تعبیر دیدن قفل در خواب

1

تعبیر دیدن قفل در خواب

تعبیر خواب قفل را در این بخش از سایت حرف تازه از دیدگاه تعبیرگران خواب دنیا و مشهور از قبیل این سیرین و یوسف پیامبر و مطیعی تهرانی در حالت های مختلف چون در خانه را قفل کردن و یا برعکس قفل در خانه را باز کردن و قفل شکسته و زنگ زده و خراب و …. را میخوانید

تعبیر خواب قفل

مطیعی تهرانی: باز کردن قفل به سختی و زحمت در خواب به معنای انجام کاری با تلاش بسیار است .
بطور کلی قفل در خواب نشان اعتماد است.

تعبیر خواب قفل کردن درب

اگر در خواب ببینید که در خانه ای را قفل می کنید که صاحب آن را نمی شناسید به کسی اعتماد می کنید که برای شما شناخته شده و آشنا نیست.
اگر در خواب دیدید که در خانه ای را قفل می کنید که صاحبش را می شناسید به آشنائی که صاحب آن خانه است اعتماد می کنید یا به یک نفر در شرایط او.
اگر در خواب جامه دانی دیدی که قادر نیستید در آن را قفل کنید مسائلی است که نمی توانید به کسی بگوئید و آدم مورد اعتمادی در اطراف خود ندارید

محد العنبری: قفل در خواب، بر مردی امانتدار و درستکار دلالت دارد.
اگر کسی که در بند است در خواب ببیند که قفلی را باز میکند، از بند و زندان رهایی مییابد و
اگر بیننده ی خواب غم و غصهای دارد، ناراحتیهایش برطرف میشوند.
دیدن قفلها در خواب، بر عدم آگاهی نیز، دلالت دارد زیرا خداوند میفرمایند: «افلا یتدبرون القرآن ام عل قلوب اقفالها»؛ یعنی، پس آیا در قرآن تدبّر نمیکنند یا اینکه بر دلهایشان قفل زده شده است.

آنلی بیتون: دیدن قفل در خواب ، به معنای سردرگمی است
اگر خواب ببینید قفلی با کلید باز می شود ، نشانه آن است که می توانید کسی را بشناسید که در صدد آسیب رساندن به شماست .
اگر خواب ببینید قفلی با کلید باز نمی شود ، نشانه آن است که در امور عاطفی مورد ریشخند دیگران قرار خواهید گرفت . و سفرهای دریایی پرخطر ، سودی برای شما به دنبال نخواهد داشت .
اگر خواب ببینید مردی به گردن و بازوی نامزد خود قفل می زند ، نشانه آن است که شما به نامزد خود مظنون هستید ، اما در آینده ای نزدیک تردید شما نسبت به او بر طرف خواهد شد

سرزمین رویاها: دیدن قفل : خوشبختی
شما نمی توانید یک قفل را باز کنید : مراقب دردسرهائی که در پیش است باشید.
دیدن زنی در خواب یک قفل را باز می کند : او به مردی که دوستش دارد وفادار خواهد ماند .
دیدن مردی در خواب یک قفل را باز می کند : شانس در عشق
دیدن کلیدهای قفلهای بسیار: آدمهای بسیار خوشبختی در فامیل شما هستند .

تعبیر دیدن گم کردن کلید قفل

گم کردن کلید قفل یعنی در امور مالی احتیاط کنید.

تعبیر خواب پیدا کردن قفل

پیدا کردن کلید قفل یعنی از گرفتاری نجات پیدا می کنید و گشایش و فرج در کارتان پیش می آید

تعبیر خواب قفل باز

دیدن قفل باز یعنی فرصت عالی برای ادامه نقشه هایتان دارید و میتواند گشایش در کار باشد

اگر کسی در خواب در حال باز کردن قفل بود، گره گشایی می کند و اگر قفل بازی را به جایی می زد و قفل کرد، خسارتی در پی دارد.

بیشتر بخوانید : تعبیر دیدن کلید در خواب 

امام جعفر صادق: دیدن قفل به خواب بر پنج وجه است.

اول: ساختن کار
دوم: حجت
سوم: منفعت
چهارم: زن
پنجم: اعتماد کردن به مصلحتی که به وی پیوندد.

تعبیر دیدن داشتن قفل بدون کلید

دیدن قفلی نمی دانید کلیدش را کجا گذاشته اید خوب نیست چون با مشکلی روبه رو می شوید.
اگر دیدید که در خانه خودتان قفل است و شما کلید ندارید تا آن را بگشائید به همسرتان به طور درست اعتماد دارید

تعبیر خواب قفل

تعبیر خواب باز کردن قفل

ابن سیرین : باز کردن قفل در خواب به معنای ایجاد گشایش در کارهای شما می باشد و ممکن است حج را به جا بیاوری .
اگر در خواب ببینی نمی‌توانی قفل را باز کنی، یعنی کار تو با درنگ و وقفه و کندی انجام می‌شود.

1 دیدگاه در “تعبیر دیدن قفل در خواب

  1. الناز گفت:

    ممنون عالی بود

نظرات