تعبیر دیدن ملخ در خواب

0

تعبیر دیدن ملخ در خواب

تعبیر خواب ملخ را در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه از دیدگاه تعبیرکنندگان خواب مشهور دنیا در حالت های مختلف را مشاهده کنید
بطور کلی ما ملخ را نماد آفات نباتی میدانیم و در خواب نیز چه یک ملخ و یا ملخهای زیاد نشان از آفت مالی است

تعبیر خواب ملخ

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر در خواب دیدید که در جائی که نشسته اید ملخ نشست و یا ملخی جست و بر لباس شما نشست مردی طماع و پرخوار و مزاحم و بیکاره مزاحم شما خواهد شد و به مال شما چشم می دوزد و طمع می بندد.
اگر دیدید دسته ای ملخ پرواز می کنند ،شکل عمومی پیش می آید به طوری که همه زیان می کنند و آسیب می بینند.

سرزمین کتاب رویاها: یک دوره کوتاه از موفقیت و شهرت خیالی لذت خواهید برد .

خالد بن علی بن محد العنبری: دیدن ملخ در خواب، به عذاب تعبیر میشود.
دیدن ملخهای بسیار در دیگی بزرگ به پول و ثروت تعبیر میشود

ملخها در باغ شما هستند : اگربیمار هستید علامت نکبت

تعبیر خواب دیدن ملخ در خانه

اگر در حیاط خانه خود بودید و خواب دیدید دسته ای ملخ بر بالای خانه شما پرواز می کند گرفتاری تنها برای شما پیش می آید

تعبیر خواب بارش ملخ

اگر در آسمان شهر و محله و کوچه پرواز ملخ ها را دیدید گرفتاری و مشکل برای همه اهالی آن حدود است.

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید ملخی روی سبزیجات نشسته است ،یعنی دشمنان به بهترین ثمره زندگی شما چشم دوخته اند .
دیدن ملخی بر سبزیجات پژمرده در خواب، نشانه آن است که در زندگی تجربه ای تلخ خواهید اندوخت و به بیماری مبتلا خواهید شد .

تعبیر خواب ملخ

بیشتر بخوانید : تعبیر دیدن حلزون در خواب

اگر در خواب ملخی را بین خود و خورشید در حال پرواز ببینید ،یعنی به دردسری خواهید افتاد که باید آن را حل و فصل کنید .

اگر خواب ببینید توجه افرادی را به ملخ ها جلب می کنید ،علامت آن است که کارهای خود را با دقت انجام نمی دهید .

جابر مغربی :اگر خواب دید ملخ جمع میکرد و در ظرفی می انداخت، دلیل که مال جمع کرده به کابین زن دهد.

اگر در خواب بیند ملخ بسیار در جائی جمع شدند و نباتات آنجا را می خوردند دلیل که مال تمام از آن ملک تاراج کند.

تعبیر خواب ملخ از دیدگاه امام صادق ع

اگر خواب بیند ملخ به منطقه ای حمله کرد و به کشت و زرع آنجا آسیب وارد کرد اموال مردمان بسیاری در آنجا به غارت می رود.

اگر ببینی ملخ صدای بلندی در می‌آورد، تعبیرش ترس و بیم می‌باشد.

تعبیر خواب کشتن ملخ

اگر دیدید دیگران ملخ می کشند یک دزد سری به خانه شما می زند .

كشتن ملخ در خواب، نشانه‌ى ضرر و زيان است

دیدن ملخ زنده، دلیل مال است
دیدن ملخ پخته، دلیل بر درم و دینار است

تعبیر خواب خوردن ملخ

اگر در خواب خود را در حال خوردن ملخ ببینید، این خواب نشان دهنده آن است که به زودی از طریق شریک خود پولی به دست می آورید و این پول را صرف تهیه مال و اموالی برای خودتان خواهید کرد.

محمد ابن سیرین: اگر در خواب ببینی در جایی ملخ آمده و باعث ضرر و زیان شده است، تعبیرش این است که لشکری وارد آنجا شده و باعث خرابی می‌شود

تعبیر گرفتن ملخ

اچ میلر: اگر خواب ببينيد كه ملخى گرفته‌ايد، نشانه‌ى آن است كه با شخصى دعوا مى‌گيريد.

تعبیر دیدن ترسیدن از ملخ

ترسیدن از ملخ در خواب نشان دهنده افرادی است که به دلیل مسائل و مشکلات مالی به کمک شما نیازمند خواهند بود.
اگر در خواب فردی را ببینید که از ملخ می ترسد، تعبیر آن است که شما با این فرد تجارت و کسب و کاری را انجام خواهید داد..

نظرات