در خواب ببیند که دمپایی پوشیده است نشان دهنده این است که از نظر احساسی ، احساس تنبلی یا نا امنی می کند و حس می کند که جای پای محکمی در یک موقعیت ندارد.
تعبیر خواب دیگر دمپایی حاکی از زندگی خانوادگی توام با راحتی و آرامش است.

تعبیر خواب دمپایی لا انگشتی

دیدن دمپایی لا انگشتی در خواب نشانه این است که فرد احساس راحتی و آرامش می کند و به آرامش رسیده است

آنلی بیتون : دیدن دمپایی و نعلین در خواب یعنی قصد دارد به دسیسه ها و توطئه های شیطانی دست بزند.

اگر فردی در خواب ببیند که کسی از دمپایی وی تعریف می کند بیانگر این است که به زنی عشوه گر دل خواهد بست که براش رسوایی به بار می آید.

تعبیر خواب دمپایی

تعبیر خواب دمپایی تنگ

معبرین غربی : پوشیدن دمپایی تنگ نشانه این است که در تنگنا و بدهکاری و درگیری را خواهد بود

دیدن دمپایی نو و دراز شبیه قایق در خواب یعنی شرایط بدهکاری و شرایط سخت برای وی پیش می آید

تعبیر خواب دمپایی کهنه

دیدن دمپایی کهنه در خواب نشانه این است که با زنی ازدواج می کند که بیوه است یا وی ازدواج نکرده است.

تعبیر دیدن دمپایی نو و تمیز

دیدن پوشیدن دمپایی تمیز و نو و مرتب در خواب نشانه این است که فرد یا ازدواج می کند یا به سفری پر از سود می رود و اگر دمپایی وی سوراخ و خراب باشد در کارها شکست خواهد خورد

تعبیر خواب دمپایی به روایت امام جعفر صادق

دیدن دمپایی در خواب دربر سه وجه زیر می باشد :

زن
سفر
کنیزک

ابراهیم کرمانی: اگر فردی در خواب ببیند که دمپایی نو خرید و در پای خودش کرد نشانه این است که زنی معاشر می خواهد.

اگر فردی در خواب ببیند که در وقت رفتن دمپایی وی افتاد نشانه این است که برادر و خواهر از یکدیگر جدا می شوند.

تعبیر سوختن دمپایی

اگر فردی در خواب ببیند که دمپایی اش سوخت بیانگر این است که زن وی می میرد.

بیشتر بخوانید : تعبیر دیدن کفش در خواب 

تعبیر گم شدن دمپایی در خواب

گم شدن دم پایی در خواب نشانه جدایی بین خواهر و برادر یا همسر می باشد
و نیز نشانه این است که فرد کارش را از دست می دهد.

اگر فردی در خواب ببیند که دمپایی زیبا و سالمی می خرد بیانگر است که ازدواج می کند یا به مسافرتی پر از سود می رود.

تعبیر دیدن دمپایی پاره

دیدن دمپایی پاره و پوشیدن آن نشانه این است که از کارهایش فرومانده می شود یا همسری ناشایسته و نامناسب پیدا خواهد کرد.

تعبیر خواب دمپایی لنگه به لنگه

این خواب نشانه جور نبودن اوضاع زندگی زناشویی یا بهم خوردن برنامه های کاری در زندگی برای فرد است
و یا بیانگر این است که شریک زندگی یا کاری که بر خلاف عقایدی متضاد بیننده خواب است که این عقاید می توانند موجب شکست در زندگی یا کار وی شوند.

تعبیر دیدن دمپایی آبی

دیدن دمپایی آبی چه بخرد و چه بپوشد، نشانه این است که فرد همسری ایده آل خواهد داشت یا به سفری جذاب می رود.

تعبیر دیدن دمپایی قرمز توسط زن

گر زنی در خواب ببیند که دمپایی قرمز پوشیده یعنی همسری دلخواه خواهد یافت و یا شغلی خوب خواهد داشت
تعبیر دمپایی قرمز پوشیدن مرد

اگر مردی در خواب دمپایی قرمز بپوشد، یعنی اوضاع زندگی نا بسامان است و همسرش موجب عصبانیت وی می شود و یا شرایط پرخاش گرانه ای رخ میدهد و از اتفاق هایی که در شرف روی دادن می باشند احساس عصبانیت و عدم رضایت می کند.

دیدن دمپایی مشکی در خواب

دیدن دمپایی مشکی زیبا و سالم در خواب، نشانه سربلندی و موفقیت و عزت در کار و زندگی برای فرد است

اما اگر فردی دمپایی کثیف و پاره و مشکی در خواب دارد ، یعنی از شریک زندگی یا شریک کاری خودش ناراضی می باشد و احتمال جدا شدن است

تعبیر خواب دمپایی زرد

این خواب بیانگر بیماری و ناراحتی است و پوشیدن و پوشیدن دمپایی زرد در خواب نشانه این است که از همسر یا کار خود راضی نمی باشد.

دیدن دمپایی سفید در خواب

خریدن یا پوشیدن دمپایی سفید در خواب، نشانه سفید بختی در انتخاب کار یا همسر بوده و باعث سرافرازی و سربلندی می شود.

تعبیر خواب دمپایی سبز

این خواب نشانه دیانت و سربلندی و درستکاری شریک زندگی یا شریک کاری فرد است
پوشیدن دمپایی سبز در خواب یعنی صمیمیت و مهربانی و رابطه خوبی بین زوج زندگی یا کاری دارد

جابر مغربی دیدن چنین رویای را بر چند وجه میداند اولی وصلت ، دوم راحتی سومی تصمیم برای کار خیر ، چهارمی پیشرفت در زندگی

شیخ طوسی میگوید : اگر ببینی مرده ای از بستگانت دمپایی تا به تا پوشیده باشد خوب نیست و به نشانه ی آن است که میخواهید به توطئه و دسیسه های شیطانی دست بزنید و اگر فرد فوت شده غریبه باشد به نشانه ی آن است که به زنی عشوه گر دل می بندید که برایتان رسوایی به بار می آورد
چنان چه ببینی تعداد بسیاری زیادی از دمپایی های رنگارنگ و لنگه به لنگه در یک فروشگاه و یا در یک مکان مشخص هستند به دارایی و یا دور نگه داشتن خود از ناراحتی ها دلالت میکند

نظرات