تعبیر دیدن پنبه در خواب

0

تعبیر دیدن پنبه در خواب

تعبیر خواب پنبه و دیدن پنبه در خواب و پنبه سوخته و خیس و پنبه زدن و حالت هایی شبیه به این خواب ها را در سایت حرف تازه از دیدگاه تعبیر کنندگان خواب برجسته و مشهور دنیا را چون ابن سیرین و مطیعی تهرانی و همچنین امام جعفر صادق و یوسف پیامبر را میخوانید
تعبیر کلی دیدن پنبه در خواب مال حلال و منفعت و سود و خواب خوبی است.

اگر در خواب ببینید پنبه به کسی دادید خیر شما به او می رسد

اگر پنبه از کسی گرفتید از جانب او سود می برید و متنفع می شوید.

تعبیر خواب پنبه

تعبیر خواب حلاجی پنبه

چنانچه در خواب ببینید که پنبه را به نخ تبدیل می کنید با عقل و تدبیر اقدام به کاری می نمائید که برای شما منفعت همراه می آورد و نتیجه خوب دارد

منوچهر مطیعی تهرانی: پنبه در خواب خیر و برکت و خوبی است و سر رشته کارها و پیوند گسستگی ها.
دیدن پنبه در خواب خوب است مگر در دو حالت.
یکی این پنبه نیم سوخته و سوخته باشد و یا چرک و کثیف که نخستین زیان مالی است و دومی کسالت و رنجوری و بیماری در غیر این دو صورت دیدن پنبه در خواب میمون و مبارک است.

امام جعفر صادق: دیدن پنبه به خواب بر سه وجه است.

اول: حلال
دوم: منفعت
سوم: سر بودن.

تعبیر خواب تشک پنبه ای

منوچهر مطیعی تهرانی: تشک پنبه ای زن و همسر نیک نفس خیر و خیرخواه است و پشتی و مخده پنبه ای دوستانی هستند که هم دستشان خیر است و هم زبانشان و در صورت لزوم به یاری و کمک شما می شتابند.

تعبیر خواب پنبه

تعبیر خواب پنبه ابن سیرین

ابن سیرین میگوید: به خواب مال حلال است به قدر آن که دیده بود و پنبه دانه به خواب، دلیل بر مال است که آسان به دست آورد بی رنج و تعب.

تعبیر دیدن مرزعه پنبه

منوچهر مطیعی تهرانی: دیدن مزرعه ای پر از گل پنبه امید پیروزی و موفقیت است

آنلی بیتون: اگر کشاورزی خواب مزرعه پنبه ببیند ، نشانه آن است که به ثروت و فراوانی دست می یابد .

تعبیر دیدن پنبه چیدن در خواب

چیدن گل پنبه عشق است بخصوص برای دختران جوان جمع آوری غوزه های پنبه گردآوری مال است ولی این مال پاک و منزه نیست و باید تلاشی بکنید که بدون گرفتگی خاطر آن را تصاحب نمائید.

بیشتر بخوانید : تعبیر دیدن کتان در خواب

تعبیر خواب پنبه

تعبیر خواب لباس پنبه ای

لباس پنبه ای آبرو و احترام است بخصوص اگر سفید باشد نیک نامی و شرف است.
لباس پنبه ای اگر سبز باشد فرح و شادی است که به زندگی شما وارد می شود.

ابراهیم کرمانی: اگر ببینی لباسی از جنس پنبه خریدی یعنی با زن ثروتمندی ازدواج می‌کنی،
اگر ببینی جنس لباس بارانی تو از پنبه می‌باشد رنگ سبز لباس، تعبیرش خوبی و دینداری می‌باشد،
اگر زرد رنگ باشد تعبیرش رنج و بیماری است
اگر رنگش کبود باشد، تعبیرش انجام گناه و معصیت است،
چنانچه سفید باشد، از جائی به تو خیر و منفعت می‌رسد.

خالد اصفهانی: در بین لباس‌های دیگر، لباس‌هایی که از جنس پنبه باشند بهترین تعبیرها را دارند (البته بدون آنکه در آن‌ها قز یا ابریشم به کار رفته باشد).

یوسف نبی علیه السلام گوید :کرباس وریسمان پنبه و گندم روزی حلال بود بعضی گویند اندک غم بود

تعبیر رشته کردن پنبه های ریسیده

اگر کسی در خواب ببیند که زنی ریسنده رشته هایش را پنبه می کند، نشانه آن است که خداوند برآن شخص خشم گرفته است

نظرات