تعبیر دیدن شکوفه و شکوفه زدن درختان در خواب

0

تعبیر دیدن شکوفه و شکوفه زدن درختان در خواب

تعبیر خواب شکوفه درخت از انواع مختلف مانند شکوفه درخت گیلاس و یا شکوفه درخت سیب و شکفه های بهاری را در این بخش از سایت حرف تازه از دیدگاه تعبیر کنندگان خواب معروف دنیا میخوانید
بطور کلی دیدن شکوفه گلها و درختان خوب است و بار مثبتی دارد و خیر و خوشی است.
البته بستگی به زمان و خواب طرف مقابل دارد.

تعبیر خواب شکوفه

تعبیر خواب شکوفه ابن سیرین

گل زدن درخت کنار به معنای عروس خوب می باشد .

تعبیر خواب بو کردن شکوفه

بوییدن شکوفه در خواب یعنی مردم از او خوب می گویند.

آنلی بیتون : گر در خواب ببینید درختان غرق گل شده اند ، دلالت بر آن دارد که بزودی رویدادهایی شادی آفرین برایتان رخ خواهد داد .

مطیعی تهرانی :شکوفه ها در خواب هم خوبند و از فرح و نشاط و خوشحالی و پول و مال کم خبر می دهند.

تعبیر دیدن شکوفه زدن درختان کاج سرو و بید و چنار

اگر در خواب ببیند درختان بی بر مانند بید و کاج و سرو و چنار گل آورده اند تعبیر خوبی ندارد و علامت از فتنه و شر می باشد.

بیشتر بخوانید : تعبیر دیدن گل در خواب 

تعبیر خواب شکوفه

تعبیر خواب بهار و شکوفه

آنلی بیتون : اگر در خواب دیدید فصل بهار در پیش رو است، علامت آن است که دوستانی خوشحال و وظایفی نشاط آور خواهید داشت.

تعبیر دیدن شکوفه گیلاس

شکوفه گیلاس دختر جوان است بین پانزده تا بیست

تعبیر خواب شکوفه آلبالو

شکوفه آلبالو پسری است خشن و ترش رو و گاه گستاخ بین چهارده تا هیجده سال .

بیشتر بخوانید : تعبیر دیدن گل رز در خواب 

تعبیر شکوفه سیب

شکوفه سیب زن جوانی است بین هیجده تا بیست و پنج و شکوفه بادام پول و مال اندک است .
به خصوص مالی است بخش بخش نه اندوخته و انباشته .

تعبیر بار زدن خرما

دیدن شکوفه خرما دلیل بر وجود فرزند است و خوردن از بارخرما، اگر از درختی باشد که متعلق به بیننده خواب است، نعمت و سود است
و اگر از درخت دیگری باشد، به رنج افتادن و ارتکاب به گناه است و احتمال دارد که مالی از او بدست زورگویی هدر رود.

تعبیر شکوفه زردآلو

شکوفه زردآلو زنی است بین بیست و پنج تا سی سال که رنج و فتنه و بلا می آورد و شما را نیز رنجور و بیمار می کند .

تعبیر خواب گل زدن درخت در زمستان

گل زدن در فصل بهار بهتر است ولی در فصول دیگر هم بد نیست
شکوفه در فصل زمستان چندان تعریفی ندارد

اگر بیند هوا معتدل است و چنان خرم گشته از گل و شکوفه، و مردم را هیچ رنج و مضرت نبود، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه خیر و منفعت رسد.

منبع: پرشین وی،ساعد نیوز

نظرات