تعبیر دیدن انواع فلفل در خواب

0

تعبیر دیدن انواع فلفل در خواب

تعبیر خواب فلفل را در حالت ها و انواع فلفل دلمه ای و سفید و قرمز و تند و شیرین و خوردن و یا کاشتن و خریدن و درخت فلفل و انواع دیگر حالت ها را در حرف تازه از دیدگاه تعبیر کنندگان خواب چون ابن سیرین و یوسف پیامبر و دیگران را میخوانید

بطور کلی دیدن این خواب خوب است و نشان از غم و رنج و تلخ کامی و شکست است.
دیدن فلفل چه خشک و چه تر و تازه و خام و پخته خوب نیست.
دیدن فلفل سرخ و قرمز بدتر است و شر و فساد و خونریزی همراه دارد.

تعبیر خواب فلفل

معبران مختلف در مورد این خواب دارای دیدگاه های متفاوتی هستند، اما همه آنها بر روی این موضوع اتفاق نظر دارند که تعبیرش به هر شکلی که دیده شود، نیکو نمی باشد ما در بخش قبل تعبیر خواب غذا و طعام را ذکر کردیم

تعبیر دیدن فلفل تند

این خواب نشانه غیبت کردن بیننده خواب را میرساند

تعبیر دیگر آن نشان از جاه طلبی، پول و سود را دارد.

تعبیر خواب خوردن فلفل

خوردن فلفل در خواب بیانگر آن است که در زندگی به موفقیت های بالایی دست پیدا خواهید کرد و در آینده، عملکرد بسیار خوبی خواهید داشت.

منوچهری مطیعی تهرانی، دیدن فلفل در خواب چه خشک باشد یا تر، چه در غذا پخته باشیم و ترکیب شده باشد و چه سبز بر روی سفره قرار دهیم را دارای تعبیر خوبی نمی داند و از نظر وی دیدن فلفل نشانه غم و رنج، شکست و تلخ کامی می باشد. دیدن فلفل سرخ بدتر است و فساد، شر و خونریزی را به همراه دارد.

آنلی بیتون: اگر کسی در خواب ببیند که در اثر خوردن فلفل، زبانش می سوزد، به معنای آن است که به دلیل علاقه ای که به غیبت کردن دارد از دست آشنایانش عذاب خواهد کشید.

تعبیر خواب فلفل

تعبیر خواب فلفل قرمز

این خواب نشان از یافتن همسری خوب را دارد.
گرفتن حق خود از دیگران با توسل به زور

تعبیر خواب فلفل سیاه

آسیاب کردن فلفل سیاه در عالم خواب به معنی قربانی نیرنگ جمعی از زنان و مردان شدن است

همچنین دیدن فلفل سیاه در خواب به معنی دعوا و نیز سرزنش های تند و تیز می باشد.

اگر دختری در رویا ببیند که بر روی غذایش فلفل می ریزد، نشانه آن است که فریب دوستان خود را خواهد خور

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی می گوید: دیدن یا مزه کردن فلفل در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید به زندگی تان کمی مزه و تنوع بیشتر دهید.

تعبیر دیدن فلفل سبز

دیدن فلفل سبز در رویا نشان دهنده سرمایه گذاری خوب و عالی در زندگی است.

تعبیر خواب فلفل دلمه

دیدن فلفل دلمه در رویا این است که از شغل خود راضی نیستید و دوست ندارید این کار را ادامه دهید.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی می گوید: دیدن یا خوردن فلفل دلمه ای در خوابتان بیانگر سرسختی شما و قوی بودن شما را میرساند.
دیدن فلفل دلمه ای سبز یعنی هنوز احساس تازگی و پر انرژی بودن را دارید و آماده مبارزه هستید
فلفل دلمه ای قرمز یعنی خشمی در درون شما نهفته است.
فلفل دلمه ای زرد یعنی با عاقلی و خردمندانه از انرژی تان استفاده می کنید
اما توجه داشته باشید که هر خوابی که دیده میشود تعبیری ندارد و گاهی از روی آشفتگی و خستگی و اوقات گذران زندگی در روز و موضوعات روز و فکر و خیال رویایی را میبینید و هیچ تعبیری ندارد و نگران نباشید

نظرات