تعبیر دیدن نردبان در خواب در حالت های مختلف

0

تعبیر دیدن نردبان در خواب در حالت های مختلف

تعبیر خواب نردبان را در این بخش از سایت حرف تازه با تعابیر مختلف از تعبیرگران خواب دنیا در حالت های افتادن یا بالا رفتن از نردبان و جنس نردبان مانند چوبی یا آهنی و یا انواع دیگر را میخوانید.

تعبیر خواب نردبان

نردبان نماد حرکت رو به جلو و پیشرفت است. بالا رفتن از آن این نشانه را به بیننده خواب خواهد داد که در امور شخصی یا حرفه خود پیشرفت قابل ملاحظه‌ای خواهد کرد.

تعبیر خواب بالا رفتن از نردبان

امام صادق میفرماید: اگر مردمانی خوب خواب نردبان ببینند نشان از پیروزی دارد .
دیدن نردبان به خواب مردم مصلح را، دلیل ظفر بود بر دشمن و فاسق را دلیل منافقی بود.
لوک اویتنهاو: دیدن آن : حرص و آز و نارضایتی نردبان ایستاده : مراقب دزد باشید
بالا رفتن از نردبان : بهتر شدن اوضاع مادی زندگیتان
منوچهر مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید که از نردبان بالا می روید، خوب است و تعبیر خواب شما می گوید در کار پیشرفت می کنید و ارتقاء می یابید.

اگر از نردبانی بالا می روید که تا بی نهایت ادامه دارد و در خواب ندانید سر آن کجاست خوب نیست چون رفتن بدون بازگشت تا اعماق آسمان به مرگ تعبیر شده است.

تعبیر خواب پایین آمدن از نردبان

پایین آمدن از نردبان خوب نیست چون تاویلی است از سقوط و نزول و تنزل شان و مقام.
پائین آمدن از نردبان : دارابودن مقامی والا

تعبیر خواب نردبان

تعبیر دیدن نردبان آهنی گچی و سیمانی در خواب

دیدن نردبانی از آهن نشان استحکام کارهای شماست
اگر نردبان از چوب باشد تزلزل و سستی راخبر می دهد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از نردبانی که از گچ و سنگ است بالا می‌روی در دینداری تو ایراد و اشکالی وجود دارد ‌‌‌‌‌
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی نردبانی را با استفاده از گچ درست کرده‌ای و با آن به سر کوه رفته‌ای خیلی زود به خواسته‌ات می‌رسی.

تعبیر دیدن نردبان چوبی گلی و خشتی در خواب

این سیرین: اگر خواب ببینید بر نردبان از گل و خشت می رفت، دلیل صلاح کار او است.
اگر چوبین بود، دلیل ضعف دین است.
اگر از سنگ و آهن بود، دلیل که بیننده قوت بیابد.
اگر ببینی از نردبان خشتی بالا می‌روی، در دنیا قدر و منزلت و احترام به دست می‌آوری
ابراهیم کرمانی: اگر خواب بیند که از نردبانی بالا رفت، دلیل بزرگی و منفعت بود.
اگر بیند که از نردبان به زیر آمد، به خلاف این است.

یوسف نبی ع: دیدن نردبان در خواب یعنی کار بالا گیرد

 

تعبیر خواب نردبان

تعبیر دیدن نردبام مسی و برنجی در خواب

اگر ببینی نردبانی از جنس مس و برنج درست کرده‌ای و با آن به سر کوه رفته‌ای، تعبیرش نرسیدن به خواسته و ناکامی می‌باشد.

تعبیر دیدن حمل نردبان

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید برایتان نردبانی آورده‌اند تا از آن به ارتقاعی صعود کنید، نشانه آن است که توان و نیروی شما را در هنگام کار امتیازی خواهد بود.

تعبیر خواب افتادن نردبان

اگر خواب ببینید از بالای نردبان به زمین می افتید، نشانه آن است که در انجام معاملات زیان خواهید دید.

تعبیر دیدن نردبان شکسته

دیدن نردبان شکسته در خواب، علامت شکست و ناکامی در هر امری است.

اگر خواب ببینید بوسیله نردبانی فرار می‌کنید، علامت آن است که در زندگی پیروز و موفق خواهید شد.
هر چند که باید با حوادثی خطرناک روبرو شوید.

اگر خواب ببینید به هنگام بالا رفتن از نردبان دچار سرگیجه شده‌اید، نشانه آن است که به راحتی نمی‌توانید امتیازات جدید را بپذیرید.

نظرات