عکس پروفایل صورت پنهان | پروفایل تلگرام دخترانه با صورت پنهان

0

عکس پروفایل صورت پنهان | پروفایل تلگرام دخترانه با صورت پنهان

پروفایل صورت پنهان با تصاویر دخترانه، مناسب اکانت دخترانی که تمایلی به انتشار عکس خودشان ندارند را از این پست مجله حرف تازه دانلود کنید.

دختر كنار پنجره تنها نشست و گفت

ای دختر بهار حسد می برم به تو

عطر و گل و ترانه و سر مستی ترا

با هر چه طالبی بخدا می خرم ز تو

بر شاخ نوجوان درختی شكوفه ای

با ناز میگشود دو چشمان بسته را

میشست كاكلی به لب آب تقره فام

آن بالهای نازك زیبای خسته را

خورشید خنده كرد و ز امواج خنده اش

بر چهر روز روشنی دلكشی دوید

موجی سبك خزید و نسیمی به گوش او

رازی سرود و موج بنرمی از او رمید

خندید باغبان كه سرانجام شد بهار

دیگر شكوفه كرده درختی كه كاشتم

دختر شنید و گفت چه حاصل از این بهار

ای بس بهارها كه بهاری نداشتم

خورشید تشنه كام در آن سوی آسمان

گویی میان مجمری از خون نشسته بود

می رفت روز و خیره در اندیشه ای غریب

دختر كنار پنجره محزون نشسته بود

پروفایل صورت پنهان

پروفایل صورت پنهان با برگ

پروفایل صورت پنهان

عکس پروفایل صورت پنهان دخترانه

پروفایل صورت پنهان

پروفایل تلگرام دخترانه با صورت نیم رخ

پروفایل صورت پنهان

 

پروفایل صورت پنهان

به یک دختراحترام بگذارید ، چون :

می توانید معصومیتش را در شکل یک دختر حس کنید

می‌توانید علاقه اش را در شکل یک خواهر حس کنید

می توانید گرمایش را در شکل یک دوست حس کنید

می‌توانید اشتیاقش را در شکل یک معشوقه حس کنید

می توانید فداکاریش را در شکل یک همسر حس کنید

می توانید روحانیتش را در شکل یک مادر حس کنید

می توانید برکتش را در شکل یک مادربزرگ حس کنید

با این حال او محکم و استوار نیز هست

قلبش بسیار لطیف ، فریبنده ، ملیح ، بخشنده و سرکش هست …

او یک دختر هست با دنیایی از ظرافت و دیوانگی !

پروفایل صورت پنهان

 

پروفایل صورت پنهان

 

پروفایل صورت پنهان

 

پروفایل صورت پنهان

 

پروفایل صورت پنهان

شهزاده ی من، دختر شرقی!

تندیسی از سحر و فریب و ناز

تو شاهکار خالقی! امشب

چون عشوه پردازی پری‌خو باش!

امروز روز توست در تقویم

روزت مبارک بانوی خورشید!

پیراهنی از نور بر تن کن!

در برکه ات زیباترین «قو» باش!

پروفایل صورت پنهان

 

پروفایل صورت پنهان

 

پروفایل صورت پنهان

 

پروفایل صورت پنهان

 

پروفایل صورت پنهان

نظرات