تعبیر دیدن سایه آدم و سایه درخت و سایه های سیاه در خواب

0

تعبیر دیدن سایه آدم و سایه درخت و سایه های سیاه در خواب

تعبیر خواب سایه و دیدن سایه آدم و سایه درخت و اشیا و سایه اشباح و ….را از دیدگاه تعبیرکنندگان خواب مشهور دنیا در مجله حرف تازه بخوانید

سایه ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .
امام صادق سایه را در خواب بزرگی و هیبت می داند .
مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب سایه می گوید سایه خودتان در خواب به معنای شهرت و آوازه است .
بودن در سایه ابر در خواب تعبیر خوبی دارد .

تعبیر خواب سایه

روانشناسی یونگ :سایه در خواب نمادی از قسمت هایی از وجودتان است که پنهان مانده و کشف نشده است .
شاید هم خود شما تمایل به مخفی کردن آن بعد از وجودتان دارید .
باید بدانید این بدین معنا نیست که بخش های منفی شماست ممکن است بخشی خلاقانه باشد که نیاز به پرورش دارد .

تعبیر خواب نشستن در سایه

امام جعفر صادق: نشستن در سایه بر پنج وجه است،
اول: بزرگی
دوم: هیبت
سوم: پناه
چهارم: منفعت
پنجم: مرگ

تعبیر خواب سایه آدم

منوچهر مطیعی تهرانی: سایه دو نوع است و ما نیز در خواب خارج از این دو نوع سایه ای نمی بینیم .
اول سایه خودمان است . که اگر مقابل منبع نور ایستاده باشیم طبعا سایه ما بر زمین و بر دیوار می افتد و این شامل همه چیز می شود .
در رویاهای ما سایه خودمان ، نام و آوازه است . شهرت نیک و بدی است که با کارهایی که کرده ایم کسب کرده ایم و مردم درباره ما قضاوت های خوب و بد می کنند .

محمد بن سیرین: سایه در خواب، بزرگی و هیبت بود و نیز سایه در خواب بزرگی است از پادشاه و همچنین سایه کوچک در تعبیر پادشاه بود

تعبیر خواب سایه

تعبیر خواب نداشتن سایه

منوچهر تهرانی: اگر در خواب ببینیم که اصلا سایه نداریم خواب خوبی نیست و بهتر این است که بیننده خواب روز بعد صدقه بدهد .

تعبیر دیدن سایه نامیزان از هیکل خود

مطیعی تهرانی می گوید: اگر در خواب ببینیم سایه ای کوچک و نامتناسب با هیکل خود داریم علامت آن است که مردم درباره ما بد قضاوت می کنند.
کارهائی کرده ایم یا حرف هایی زده ایم که تحقیر شده ایم و دیگران به ما با دیده کوچکی می نگرند و شان و ارزش لازم را برای ما قائل نیستند .
اگر سایه ای مناسب جثه و اندام خویش اما کم رنگ داشته باشیم خواب ما می گوید استطاعت کمک به دیگران را داریم اما کمک نمی کنیم .
می توانیم برای مردم مفید باشیم لیکن مضایقه داریم .
اگر سایه ای پر رنگ و سیاه داشته باشیم نشان آن است که سود ما به مردم می رسد .
به زبان دیگر آدم خوبی هستیم و افراد جامعه درباره ما قضاوت خوب دارند و ناممان را به نیکی بر زبان می آورند .

بیشتر بخوانید : تعبیر دیدن ابر در خواب

تعبیر خواب سایه ابر

منوچهر تهرانی: اگر در خواب احساس کنید هوا گرم و آفتابی است و در این حالت لکه ابری در آسمان پیدا شود و بر سایه شما سایه بیافکند خوابی مبارک و میمون دیده اید .
این نشان آن است که مورد عنایت و لطف پروردگار عالم قرار می گیرید و بر گزیده و ممتاز می شوید .
در این حالت رنگ ابر در تعبیر رویا قضاوت هائی به وجود می آورد .
اگر ابر روی شخص یا منطقه ای سایه بیافکند و شما مشاهده کنید که ابر سایه است خواب شما می گوید آن شخص یا آن ناحیه گرفتار غم و اندوه می شوند .

تعبیر خواب سایه های سیاه

سایه ابر سیاه به معنای غم و ناراحتی است و اگر پائین باشد و ما را فرا بگیرد بلاست . ابر سفید و سایه خاکستری رنگ طبیعی و نیکو است .

بیشتر بخوانید : تعبیر دیدن درخت در خواب

تعبیر خواب زیر سایه دیوار بودن

منوچهر تهرانی: اگر در خواب ببینید که زیر سایه دیوار قرار گرفته اید و آن دیوار عظیم و محکم است رویای شما خبر می دهد که از جهتی مورد حمایت قرار می گیرید .
کسی یا کسانی از شما حمایت می کنند و دستتان را می گیرند و با این کمک و همراهی شما به شان و جاه می رسید
اگر دیوار ضعیف و مخروبه باشد ، مثل دیوار گلی و چینه رویای شما می گوید از کسی کمک و پایمردی می طلبید که توان انجام را ندارد .

ابن سیرین می گوید: سایه دیوار در خواب به معنای بزرگی و عزت است از مردی بزرگ، که زیر سایه او زندگی می کند.

تعبیر خواب سایه درخت

مطیعی تهرانی می گوید: اگر در خواب ببینید زیر سایه درخت نشسته اید نیکو است چرا که خواب شما می گوید رفاه و آرامش می یابید و باز هم این با توجه به نوع درخت تفاوت هائی به وجود می آورد که در تعبیر اثر می نهد اما کلا حکم همین است .

تعبیر زیر سایه درخت بودن

سایه همه درختان خوب است اما سایه درخت چنار و نارون و نخل بهتر است .
سایه بید اندکی غم می آورد .
شاه توت اصلا خوب نیست

تعبیر افتادن سایه کسی روی ما

اگر دیدید در خواب سایه کسی بر شما افتاده نیکو خوابی نیست چون نشان آن است که غمگین می شوید و چنان چه ببینید سایه شما بر دیگری افتاده ستم می کنید و موجب رنج و ملال آن شخص هر کس هست ،می شوید .

تعبیر سایه درخت خار و بی ثمر

محمد بن سیرین: اگر در سایه درختِ خار و درختِ بی بر باشد، به معنای مردی مفسد و بی باک و بی دیانت باشد و، اینکه اجلش نزدیک است

خالد بن علی بن محدالعنبری می گوید: اگر شخصی در فصل تابستان خواب سایه ببیند نشانگر خوشی، آسایش و جایگاه بلند است.
اگر کسی در عالم خواب ببیند که از شدت گرما به سایه پناه برده است یعنی از غصه و ناراحتی نجات پیدا می کند و رزق و روزی به دستش می رسد.
سایه زن شوهرش می باشد و اگر زنی که ازدواج نکرده است در عالم خواب ببیند که به زیر یک سایه رفته است نشانه آن است که ازدواج خواهد کرد

نظرات