تعبیر دیدن استخوان در خواب

0

تعبیر دیدن استخوان در خواب

تعبیر خواب استخوان را حالت های شکستن استخوان ، استخوان چرب ، استخوان با گوشت و بدون گوشت و خوردن استخوان و دادن استخوان به دیگران و چند حالت دیگر را از دیدگاه تعبیرگران خواب مشهور در مجله اینترنتی حرف تازه مطالعه بفرمایید.

دیدن استخوان در خواب نشانه فرزند و مال است.
یونگ می‌گوید: دیدن استخوان در خوابتان بیانگر کشف راز‌های شخصی، خانوادگی یا فرهنگی است.
نمادی از نقاط قوت شماست که هنوز شناسایی نشده است.

امام جعفر صادق: دیدن استخوان به خواب هفت وجه بود.
اول: امل و مال
دوم: خویشان
سوم: فرزند
چهارم: قیم خانه
پنجم: مال
ششم: برادران
هفتم: یار و انباز

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید استخوان‌هایتان از زیر پوست بدنتان بیرون زده است، نشانه آن است که کسی قصد دارد شما را به خیانت وادار کند.
دیدن تپه ای از استخوان در خواب، نشانه آثار قحطی و آلودگی است.

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر سر سفره نشسته بودید و کسی قطعه استخوانی همراه با گوشت از ظرف خودش برداشت و در بشقاب شما نهاد خواب شما می گوید بوسیله کسی پولی به دست می آورید که تقریبا بدون زحمت و تلاش به چنگ شما می افتد.

تعبیر خواب استخوان چرب

اگر در خواب ببینید که استخوانی چرب است به طوری که دست و انگشتان و آستین شما را آلوده چرب شده ، نشانگر این است که از طریق غیر مجاز نفعی می برید که بعدها وجدان درد میگیرید.

تعبیر خواب استخوان

 

تعبیر دیدن استخوان در جیب

اگر در خواب دیدید که در جیب شما استخوان است به معنی تامین مالی است و اندازه آن به اندازه استخوان مربوط می شود.
بزرگ باشد تامین بیشتر است و کوچک باشد تامین کمتر.

تعبیر خواب استخوان بدون گوشت و با گوشت

دیدن استخوان گوشت دار که روی آن گوشت بود ، نشانگر به مقدر آن گوشت خیر و مال یابد.

محمد بن سیرین: اگر بیند که بی گوشت بود، دلیل کند که اندکی خیر بدو رسد.
اگر بیند که او به کسی استخوان داد، دلیل که از او بدان کس خیر رسد.

تعبیر دیدن دادن استخوان به دیگران در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی: دادن استخوان به دیگران نشانگر کمک و یاری است از سوی شما.
اگر شما به کسی استخوان می دهید که گوشتی بر آن چسبیده کمک و مساعدت شما سبب می شود که آن شخص به سود و خیر و برکت برسد و چنان چه گیرنده استخوان در خواب ناشناس باشد عمل شما یک کار خیر عمومی است.

بیشتر بخوانید : تعبیر دیدن مرده در خواب

تعبیر خواب استخوان

تعبیر خواب بستن استخوان شکسته

ابراهیم کرمانی گوید: اگر دیدید که استخوان کسی را که شکسته بود می بندید، نشانگر بزرگی و صنعتهای گوناگون و کردار نیک است و بعضی از معبران گفته اند: کار بینوائی از او به نوا گردد.

تعبیر دیدن استخوان بر سر راه و شوت کردن با پا

منوچهر مطیعی تهرانی: چنانچه در خواب دیدید استخوانی در راه افتاده و شما آن را با نوک پا زدید و دور انداختید موردی پیش می آید که منع خیر می کنید.
یعنی نه خودتان سودی میبینید نه اجازه میدهید به دیگران سود برسد

تعبیر خواب شکستن استخوان

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر در خواب دیدید که استخوان شما شکسته در امر معاش شما خللی پیش می آید.
اگر کاسب هستید به علتی که چندان مهم و زیاد نیست ضرر می کنید و اگر کارمند و حقوق بگیر هستید از حقوق شما کم می شود
اگر دیدید که محل شکستگی را بسته و احتمالا گچ گرفته اید یا چوب نهاده و باند پانسمان کرده اید برای شما حادثه و ضرر مالی پیش می آید و اگر هشیاری به خرج دهید میتوانید یا آن را جبران کنید و یا از پذیرفتن زیان برهید.
بستن استخوان دیگران نیکو کاری است که از جانب شما انجام می گیرد

تعبیر دیدن استخوان خوردن سگ در خواب

دیدن یک سگ که استخوان می‌خورد یا می‌ جود، بیانگر تمایلات و غرایز اولیه است.

تعبیر خواب استخوان جناق و استخوان مرغ

یونگ می‌گوید: دیدنش در خوابتان بیانگر با هم بودن خانوادگی، جشن و امید است.
اگر شما تکه‌ بزرگتر جناق را بشکنید، احتمالا یک تغییر مثبت در اتفاق‌ ها را تجربه خواهید کرد.
اگر شما تکه کوچک استخوان جناق نصیبتان شود، خواب به نا‌امیدی اشاره دارد.

تعبیر استخوان انداختن جلوی سگ

لیلا برایت: اگر در خواب ببینید که جلوی سگی استخوان می‌اندازید، نشانه‌ی آن است که دیگران محبت‌های شما را نادیده می‌گیرند.

تعبیر خواب استخوان مرده

لیلا برایت: اگر در خواب استخوان یک مرده را ببینید، بیانگر نیاز شدید شما به چیزی است.

تعبیر خواب استخوان

تعبیر خواب اسکلت حیوانات و آدم

کتاب سرزمین رویاها :استخوان‌های بیرون کشیده شده از گوشت: بدبختی
اسکلت یک مرده: از روی یک وصیت نامه به شما پول می‌رسد.
اسکلت یک زن: مرگ یک بچه
استخوان‌های حیوانات وحشی: اقدامات شما بیهوده خواهند بود.
استخوان‌های یک مرده: نگرانی و غم
استخوان ماهی: بیماری نزدیک است
استخوان نهنگ: شما گرایش به خود پسندی دارید.
حیوانات درحال جویدن استخوان: تباهی کامل

تعبیر خواب شکستن استخوان بدن

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی استخوان پهلوی تو شکسته است، یعنی پدر و مادر یا زنت باعث غم و ناراحتی تو می‌شوند.

تعبیر دیدن میخ از جنس استخوان در خواب

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی جنس میخ از استخوان می‌باشد، تعبیرش قوت و نیرو است.

نظرات