عکس پروفایل سرماخوردگی | عکس نوشته سرماخوردگی

0

عکس پروفایل سرماخوردگی | عکس نوشته سرماخوردگی

عکس پروفایل سرماخوردگی برای انتشار در شبکه های اجتماعی و مناسب روزهای سرد سال که سرماخورده اید را از این پست حرف تازه دانلود کنید.

سخت سرما خورده ام

گویی از دست ننه سرما دو تا پس گردنی

-همراه تیپا خورده ام

***

خان عمو یادش بخیر

گفت روزی-مبتلا چون شد به سرماخوردگی-

آدمی وقتی که سرما می خورد

روزگارش درهم است

چاره ی دردش نه قرص و مرهم است

بلکه آش شلغم است

***

آی…سرما خوردگان

ای شما دفترچه ی بیمه به دست

توی داروخانه ها علاف و سرگردان شده

آخرش هم سر ز ناصرخسرو آورده برون

سبلت آویزان شده

***

آی…سرماخوردگان

ای شما چون من به سوی خانه شلغم بردگان

ای شما تب کرده هذیان گفته با حالی نزار

این ننه سرما که اینسان حمله بر ما کرده است

-تا ابد رویش سیاه-

گوییا از آستین شوم استکبار بیرون کرده دست

سوی ماها آمده ست

***

سخت سرما خورده ام

باز هذیان گفته ام

نکته هایی باز هم

در انتقاد از وضع دارو یا که درمان گفته ام

هرچه گفتم یا که خواهم گفت در کوران سرماخوردگی

ثبت باید کرد در پرونده ی بیماری ام

چون که می آید به کار

دکتران خبره ی آینده را

بهر تشخیص درست دیگری بیماری آینده ام

-قافیه باید که بنشیند صحیح-

فرض کن آینده ی بیماری ام!

سخت سرما خورده ام

باز هذیان گفته ام

باز هم شعری به مثل بند تنبان گفته ام

باز هم در عین سرما خوردگی

قافیه اندیشم و دلدار من

گویدم:ول معطلی ای یار من!

سخت سرما خورده ام….

عکس پروفایل سرماخوردگی

عکس پروفایل سرماخوردگی تلگرام

عکس پروفایل سرماخوردگی

عکس پروفایل سرماخوردگی دخترونه

عکس پروفایل سرماخوردگی

عکس نوشته سرماخوردگی خر است

عکس پروفایل سرماخوردگی

عکس نوشته فانتزی سرما خوردم

عکس پروفایل سرماخوردگی

عکس سرماخوردگی برای اینستاگرام

عکس پروفایل سرماخوردگی

اعتراف میکنم خیلی پیش بود خودمو به سرماخوردگی زدم که مدرسه نرم…
اما من هنوز موندم اون دکتری که منو معاینه می کرد و می گفت :
مریضی و چند جور قرص و دوا می نوشت تا خوب بشم
مدرکشو از کجا گرفته بود!

عکس پروفایل سرماخوردگی

 

عکس پروفایل سرماخوردگی

 

عکس پروفایل سرماخوردگی

 

عکس پروفایل سرماخوردگی

 

عکس پروفایل سرماخوردگی

 

عکس پروفایل سرماخوردگی

 

عکس پروفایل سرماخوردگی

 

عکس پروفایل سرماخوردگی

نظرات