تعبیر دیدن شخم زدن در خواب

0

تعبیر دیدن شخم زدن در خواب

تعبیر خواب شخم زدن را در این بخش از سایت حرف تازه در حالت های مختلف چون شخم زدن زمین خود یا دیگران و شخم با گاو و …. را از دیدگاه تعبیرگران مشهور و معروف دنیا میخوانید

منوچهر مطیعی تهرانی میگوید: شخم زدن در خواب تلاشی است در جهت اصلاح امور و صلاح و نیکی که برای بیننده خواب خالی از سود و فایده نیست

تعبیر خواب شخم زدن

تعبیر خواب شخم زدن با تراکتور

اگر در خواب ببینید که با تراکتور زمین متعلق به خودتان را شخم می زنید کاری بزرگ انجام می دهید که خیر و فایده آن شامل دیگران هم می شود.

تعبیر دیدن شخم زدن زمین دیگران

اگر زمینی که در خواب شخم می زنید متعلق به خودتان نباشد کاری بزرگ می کنید که سودش به دیگران می رسد و برای شما نیک نامی می گذارد.

تعبیر شخم زدن زمین کشاورزی مرطوب در خواب

اگر زمینی که شخم می زنید مرطوب و لجن زار باشد گرفتار مشکلات می شوید
اگر خشک باشد کار شما متعادل پیش می رود. اگر زمین کویری و غیر قابل کشت و زرع باشد گویای این است که تلاشی بیهوده می کنید و از کاری که انجام می دهید سودی عایدتان نمی شود.

تعبیر خواب شخم زدن

تعبیر دیدن شخم زدن با گاو

اگر در خواب ببینید که با گاو شخم می زنید به کمک مردی زحمتکش و خوشنام و کاردان نیاز پیدا می کنید که او به یاری شما می آید و مشترکا به کاری مفید می پردازید

کلنگ زدن همیشه در خواب های ما بیانگر تلاش و پشتکار مستمر برای رسیدن به هدفی مشخص است ، این هدف میتواند خواستگاری رفتن، رسیدن ب یک شغل ،احداث فعالیتی جدید و یا برنامه ریزی های زیاد برای بلند مدت باشد
شیخ طوسی نوشته است اگر ببینی خودت در حال کلنگ و  زدن به زمینی در جایی ناآشنا هستی دلالت بر این دارد که وضعیت رفاهی شما رو به بهبود است و از نظر رفاهی در جایگاه خوبی قرار خواهید گرفت ،

تعبیر خواب شخم زدن مرده

اگر ببینی مرده ای در حال شخم زدن ملکی با کلنگ می باشد و شما در حال نظاره کردن او می باشد به این معناست که شخصی در زندگیتان حامی شما خواهد شد و در بسیار از امور همراه شماست

نظرات