تعبیر دیدن جهیزیه و جهاز عروس در خواب

0

تعبیر دیدن جهیزیه و جهاز عروس در خواب

تعبیر خواب جهیزیه و دیدن جهیزیه مجلل و یا فقیرانه و ساده در خواب و وسایل عروس و داماد را در این بخش از سایت حرف تازه از دیدگاه تعبیرگران مشهور و معروفی چون ابن سیرین و حضرت یوسف و مطیعی تهرانی و دیگر تعبیرکنندگان خواب میخوانید. ما در بخش ها قبلی تعبیر دیدن عروسی در خواب و تعبیر دیدن نامزد شدن در خواب را بیان کردیم

ابن‌ سیرین می‌گوید: که لازم نیست هر خوابی را که انسان می‌بیند دنبال تعبیر آن باشد بلکه خوابی شایسته تعبیر است که از طرف خداوند متعال به انسان نشان داده است

تعبیر خواب جهیزیه

منوچهر مطیعی تهرانی: جهیزیه که در زبان محاوره جهاز می گوییم آبروی ماست و کوششی که برای حفظ آبروی خویش در جامعه به عمل می آوریم و تمام امکاناتی است که برای اثبات آبرومندی خویش در اختیار داریم.
آبروی ما اعتبار ما نیز هست و اعتبار ما سرمایه یا بخشی از سرمایه ما محسوب می گردد پس اگر بتوانیم آبروی خود را محفوظ نگه داریم حافظ اعتبار و سرمایه خویش نیز هستیم.

تعبیر خواب جهیزیه گرانقیمت و لوکس

منوچهر مطیعی تهرانی: این کشش و کوشش در خواب های ما به شکل خیلی چیزها از جمله جهیزیه یه متجلی می شود.
جامه و پیراهن نیز از این قبیلند. می گویند ارزش عروس به جهیزیه است که همراه می برد پس اگر در خواب ببینیم جهیزیه مجلل می برند خواب ما از پیروزی و موفقیت آینده خبر می دهد و این که موقعیت اجتماعی بسیار محکمی خواهیم داشت.

تعبیر خواب جهیزیه نیاوردن همسر

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید همسر شما جهیزیه ای با خود نیاورده است ، علامت آن است که برای رهایی از فقر باید روی روابط خود با مردم حساب کنید .

تعبیر خواب جهیزیه فقیرانه و ساده

منوچهر مطیعی تهرانی: دیدن جهیزیه فقیرانه و ساده و مختصر ،نشان از بیم و هراس شما نسبت به موقعیت خودتان اطلاع می دهد.

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید همسر شما جهیز با خود آورده است ، نشانه آن است که انتظارات شما برآورده خواهد شد .

تعبیر خواب جهیزیه

تعبیر خواب جهاز عروس

لیلا برایت: اگر در خواب جهیزیه‌ ى عروس ببینید، نشانه‌ى آن است که شما به زودى ازدواج مى‌کنید.

تعبیر خواب آوردن جهیزیه به خانه

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید که جهیزیه به خانه شما می آورند سودی عایدتان می شود و مقدار آن بستگی به میزان جهیزیه دارد.

تعبیر دیدن بردن جهیزیه از خانه

اگر جهیزیه از خانه شما می برند خوب است بی آن که سودی عایدتان میشود

دیدن جهیزیه یا وسایلی که معمولاً به نو عروس داده می‌شود در خواب به تعبیر اکثر معبرین بیانگر آبروی فرد بیننده خواب است و بایستی برای حفظ آبروی خویش تلاش کند.

کتاب سرزمین رویاها: یک زن جهیزیه خود را به شوهرش می دهد : دیگران مدام به شما فکر می کنند .
به دختران خود جهیزیه می دهید : دوباره پول بدست می آورید .
جهیزیه یک بیوه زن : زندگی خود را به کلی عوض خواهید کرد .
یک مرد به زنش مهریه می دهد : منتظر یک کمبود و بحران مالی باشید

نظرات