تعبیر دیدن اسباب کشی کردن (اثاث کشی) و کوچ در خواب

0

تعبیر دیدن اسباب کشی کردن (اثاث کشی) و کوچ در خواب

تعبیر خواب اسباب کشی کردن و کوچ کردن در حالت های مختلف از دیدگاه تعبیرگران خواب مشهور را در مجله اینترنتی حرف تازه میخوانید

اگر فردی در خواب ببیند که وسایل منزل خود را جمع میکند تا اسباب کشی کند، این فرد نگران تغییر و تحولات بنیادی در زندگی روزمره خودش است
این خواب بیانگر این است که ضمیر ناخودآگاه خواب بیننده در حال رها کردن و سازماندهی باورهای احساسی و عاطفی خودش است.

تعبیر خواب اسباب کشی

جابر مغربی: اگر فردی در خواب ببیند که مشغول جمع آوری وسایل منزل خودش است تا این وسایل را به خانه ای دیگر انتقال دهد بیانگر این است که در آینده ای نزدیک خبرهای خوشی به وی می رسد که این خبرها باعث خوشحالی خواب بیننده می شوند.
تعبیر خواب اسباب کشی همچنین می تواند نشانه کسب مال حلال و دگرگونی در اوضاع زندگی خواب بیننده باشد.

تعبیر خواب اسباب کشی مرده

محمد بن سیرین: اگر فردی در خواب ببیند که مرده ای در حال اسباب کشی به خانه ای جدید می باشد بیانگر این است که از طرف فرد بیگانه ای به خواب بیننده آسیب جدی وارد می شود
اگر خواب بیننده در خواب ببیند که به یک مرده برای اسباب کشی کردن کمک می کند بیانگر این است که وی به بیماری سختی مبتلا خواهد شد.

شیخ طوسی: دیدن اسباب کشی مرده در خواب دارای تعبیر خوبی نیست و تعبیر این خواب نشانه رخ دادن اتفاق هایی تلخ و ناگوار برای خواب بیننده است.
اگر فردی در خواب زن یا دختر مرده ای را در حال اسباب کشی ببیند بیانگر این است که در آینده مشکلاتی برای خواب بیننده پیش می آید.

تعبیر خواب اثاث کشی کردن به خانه مخروبه

اگر فرد در خواب ببیند به خانه ای اسباب کشی کرده که در و دیوار بسیار کهنه و یا وضع ظاهری خرابی دارد بیانگر این است که بدهی مالی بزرگی را در پیش دارید و بخاطر ریسک در انجام کاری جدید قسمت مهمی از سرمایه خود را سوخت میکنید.

تعبیر خواب اسباب کشی به خانه بزرگ

خالد اصفهانی: اگر فردی در خواب ببیند که به خانه ای بزرگ اسباب کشی کرده است بیانگر این است که وی اشتیاق زیادی برای پر معنا کردن زندگی خود دارد.

تعبیر خواب اسباب کشی دیگران

علی مدنی: اگر دیدی دیگران مانند دوست و آشنا پدر مادر برادر یا خواهر و …میخواهند منزل جدید را به قصد رفتن به مکانی تازه تمیز و یا مرتب نمایند و تمام وسایل آن را جمع کنند خود را برای رفتن به مسافرت اماده کنید چرا که چند معبر نامی اسباب کشی دیگران را به معنی رفتن به سفر معنی کرده اند.

دانیال کرمانی: اثات کشی کردن به خانه قدیمی بیانگر این است که از طرف همسر خواب بیننده به وی ضربه ای وارد می شود و علاوه بر این روح و روان بیننده خواب آشفته می شود دیدن این خواب می تواند نشانه بوجود آمدن اختلاف های شدید در بین زن و شوهر نیز باشد.

 

تعبیر خواب اسباب کشی

تعبیر دیدن اثاث کشی همسر و فرزندان

اگر فردی در خواب ببیند که همسر یا فرزندانش در حال اسباب کشی برای رفتن به خانه دیگری هستند و خواب بیننده فقط آن ها را نگاه می کند بیانگر این است که وی در آینده با مشکلاتی رو به رو خواهد شد که به مبارزه با این مشکلات می پردازد
آنلی بیتون: اگر فردی در خواب مشغول اسباب کشی باشد بیانگر این است که بزودی اتفاق هایی برای وی رخ می دهد که مجبور می شود حالت های مبهم خود را تغییر دهد.
دیدن اثاث منزل در خواب، نشانگر اتفاقات ناخوشایند است.

تعبیر خواب بسته بندی اثاث خانه

اگر در خواب ببینید که چیزی را بسته بندی می کنید، نشانه تغییر و تحولاتی در زندگی است.
اگر در خواب چیزی را بسته بندی شده ببینید، به این معنی است که به زودی به مسافرت هایی خواهید رفت که تجربه های زیادی به دست می آورید.

لیلا برایت: تمیز کردن اثاثیه‌ی خانه در خواب، نشانه‌ی بهبود اوضاع اقتصادی است.

سرزمین رویاها: اسباب آشپز خانه : فقر
لوازم التحریر : خطر خیانت
اسباب فلزی : مرگ
اسباب چوبی : از ولخرجیهای بیهوده بپرهیزید
اسباب سربی : ثروت
اسباب و آلات می سازید : رنج و ناکامی
اسباب چینی : بیماری
شما تجهیزات می خرید : از یک منبع غیر منتظره به شما پول می رسد .
تجهیزات بازرگانی می فروشید : یک هدیه پر ارزش دریافت می کنید .
یک زن ثروتمند اثاثیه زیبا دارد : او مرتکب دیوانگی خواهد شد .
یک شخص از طبقه متوسط خواب اثاثیه زیبا ببیند : شانس بزرگ در عشق.
یک کارمند دفتری خواب اثاثیه منزل زیبا ببیند : موفقیت مالی.
شما فروشنده اسباب هستید : باید رنجهای بسیاری را تحمل کنید .
اثاثیه زیبا : درآمد مالی شما کافی خواهد بود.
اثاثیه معمولی : شما به طبقه متوسط تعلق دارید.
برای منزل تجهیزات می خرید : کارهای سودمند و عالی در انتظار شماست .

تونی کریسپ: دیدن اسباب منزل در رویا نمایانگر طرز فکر و رفتاری است که خانواده یا زندگی درون خانه در شما شکل گرفته‌اند، به ویژه اگر در رویا یکی از اسباب منزل خانوادگی و یا خانه مسکونی گذشته خود را دیده باشید، نگرش‌ها و باورهایی که ذهنمان را با آن‌ها مبلمان و فرش می‌کنید.

اسباب کشی کردن به خانه سرسبز و باغی شکل ، برای شما سلامتی است
به خانه بیابانی ، فقر و تنگدستی و بیماری است
به خانه پر ارتفاع مانند برج ، بهبود وضعیت مالی شماست
اسباب کشی کردن با حال خوب و قبراق ، موفقیت و پیروزی در آینده است

نظرات