همه جا با فرادرس

تعبیر دیدن کوچه و کوچه های قدیمی و کوچه بن بست در خواب

0

تعبیر دیدن کوچه و کوچه های قدیمی و کوچه بن بست در خواب

تعبیر خواب کوچه و کوچه بن بست و کوچه تاریک و کوچه باریک و تنگ و کوچه غریبه و ناشناس و گم شدن در کوچه بن بست و تاریک و یا در مقابل آن کوچه روشن و نورانی و چراغانی شده را در سایت حرف تازه از دیدگاه تعبیرگران خواب مشهور میخوانید

تعبیر خواب کوچه

تعبیر خواب کوچه بن بست

بطور کلی دیدن کوچه در خواب به معنای این است که انتخاب های محدودی در زندگی و در پیش رویتان دارید
برخی از تعبیرگران خواب می گویند دیدن کوچه در خواب به شما میگوید که شما از اهدافتان منحرف شدید و این به خاطر مشغله و آشفتگی در وظایف معمول و مسئولیت های معمولتان است و شما یک شرایط بغرنج و پیچیده ای را در زندگی بیداریتان و واقعی تجربه می کنید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر زن جوانی خواب ببیند در کوچه ای تاریک سرگردان شده است ،هشداری است برای او تا از برخی رفاقتها چشم بپوشد ،زیرا این دوستی ها تبدیل به بی آبرویی او خواهد شد

آنلی بیتون می گوید: خواب کوچه نشان می دهد که خیر و شانس سابق همراه شما نخواهد بود و گرفتار پریشانی و اضطراب خواهید شد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر ببینیم کوچه ای است که خانه های خوب در اطراف آن هست یا مردمی خوب آن جا زندگی می کنند خوب است زیرا خواب ما می گوید با مردی نیکنام برخورد می کنیم

 

تعبیر خواب کوچه

تعبیر خواب کوچه های قدیمی

اگر خانه ها خراب و ویرانه بود یا مردمی بد در آن جا بودند تعبیر خلاف آن است.
اگر کوچه ناهموار بود راه آینده ما دشوار خواهد بود و اگر هموار بود به سرعت پیشرفت می کنیم.

تعبیر دیدن کوچه تنگ و باریک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب خود را در کوچه ای دراز و تنگ ببینیم در راه رسیدن به هدف باز می مانیم .

تعبیر خواب کوچه

تعبیر کوچه ناشناس و غریبه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینیم که در کوچه ای ناشناس و مجهول هستیم با سئوالی رو به رو می شویم که فکر ما را به خود مشغول می دارد.

جابر مغربی می‌گوید: اگر خواب ببینی در کوچۀ بزرگ و فراخی اقامت کرده‌ای، یعنی مشکل کار تو حل می‌شود،‌‌‌
اگر کوچه تنگ و تاریک باشد، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است.

نظرات