تعبیر دیدن گهواره بچه در خواب

0

تعبیر دیدن گهواره بچه در خواب

تعبیر خواب گهواره را در حالت های مختلف چون تکان دادن گهواره و گهواره خالی و دیدن گهواره توسط زن باردار و …..را در بخش تعبیر خواب مجله حرف تازه از دیدگاه تعبیرگران خواب معروف و مشهور دنیا میخوانید

گهواره ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود و ما در بخش قبل تعبیر دیدن نوزاد در خواب و تعبیر دیدن بچه بدنیا آوردن را بازگو کردیم
گاهی نوزادی را در گهواره میبینیم و یا در کودکی را حال با برای خودمان و یا کودک ناشناس را در گهواره می گذاریم.

تعبیر خواب گهواره

تعبیر این خواب را و اینکه نوزاد در گهواره دیده باشید ،نشانه خوشبخت شدن است

تعبیر خواب تکان دادن گهواره

تکان دادن گهواره در خواب به معنای بی آبرویی می باشد .
منوچهر تهرانی: کودک در گهواره به معنای معصومیت است و خریدن گهواره در خواب به معنای اثبات بی گناهی است .
آنلی بیتون میگوید: اگر در خواب ببینید در گهواره ، نوزاد زیبایی خوابیده است ، علامت خوشبخت شدن و محبت به کودکان است .

اگر خواب ببینید کودک خود را در گهواره ای تاب می دهید،نشانه آن است که یکی از اعضای خانواده ،به بیماریی سخت مبتلا خواهد شد .

تعبیر خواب گهواره

تعبیر خواب گهواره خالی

اگر دختری خواب ببیند گهواره ای تکان می دهد ،علامت بی آبرویی است . باید مراقب حرفهای پوچ مردم باشید.

منوچهر مطیعی تهرانی: گهواره در خواب ما نشان معصومیت و بی گناهی و عفت و پاکی است.
اگر فرزند شیر خوار داشته باشید و گهواره در خواب ببینید تعبیری ندارد چرا که دنباله فکر و خیال روزانه شماست و با آن نوزاد ارتباط می یابد

ولی اگر چنین بچه ای در خانه شما نباشد و شب هنگام گهواره در رویای خویش ببینید سمبل و اشاره ای است به پاکی و بی گناهی ومعصومیت.

اگر زنی تازه ازدواج کرده گهواره به خواب بیند صاحب فرزند می شود.

خواب خریدن گهواره در خواب

اگر درباره کسی ظن بد دارید و در خواب ببینید او گهواره ای خریده مطمئن باشید ظن شما درست نیست و او بی گناه است.
اگر خودتان در خواب ببینید گهواره ای خریده اید ،موردی پیش می آید که مجبور می شوید بی گناهی خود را ثابت کنید.
اما در مورد گهواره یک مورد نا خوشایند نیز هست. اگر زن یا مردی سالمند که مرض دشوار , و دیر علاج دارد گهواره به خواب ببیند خوب نیست و خبر از پایان زندگی اوست

نظرات